Sociālā stipendija “Studētgods” (turpmāk – stipendija “Studētgods”) izveidota 2021. gadā un uz to var pretendēt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

  • “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu,

kuri atbilst stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem.

Stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem u.c. kritēriji. Visi nosacījumi lasāmi šeit: Noteikumi par stipendijām.

Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī.

Stipendijai “Studētgods” var pieteikties reizi semestrī – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim. Arī studentiem, kuri saņēmuši stipendiju “Studētgods” iepriekšējā semestrī, jāpiesakās atkārtoti katru semestri.

Nākamā pieteikšanās stipendijai “Studētgods” tiks organizēta šī mācību gada 2. semestrī, pieteikšanās notiks no 1. līdz 20. februārim.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” iespējams, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu “Studētgods”.

Pirms pieteikšanās studentam vēlams arī pārliecināties, vai studējošā studiju dati ir savadīti (piemēram, vai augstskola/koledža studentu ir imatrikulējusi) Valsts izglītības informācijas sistēmā (e-pakalpojums “Mani dati izglītības reģistros”), kā arī vēlams pārliecināties, vai visi pieteikumā norādītie dati ievadīti korekti (piemēram, studējošā bankas konts uz kuru tiks pārskaitīta stipendija “Studētgods”, elektroniskā pasta adrese).

No 2023. gada 30. septembra Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) no Izglītības un zinātnes ministrijas ir pārņēmusi sociālās stipendijas “Studētgods” administrēšanu. Plašāka informācija pieejama VIAA tīmekļvietnē: https://www.viaa.gov.lv/lv/studetgods

Kāda informācija ir jānorāda, piesakoties stipendijai?

Kārtība, kritēriji un citas prasības noteikti Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.5.punktā:
30.5 Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".


Es pieteicos stipendijai "Studētgods" un esmu bārenis, bet, kad pieteicos, man nerādījās lodziņš, kur varu iesniegt, ka esmu bārenis, vai arī Jūs to redzēsiet automātiski sistēmā?

Izvērtējums tiks veikts automātiski, Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu apmaiņā ar Fizisko personu reģistru, vai, atsevišķos gadījumos, Izglītības un zinātnes ministrijai, sadarbojoties ar  Sabiedrības integrācijas fondu  (SIF), manuāli.


Esmu II.grupas invalīds, pieteicos stipendijai, kā zināsiet, ka man ir piešķirta invaliditāte?

Izvērtējums tiks veikts automātiski, Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu apmaiņā ar Veselības un  darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reģistru.


Kad būšu saņēmis apstiprinājumu stipendijai - kad to ieskaitīs? Vai par septembri/februāri nauda tiek ieskaitīta? 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 740. „Par stipendijām“ 30.4  punktam augstskola vai koledža sociālo stipendiju „Studētgods“ izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. 
Ja saņēmāt vai saņemsiet apstiprinājumu par to,ka Jūs saņemat sociālo stipendiju „Studētgods“, tad gaidiet sociālās stipendijas „Studētgods“ izmaksu līdz oktobra beigām gan par septembra, gan par oktobra mēnesi; savukārt, marta beigās gan par februāra, gan marta mēnesi. 


Otrajā semestrī, no februāra, mums būs prakse. Vai varēšu pieteikties un saņemt stipendiju?

Jā, varēsiet saņemt stipendiju. Prakse arī ir daļa no studiju procesa. 


Kāda vidējā svērtā atzīme ir jāsaņem, lai varētu pieteikties uz šo stipendiju? 

Lūdzu skatīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, 30.1 11. punktu: studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm;

Jūsu vidējā svērtā atzīme par iepriekšējo semestri Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek padota no augstskolas, datu apmaiņas funkcionalitātē.


Kad būšu pieteicies Studētgods stipendijai, līdz kuram datumam tiks izvērtēts mans pieteikums un veikta izmaksa?

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem augstākās izglītības iestāde 1 mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas – tātad, līdz 20.oktobrim vai līdz 20. martam. Izmaksas veic augstskola augstskolas iekšējā regulējuma noteiktajā kārtībā.


Vai students var strādāt pusslodzes darbu, studēt klātienē un saņemt stipendiju?

Jā, var strādāt. Taču attiecībā uz nodarbinātības un ienākumu kritēriju jāņem vērā  Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 13.  punktā noteikto: vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.
Tātad, varat pretendēt uz stipendiju, ja esat nodarbināts; ja ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz MK noteikumos noteikto summas apmēru.


Ja esmu saņēmusi apstiprinājumu stipendijai "Studētgods" jau pirmajā semestrī, vai ir nepieciešams atkārtoti iesniegt pieteikumu arī otrajā semestrī?

Jā, jāpiesakās katru semestri, tādējādi Jūs arī katru semestri pazinojat, kurā augstskolā un programmā Jūs saņemsiet stipendiju.

