No 2021./2022. studiju gada studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, piešķir sociālo stipendiju “Studētgods", kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmēju pretendentiem pievienojas jaunuzņemtie studenti.

Nākamā pieteikšanās stipendijai 2022. gada septembrī. Aicinām sekot līdzi informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas un augstskolu tīmekļvietnēs.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2021.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu.

Pirms pieteikšanās pakalpojumā “Mani dati VIIS” var pārbaudīt, vai augstskola studentu ir imatrikulējusi.  Sistēma automātiski pārbauda atbilstību nosacījumiem - koledžas un bakalaura līmeņa studijas, pirmais kurss, pilna laika klātiene, līdz 25 gadu vecumam ieskaitot. Pretendēt uz stipendiju var, ja ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai, ja vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni (neatkarīgi no vecuma).

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS APRAKSTS

 

ATBILDES UZ BIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM

 

 • Mēģināju vairākas reizes pieslēgties un aizpildīt pieteikumu, bet netieku līdz anketai. Vai anketu varat atsūtīt uz e-pastu?

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm notiek divreiz gadā, pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī - no 1. līdz 20. februārim,  izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto pakalpojumu "Studētgods". 

Pārējā laikā pieteikšanās formas apkalpošanas funkcionalitāte nav aktīva. Manuāli, pa e-pastu, augstskolu iekšējos portālos un citās vietās un veidos iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti (tie nenonāk VIIS).

 • Kāda informācija ir jānorāda, piesakoties stipendijai?

Kārtība, kritēriji un citas prasības noteikti Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām 30.5.punktā:
30.5 Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Pieteikumā norāda:

30.5 1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

30.5 2. Latvijas Goda ģimenes apliecības (turpmāk – apliecība) numuru, ja studējošajam tāda ir izsniegta;

30.5 3. vismaz viena tā vecāka personas kodu, kuram ir trīs bērni vai vairāk;

30.5 4. Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studējošais ir imatrikulēts;

30.5 5. informāciju par vidējās vai iepriekšējās izglītības iegūšanas valsti un izglītības iestādi, ja izglītība iegūta ārpus Latvijas;

30.5 6. norēķinu konta numuru Latvijā reģistrētā kredītiestādē;

30.5 7. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk;

30.5 8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese).

 • Vai students var strādāt pusslodzes darbu, studēt klātienē un saņemt stipendiju?

Jā, var strādāt. Taču attiecībā uz nodarbinātības un ienākumu kritēriju jāņem vērā  Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 13.  punktā noteikto: vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.
Tātad, varat pretendēt uz stipendiju, ja esat nodarbināts; ja ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz MK noteikumos noteikto summas apmēru.

 • Ja esmu saņēmusi apstiprinājumu stipendijai "Studētgods" jau pirmajā semestrī, vai ir nepieciešams atkārtoti iesniegt pieteikumu arī otrajā semestrī?

Jā, jāpiesakās katru semestri, tādējādi Jūs arī katru semestri pazinojat, kurā augstskolā un programmā Jūs saņemsiet stipendiju.

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm notiek divreiz gadā. Pirmajā semestrī pieteikšanās ir no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī - no 1. līdz 20. februārim,  izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 
Kārtība, kritēriji un prasības noteikti Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”.

 • Ja esmu paņēmis akadēmisko gadu, vai atgriežoties man būs jāiesniedz jauns pieteikums uz "Studētgods" stipendiju?

Jā, ir jāpiesakās no jauna MK noteikumos minētajos laikos. MK noteikumu 30.5 punkts: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Savukārt turpmākajos gados sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt attiecīgā gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atjaunojās studijās attiecīgajā studiju gadā (kursā), neatkarīgi no imatrikulācijas datuma (noteikumu 38.punkts).

 • Pirmajā semestri neiesniedzu pieteikumu. Vai tagad, otrajā semestrī iesniedzot, man stipendija tiks aprēķināta arī par iepriekšējiem mēnešiem?

Pieteikšanās stipendijai un tās izmaksa ar atpakaļejošu datumu, nav paredzēta.
Pieteikties stipendijai “Studētgods” studējošie no daudzbērnu ģimenēm var 2 reizes gadā: pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī no 1. līdz 20. februārim, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 

 • Vai stipendiju var saņemt, ja mācos profesionālās izglītības iestādē, arodskolā?

