1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Augstākā izglītība un zinātne

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētie komersanti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projektu mērķis ir aktualizēt SAM 1.1.1. pasākumu īstenošanas noteikumus, lai:

1. sekmētu SAM 1.1.1. iznākuma rādītāju izpildi;

2. veicinātu administratīvā sloga samazināšanu;

3. nodrošinātu snieguma rezerves finansējuma un finansējuma atlikumu izmantošanu SAM 1.1.1. un Viedās Specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē kā Ministru kabineta lietu steidzamības kārtībā plānots iesniegt līdz 2020. gada 1. februārim.

7.

Dokumenti

 MK noteikumu projekts

Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 20. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 20.janvārim, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Antra Žilinska: e-pasts: antra.zilinska@izm.gov.lv, tālr. 67047897.