1. Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts)
2. Dokumenta nosaukums Starptautisko skolu noteikumi
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Izglītības un zinātnes politika
4. Dokumenta mērķgrupas Izglītības reģistrā reģistrētās skolas (šobrīd piecas izglītības iestādes, kuras ieguvušas atļauju īstenot starptautisku izglītības programmu) un to dibinātājus. Starptautisko skolu izglītojamos un viņu vecākus, kā arī Latvijas vispārējās izglītības iestādes.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis ir noteikt starptautiskās skolas  (turpmāk – skola) reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu kopumu, kārtību, kādā skolu reģistrē Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – reģistrs), kā arī izvērtē attiecīgos dokumentus un izsniedz starptautiskas izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās sākotnējās atļaujas un atļaujas, latviešu valodas, Latvijas vēstures un kultūras, Latvijas dabas un ģeogrāfijas (turpmāk – mācību priekšmets “Latvijas mācība”) vadlīnijas, kurās ietverts šā mācību priekšmeta saturs un plānotie tā apguvē sasniedzamie rezultāti visās starptautiskas izglītības programmas pakāpēs, kārtību un kritērijus, pēc kādiem Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests) izvērtēs un apstiprinās mācību priekšmeta “Latvijas mācība” programmu, kā arī noteikt skolā iegūtās starptautiskās izglītības pielīdzināšanas kārtību Latvijas Republikas vispārējai izglītības sistēmai, neveicot īpašu izglītības dokumentu atzīšanas procedūru.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada decembra sākumā.
7. Dokumenti

Noteikumu projekts
Anotācija
1. pielikums; 2. pielikums; 3. pielikums; 4. pielikums; 5. pielikums; 6. pielikums; 7. pielikums

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.
9. Pieteikšanās līdzdalībai Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: anita.vahere-abrazune@izm.gov.lv
10. Saistītie tiesību aktu projektu

1) grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 41 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm”;
2) grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 25. augusta noteikumos Nr. 538 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs”;
3) grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”.

11. Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktors Guntars Catlaks;
Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča