Atrasti 3416 rezultāti

Studiju un studējošā kredīti kļūs pieejamāki

Vienkāršotas procedūras studiju un studējošā kredīta noformēšanai un saņemšanai, iespēja saņemt kredītu bez otrā galvotāja, kā arī noslēgt kredīta līgumu attālināti – tik draudzīgi un pieejami nosacījumi valsts galvotā studiju un studējošā kredīta saņemšanai varētu tikt ieviesti jau no šā gada augusta.... Līdzšinējā sistēma nosaka, ka kredītus studijām izsniedz bankas par saviem līdzekļiem, savukārt valsts 90% apmērā nodrošina galvojumu.... Studiju vai studējošā kredītu izmanto aptuveni 10% studentu, kuri mācās maksas studiju programmās. 2019./2020. akadēmiskajā gadā par studijām kopumā maksāja 59% studējošo....
Aktualitāte

Studiju un studējošo kredītus plānots sākt izsniegt jau no augusta vidus

Jaunais akadēmiskais gads studentiem nāk ar priecīgu ziņu – ir būtiski atvieglota valsts galvoto studiju un studējošā kredīta saņemšana un noformēšana, kas augstāko izglītību Latvijā padarīs pieejamāku plašākai sabiedrības daļai.... Valsts garantēto studiju un studējošā kredītu izsniegšanai bankas bija aicinātas pieteikties valsts attīstības finanšu institūcijā ALTUM, un šobrīd ir zināma pirmā banka – Swedbank, kura pieteikusies studentu kredītu apkalpošanai 2020.... • atcelta prasība par otro galvotāju - galvojumu sniedz finanšu institūcija ALTUM portfeļa garantijas instrumenta veidā; • vienkāršotas procedūras, paātrināta kredītu saņemšana; • pakalpojuma digitalizācija, iespēja līgumu noslēgt attālināti, izmantojot e-parakstu; • nav studiju kredīta griestu – maksimālais studiju kredīts būs studiju maksas apmērā; • valsts turpinās subsidēt studiju kredīta procentu maksājumus studiju laikā un gadu pēc absolvēšanas; • abiem vecākiem pēc studiju absolvēšanas 30% apmērā dzēsīs studējošā kredītu par bērna piedzimšanu vai adopciju (šobrīd tiek dzēsts kredīts vienam no vecākam) Līdzšinējā kreditēšanas sistēmā bija daudz trūkumu – kredīta saņemšanai bija nepieciešams vēl viens galvotājs, ko daudziem studentiem ir grūti nodrošināt....
Aktualitāte

Studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksu varēs atlikt līdz 6 mēnešiem

Tā kā daudziem studiju un studējošā kredīta ņēmējiem saistībā ar Covid-19 izplatību un valstī noteikto ārkārtējo stāvokli ir samazinājušies ikmēneša ienākumi, ir radušās arī grūtības atmaksāt valsts galvotos studiju un studējošā kredītus.... , ar kuru ir noslēgts kredītlīgums: • par kredītiem, kas tika izsniegti no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts galvojumu no 2001.gada maija (SEB banka vai Citadele) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.... , • par kredītiem, kas tika izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""....
Aktualitāte

Valdība atbalsta papildu finansējuma piešķiršanu studiju un studējošā kredītiem

Šajā gadā stājās spēkā jaunais studiju un studējošā kreditēšanas modelis, kas studiju kredītus padarīja daudz pieejamākus.... Valdība šodien, 2020. gada 17.novembrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu par 650 000 eiro liela finansējuma pārdali ministrijas budžetā, lai būtu iespējas atsākt studiju un studējošā kredītu izsniegšanu....
Aktualitāte

Ieteikumi augstskolām un koledžām par studiju procesa un studiju programmu valsts pārbaudījumu organizēšanu

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija sniedz ieteikumus augstskolām un koledžām par studiju procesa un studiju programmu valsts pārbaudījumu organizēšanu studiju programmās pēc 2020.... Studiju procesa īstenošana jāturpina attālināti līdz 2019./2020. akadēmiskā gada beigām, tai skaitā organizējot attālinātu valsts pārbaudījumu (tostarp bakalaura, maģistra un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanu) īstenošanu, izņemot studiju programmās, kurās tas nav iespējams....
Aktualitāte

