Sabiedriskajai apspriešanai nodoti Ministru kabineta noteikumu projekti

1. Dokumentu veids Ministru kabineta noteikumi
2. Dokumentu nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr.670 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi””

„Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 5. novembra noteikumos Nr. 677 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi””

3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politikas joma
4. Dokumenta mērķgrupas Vispārējās izglītības iestādes, pedagogi, skolēni
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekti izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 19. maija sēdes protokollēmuma (protokols Nr. 34; 33. §) 2. punktu, kas paredz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu un pasākumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdales COVID-19 seku mazināšanai.
Noteikumu projekti paredz piešķirt papildu finansējumu 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projektam „Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb „Skola 2030”. Papildu finansējuma ietvaros plānots izveidot un aprobēt integrētu modulāru mācību procesa atbalsta risinājumu, pilnveidot mācību resursu krātuvi, papildinot to ar skolotāju plānošanas un sadarbības rīkiem, veidot mācību resursu komplektus, apkopot un indeksēt izveidotos mācību līdzekļus atbilstoši skolēnu sasniedzamajiem rezultātiem mācību jomās, kā arī sniegt metodisko un tehnisko atbalstu izglītības iestādēm pilnveidotā satura ieviešanai. Noteikumu projekti paredz arī šādus grozījumus:
1) pagarināt 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb „Skola 2030” īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim;
2) veikt tehniskus precizējumus Ministru kabineta 2018. gada 5. novembra noteikumos Nr. 677 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma „Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””
3) 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros noteikt jaunas vispārējās izglītības iestādes sporta zāles būvniecības izmaksas kā attiecināmās izmaksas.

6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projekti virzīti steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju
7. Dokumenti

Noteikumu projekti un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumi (anotācijas):

Noteikumi Nr. 323anotācija

Noteikumi Nr. 670anotācija

Noteikumi Nr. 677anotācija

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu
9. Pieteikšanās līdzdalībai Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 20.jūlijam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv
10. Atbildīgās amatpersonas

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktora vietnieka Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības jomā pienākumu izpildītājs Edgars Lore (tālr.: 67047715; e-pasts: edgars.lore@izm.gov.lv)
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta eksperte Inese Indričāne (tālr.: 67047873; e-pasts: inese.indricane@izm.gov.lv)
Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Kristīne Grundmane (tālr.: 67047943; e-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv)