Projekta gala ziņojums: CEĻĀ UZ JAUNU AKADĒMISKĀS KARJERAS IETVARU LATVIJĀ –
SASNIEGT IZCILĪBU CAUR PROFESIONĀLO ATTĪSTĪBU UN LABU CILVĒKRESURSU PĀRVALDĪBU

Šis ziņojums tapis Pasaules Bankas trešā sadarbības projekta ar Izglītības un zinātnes ministriju īstenošanas rezultātā. Ziņojumā ietvertas rekomendācijas jauna akadēmiskās karjeras ietvara izveidei Latvijā, piedāvājot Eiropas un starptautiskajai labākajai praksei atbilstošus scenārijus, kā arī ieviešanas ceļvedi. Rekomendācijas attiecas uz akadēmiskā personāla amatu sistēmu, tenūrgaitas sistēmas ieviešanu, labāko praksi akadēmiskā personāla atlases procesā un akadēmiskās karjeras noslēgšanas plānošanu.


*Ja ziņojumu teksts angļu valodā atšķiras no ziņojumu teksta tulkojuma latviešu valodā, tad priekšroka tiek dota tekstam angļu valodā.

Šajā starpziņojumā īsumā aprakstīta Latvijas augstākās izglītības un zinātnes jomu struktūra, kā arī plašāk apskatīti galvenie akadēmiskās karjeras ietvara aspekti Latvijā: principi, personāla kategorijas, virzības modeļi un procesi. Katra nodaļa noslēdzas ar praktiskiem jautājumiem politikas veidotājiem, kas izceļ izšķiroši svarīgos aspektus, kurus vajadzētu apspriest jaunā ietvara izstrādes gaitā. Pēdējā nodaļa iepazīstina ar jaunā ietvara pirmo “uzmetumu”, ņemot vērā visās nodaļās izvirzītos jautājumus, un piedāvā konstruktīvu sadarbības procesu tā izstrādei. Šajā dokumentā lielā mērā izmantots Pasaules Bankas iepriekšējais darbs.

Šī analīze ir projekta pirmais solis. Dokumentā aplūkota pašreizējā Latvijas akadēmiskās karjeras tiesiskā ietvarstruktūra atbilstoši labiem akadēmiskās karjeras modeļiem noteikto kritēriju kopai.