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm notiek divreiz gadā. Pirmajā semestrī pieteikšanās ir no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī - no 1. līdz 20. februārim,  izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 
Kārtība, kritēriji un prasības noteikti Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”.


Ja esmu paņēmis akadēmisko gadu, vai atgriežoties man būs jāiesniedz jauns pieteikums uz "Studētgods" stipendiju?

Jā, ir jāpiesakās no jauna MK noteikumos minētajos laikos. MK noteikumu 30.5 punkts: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Savukārt turpmākajos gados sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt attiecīgā gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atjaunojās studijās attiecīgajā studiju gadā (kursā), neatkarīgi no imatrikulācijas datuma (noteikumu 38.punkts).


Pirmajā semestri neiesniedzu pieteikumu. Vai, iesniedzot otrajā semestrī, stipendija tiks aprēķināta arī par iepriekšējiem mēnešiem?

Pieteikšanās stipendijai un tās izmaksa ar atpakaļejošu datumu, nav paredzēta.
Pieteikties stipendijai “Studētgods” studējošie no daudzbērnu ģimenēm var 2 reizes gadā: pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī no 1. līdz 20. februārim, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 


Vai stipendiju var saņemt, ja mācos profesionālās izglītības iestādē, arodskolā?

Nē, stipendijai var pieteikties studējošie augstākās izglītības studiju programmās: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā.


Saņēmu stipendiju “Studētgods” pirmajā kursā. Vai stipendiju varēšu saņemt arī šogad, kad studēšu otrajā kursā?

Stipendijai var pieteikties visu kursu, pilna laika klātienes koledžas un bakalaura līmenī studējošie (t.i., kuri imatrikulēti īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā, pirmā cikla augstākās izglītības programmā vai otrā cikla augstākās izglītības programmā, kura īstenojama pēc vidējās izglītības ieguves).


Ja studējošais ir pieteicies valsts budžeta stipendijai augstskolas portālā, vai viņš var pretendēt arī uz "Studētgods" stipendiju?

Jā, Jūs varat pieteikties un saņemt abas stipendijas- gan "Studētgods" (jo esat studējošais no daudzbērnu ģimenes), gan valsts budžeta stipendiju. Tās ir papildinošas, nevis izslēdzošas stipendijas.


Vai ir iespēja pieteikties un saņemt  stipendiju "Studētgods", ja mācos maģistratūrā 1.kursā?

"Studētgods" stipendija paredzēta tikai pirmās augstākās izglītības; bakalaura un koledžas līmeņa programmu apguvē.


Vai šo stipendiju varu saņemt, ja esmu otrais bērns trīs bērnu ģimenē, un vecākajai māsai jau 26 gadi?

Jā, noteikti varat pretendēt uz stipendiju. Lai pieteiktos, nav ierobežojuma saistībā ar citu bērnu vecumu daudzbērnu ģimenē.


Kāpēc stipendiju var saņemt tikai bērni? Kā ir ar studējošiem vecākiem, kuriem ir trīs bērni?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 3.un 4.punktu, stipendiju var saņemt arī vecāki (viens no vecākiem), kuriem ir 3 un vairāk bērni. Tad pieteikuma formā speciālā ailē vecāks norāda informāciju par saviem 3 bērniem.

30.1 3 Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un šim studējošā vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības;

30.1 4. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu).

Jāatceras, ka, lai pieteiktos stipendijai, ir jāatbilst visiem pārējiem MK noteikumu 30.1. punktā minētajiem kritērijiem (studējošais ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē koledžas/bakalaura līmenī; neatrodas studiju pārtraukumā u.c.).


Ja neizdodas pieslēgties un aizpildīt pieteikumu portālā, vai anketu varat atsūtīt uz e-pastu?

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm notiek divreiz gadā, pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī - no 1. līdz 20. februārim,  izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto pakalpojumu "Studētgods" - https://latvija.lv/Epakalpojumi/EP223.


Pārējā laikā pieteikšanās formas apkalpošanas funkcionalitāte nav aktīva. Manuāli, pa e-pastu, augstskolu iekšējos portālos un citās vietās un veidos iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti (tie nenonāk VIIS).


Ar kādiem valsts reģistriem notiek datu apmaiņa e-pakalpojumā?

“Studētgods” e-pakalpojuma ietvaros notiek datu apmaiņa ar šādiem reģistriem/ iestādēm:
-Fizisko personu reģistrs 
-Uzturlīdzekļu garantijas fonds 
-Valsts ieņēmumu dienests 
- Veselības un  darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
-Studējošo un absolventu reģistri (VIIS)
-Vienotā pārbaudījumu informācijas sistēma (VIIS)
-Sabiedrības integrācijas fonds (līdz 01.09.2023)
 

Ir neskaidrības?

Jautājumos par stipendijas „Studētgods” saņemšanu aicinām rakstīt: studetgods@viaa.gov.lv