Ieteikumi augstskolām un koledžām par studiju procesa un studiju programmu valsts pārbaudījumu organizēšanu

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Izglītības un zinātnes ministrija sniedz ieteikumus augstskolām un koledžām par studiju procesa un studiju programmu valsts pārbaudījumu organizēšanu studiju programmās pēc 2020....
Aktualitāte

Studiju kreditēšanas pārtraukšana vai bremzēšana finansējuma trūkuma dēļ nav pieļaujama

Šobrīd ir apturēta jaunu studiju un studējošo kredītu ar Altum garantiju līgumu slēgšana, jo lielās studentu intereses dēļ paredzētie valsts līdzekļi programmas īstenošanai šogad ir izsmelti.... Šajā gadā stājās spēkā jaunais studiju un studējošā kreditēšanas modelis, kas studiju kredītus padarīja daudz pieejamākus....
Aktualitāte

Precizēts valodu lietojums augstskolu studiju programmu īstenošanā

2020. gada jūnijā Satversmes Tiesa atzina, ka vairākas Augstskolu likuma normas attiecībā uz privātajām augstskolām, to mācībspēkiem un studējošajiem saistībā ar valsts valodas lietojumu ir neatbilstošas Latvijas Republikas Satversmes 112.... tas noteikts starpvalstu līgumos un Eiropas Savienības programmās paredzētās sadarbības ietvaros;  ja studiju virziena akreditācijas procesā visas tās programmas, kuras ietilpst vienā izglītības tematiskajā jomā ar ES valodā īstenojamo studiju programmu, ir saņēmušas augstāko novērtējumu: “labi” un “izcili”; ja tās ir kopīgās studiju programmas....  Grozījumi nosaka, ka Eiropas Savienības (ES) oficiālajās valodās studiju programmas augstskolās var īstenot gadījumos, ja tas noteikts starpvalstu līgumos un ES programmās paredzētās sadarbības ietvaros un ja studiju virziena akreditācijas procesā studiju virziena studiju programmas saņēmušas augstāko novērtējumu "labi" vai "izcili"....
Aktualitāte

Studiju virzienu akreditācijai paredzētos termiņus pagarina par sešiem mēnešiem

Šogad bija paredzēts veikt 57 studiju virzienu novērtēšanu. Saskaņā ar noteikumiem, ekspertu grupas sastāvā jāiekļauj vismaz pieci eksperti, no kuriem vismaz viens ir ārvalstu eksperts.... Ārkārtējā situācija visā pasaulē saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību būtiski ietekmējusi ne tikai augstākās izglītības procesu, bet arī studiju virzienu plānoto akreditāciju....
Aktualitāte

Augstskolām stingrāki noteikumi studiju procesa organizēšanā ārvalstu studentiem

ārvalstu studenti, kuri studijas Latvijas augstskolās pirmo reizi uzsāks pēc 2021. gada 1.janvāra, pirmajā semestrī studiju programmas apgūs un pārbaudījumus kārtos tikai attālināti.... pieņemts, ņemot vērā epidemioloģiskos apstākļus Latvijā un lai iespējami mazinātu kontaktus klātienē. Tāpat ir būtiski novērst augstskolu un koledžu dažādās interpretācijas par nepieciešamību daļu studiju procesa organizēt klātienē....   Plašāka informācija Valsts izglītības satura centra mājaslapā . Informācija p ar liecību izsniegšanu ārkārtējās situācijas laikā pieejama šeit. Ar 8. decembrī valdībā apstiprinātajiem grozījumiem MK  noteikumos Nr....
Aktualitāte

Izsludināta atklātā projektu iesniegumu atlase studiju programmu uzlabošanai

Valsts un privātās augstākās izglītības iestādes*, kas vēlas piedalīties jaunu studiju programmu izstrādē un ir iesniegušas studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānus, līdz š....
Aktualitāte