Nē, šobrīd stipendijai var pieteikties tie studējošie, kas šajā mācību gadā sāka studijas augstākās izglītības studiju programmās: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā;

 • Esmu trešā kursa studente, mēģinu pieteikties uz stipendiju, bet man neizdodas. Kāpēc?

Šobrīd stipendijas var saņemt tikai pirmā kursa studenti. MK noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 38. punkts nosaka: sociālo stipendiju sāk piešķirt 2021. gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem. Ja tagad esat trešā kursa studente, stipendijai nevarat pieteikties.

*38. Sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt 2021. gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atsākuši studijas pirmajā studiju gadā (kursā) 2021./2022. mācību gadā neatkarīgi no imatrikulācijas datuma, pirmā līmeņa profesionālā studiju programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā pēc vidējās izglītības vai pēc pirmā līmeņa profesionālās izglītības iegūšanas turpmākā līmeņa studijām. Turpmākajos gados sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt attiecīgā gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atjaunojās studijās attiecīgajā studiju gadā (kursā) neatkarīgi no imatrikulācijas datuma.

 

 • Kāpēc šo stipendiju var saņemt tikai 1.kursā studējošie?

Šāds ir lēmums, izvērtējot gan pieejamo finansējuma apmēru pret potenciālo studējošo skaitu, gan saistībā ar ģimenes valsts pabalstu no 2022. gada janvāra. Ar katru studiju gadu nāks klāt jaunie pirmkursnieki un tie turpinās saņemt stipendiju nākamajos kursos.

 • Pieteicos valsts budžeta stipendijai augstskolas portālā. Vai varu pretendēt arī uz "Studētgods" stipendiju?

Jā, Jūs varat pieteikties un saņemt abas stipendijas- gan "Studētgods" (jo esat studējošais no daudzbērnu ģimenes), gan valsts budžeta stipendiju. Tās ir papildinošas, nevis izslēdzošas stipendijas.

 • Vai ir iespēja pieteikties un saņemt  stipendiju "Studētgods", ja  mācos maģistratūrā 1.kursā?

Nē, jo šādā gadījumā netiktu ievērots Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 5. punktā minētais nosacījums:
ir imatrikulēts pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā.
T.i., "Studētgods" stipendija paredzēta tikai pirmās augstākās izglītības; bakalaura un koledžas līmeņa programmu apguvē.

 • Kad būšu pieteicies Studētgods stipendijai, līdz kuram datumam tiks izvērtēts mans pieteikums un veikta izmaksa?

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem augstākās izglītības iestāde 1 mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas – tātad, līdz 20.oktobrim vai līdz 20. martam. Izmaksas veic augstskola augstskolas iekšējā regulējuma noteiktajā kārtībā.

 • Vai šo stipendiju varu saņemt, ja esmu otrais bērns trīs bērnu ģimenē, un vecākajai māsai jau 26 gadi?

Jā, noteikti varat pretendēt uz stipendiju. Lai pieteiktos, nav ierobežojuma saistībā ar citu bērnu vecumu daudzbērnu ģimenē.

 • Ir jau mēneša beigas, bet vēl neesmu saņēmis šī mēneša stipendiju. Kā man rīkoties?

Lūgums sazināties ar savu augstskolu. Stipendija tiek izmaksāta atbilstīgi augstskolas iekšējiem noteikumiem. 

 • Kāpēc stipendiju var saņemt tikai bērni? Kā ir ar studējošiem vecākiem, kuriem ir trīs bērni?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 3.un 4.punktu, stipendiju var saņemt arī vecāki (viens no vecākiem), kuriem ir 3 un vairāk bērni. Tad pieteikuma formā speciālā ailē vecāks norāda informāciju par saviem 3 bērniem.

30.1 3 Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un šim studējošā vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības;

30.1 4. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu).

Jāatceras, ka, lai pieteiktos stipendijai, ir jāatbilst visiem pārējiem MK noteikumu 30.1. punktā minētajiem kritērijiem (studējošais ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā; neatrodas studiju pārtraukumā u.c.).