1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītojamie, kuri kārto valsts pārbaudes darbus 2019./2020. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, prognozējams, ka tādi varētu būt aptuveni 34000 izglītojamie.

Izglītības iestādes (t.sk. sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes) – 721.

Augstākās izglītības iestādes – 4, pašvaldības izglītības speciālisti vai izglītības pārvaldes iestādes – 109, centra darbinieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktā doto deleģējumu Ministru kabinetam katru mācību gadu atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem noteikt valsts pārbaudes darbu (diagnosticējošo darbi, eksāmeni) norises laiku un kārtību. Noteikumu projekts nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2019./2020. mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi. Tāpat arī projekts nosaka valsts pārbaudes darbu norises laikus izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav varējuši kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos, un norises laiku valsts pārbaudes darbiem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februāra beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ingrida.kamarute@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte, tālr. 67814468, e-pasta adrese: ingrida.kamarute@visc.gov.lv.