Augstskolas uzaicinātas izstrādāt projektus pedagogu studiju programmu fragmentācijas mazināšanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu sešām augstākās izglītības iestādēm pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu projektus pedagogu studiju programmu fragmentācijas mazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai....
Aktualitāte

Pasaules Bankas izglītības eksperte izvērtē doktorantūras studiju un promocijas procesu Latvijas augstskolās

Pirmkārt, tika uzsvērta nošķirtība starp studijām doktorantūrā un promocijas procesu, proti, visu to darbību kopumu, kas nepieciešams doktora grāda iegūšanai. Tas nozīmē, ka pats promocijas darbs tiek rakstīts pēc doktorantūras studiju absolvēšanas, nevis tās laikā: apstākļos, kuros grāda kandidāts faktiski ir eksmatrikulējies no studijām un darbu pie pētījuma veic ārpus augstskolas....
Aktualitāte

Papildu ES fondu ieguldījumi zinātnē un studiju programmās veicinās ekonomikas digitālo transformāciju

gada 11.augustā, valdībā apstiprinātie noteikumi . Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšanai (Digitālās izcilības centra iniciatīvas ietvaros), 3 miljoni eiro ES fondu un valsts budžeta finansējums nodrošinās akadēmiskā un zinātniskā personāla mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, tajā skaitā bioinformātikas, kiberdrošības un mākslīgā intelekta jomā vienā no prestižākajām augstskolām - Ņujorkas štata (ASV) Bufalo universitātē....
Aktualitāte

Papildu ES fondu ieguldījumi zinātnē un studiju programmās veicinās ekonomikas digitālo transformāciju

gada 11.augustā,  valdībā apstiprinātie noteikumi . Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšanai (Digitālās izcilības centra iniciatīvas ietvaros), 3 miljoni eiro ES fondu un valsts budžeta finansējums nodrošinās akadēmiskā un zinātniskā personāla mācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, tajā skaitā bioinformātikas, kiberdrošības un mākslīgā intelekta jomā vienā no prestižākajām augstskolām - Ņujorkas štata (ASV) Bufalo universitātē....
Aktualitāte

Augstskolas, kas īsteno pedagoģijas studiju programmas, uzaicinātas iesniegt projektus akadēmisko spēku kompetences stiprināšanai

 Sešas augstākās izglītības iestādes, kas īsteno studiju programmas studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports”* ,  ir uzaicinātas  līdz 2018....
Aktualitāte

Aicinām augstskolas komentēt izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu augstākās izglītības studiju programmu modernizācijas atbalstam.

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi”....
Aktualitāte

Aicinām augstskolas savlaicīgi izpildīt priekšnoteikumu dalībai 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" atklātajās projektu iesniegumu atlasēs

 2018.gada 9.janvārī Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 8....
Aktualitāte

Atbalsta iespējas valsts un privāto augstskolu studentiem

atvieglota iespēja saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu... . Lai saņemtu kredītu, vairs nav nepieciešams otrs galvotājs, arī dokumentu noformēšanas process ir daudz ātrāks un ērtāks, tādējādi padarot augstāko izglītību pieejamāku daudz plašākam iedzīvotāju lokam.... /2021.studiju gadam. Šī vienreizējā atbalsta īstenošanai papildus piešķirts 5,1 milj. eiro, kas tiks sadalīts IZM, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam 2020....
Aktualitāte

Par Covid-19 pandēmijas radīto zaudējumu atlīdzināšanu valsts augstskolām lems pēc iestāžu gada pārskatu saņemšanas

Ņemot vērā augstskolu un koledžu sniegto informāciju, Covid-19 izplatības mazināšanai noteiktie ierobežojumi ir radījuši tām papildu izdevumus, ieskaitot izdevumus epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai, papildu izdevumus attālinātā studiju procesa nodrošināšanai, kas ietver datortehniku, programmatūru un datubāžu licencēs, izdevumus studējošo izolācijas prasību nodrošināšanai u.... valsts...
Aktualitāte