1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vispārējā izglītība

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz Izglītības kvalitātes valsts dienestu kā uz 8.3.4.SAM „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" finansējuma saņēmēju

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 47 3.§)  9.2. apakšpunkta izpildi, paredzot precizēt 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķim „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” un projektam pieejamo finansējumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Tiks virzīts kā MK lieta, saskaņojot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju.

Noteikumu projekts stāsies spēkā Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā (indikatīvi 2020.gada janvārī).

7.

Dokumenti

Anotācija (.docx)

Projekts (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz š.g.20. decembrim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: evelina.bole@izm.gov.lv.

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas
Struktūrfondu departamenta
vecākā eksperte
Evelina.Bole@izm.gov.lv
tālr.:   67047871