lekcija

No 2022./2023. studiju gada uz sociālo stipendiju “Studētgods" varēs pretendēt gan 1., gan 2. kursa studenti!

Sākot ar 2021./2022. studiju gadu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, sāka piešķirt sociālo stipendiju “Studētgods", kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmējiem pievienojas nākamajā kursā studējošie - tātad, no 2022./2023. studiju gada stipendijai var pieteikties gan 1., gan 2. kursa studenti. No 2022.gada septembra “Studētgods” saņēmēju lokam pievienojas divas jaunas studējošo grupas - bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

Uz stipendiju var pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās vai atjaunojās studijām 2022.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Tāpat stipendijai var pieteikties 2.kursā studējošie - gan tie, kuri stipendiju jau saņēma 1. kursā, gan tie, kas iepriekš nesaņēma centralizēto eksāmenu vai zemas vidējās semestra atzīmes dēļ. 

kvadrāti

Uz stipendiju šajā studiju gadā var pretendēt studenti

  • no daudzbērnu ģimenēm;
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
  • ar I. un II. grupas invaliditāti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Nākamā pieteikšanās stipendijai līdz 2023. gada 20. februārim!

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu.

Pirms pieteikšanās pakalpojumā “Mani dati VIIS” var pārbaudīt, vai augstskola studentu ir imatrikulējusi.  Sistēma automātiski pārbauda atbilstību nosacījumiem - koledžas un bakalaura līmeņa studijas, pirmais kurss, pilna laika klātiene, līdz 25 gadu vecumam ieskaitot. Pretendēt uz stipendiju var, ja studējošais ir no daudzbērnu ģimenes.

Kāda informācija ir jānorāda, piesakoties stipendijai?

Kārtība, kritēriji un citas prasības noteikti Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.5.punktā:
30.5 Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Pieteikumā norāda:

30.5 1. vārdu, uzvārdu, personas kodu;

30.52. Latvijas Goda ģimenes apliecības vai invaliditātes apliecības (turpmāk – apliecība) numuru, ja studējošajam tāda ir izsniegta (šis lauks pieteikuma formā nav obligāti aizpildāms; bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni ieraksta Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai numuru, ja tāda apliecība ir/ bija izsniegta);

30.53. personas kodu vismaz vienam studējošā vecākam vai vismaz vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošā, kurš līdz pilngadības sasniegšanai ir bijis aizbildnībā vai audžuģimenē, tā aizbildņa vai vismaz viena audžuvecāka personas kodu (studējošie, kas piesakās saskaņā ar šo MK noteikumu 30.13.1. apakšpunktut.i., studējošie ar invaliditāti un bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni šajā pieteikumu reizē pieteikuma formā ieraksta savu personas kodu);

30.5 4. Latvijas augstākās izglītības iestādi, kurā studējošais ir imatrikulēts;

30.5 5. informāciju par vidējās vai iepriekšējās izglītības iegūšanas valsti un izglītības iestādi, ja izglītība iegūta ārpus Latvijas;

30.5 6. norēķinu konta numuru Latvijā reģistrētā kredītiestādē;

(jeb, studējošā paša bankas konta numuru, uz kuru augstskola pārskaitīs stipendiju studējošajam)

30.57. studējošā bērnu personas kodus, ja studējošajam ir trīs bērni vai vairāk;

(pieteikuma formā šis lauks aizpildāms tikai tad, ja studējošajam pašam ir trīs un vairāk bērni; brāļu un māsas personas kodi šeit nav jāraksta!)

30.5 8. elektroniskā pasta adresi, uz kuru sūtīt paziņojumu par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem (ja personai nav aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese).

Es pieteicos stipendijai "Studētgods" un esmu bārenis, bet, kad pieteicos, man nerādījās lodziņš, kur varu iesniegt, ka esmu bārenis, vai arī Jūs to redzēsiet automātiski sistēmā?

Izvērtējums tiks veikts automātiski, Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu apmaiņā ar Fizisko personu reģistru, vai, atsevišķos gadījumos, Izglītības un zinātnes ministrijai, sadarbojoties ar  Sabiedrības integrācijas fondu  (SIF), manuāli.


Esmu II.grupas invalīds, pieteicos stipendijai, kā zināsiet, ka man ir piešķirta invaliditāte?

Izvērtējums tiks veikts automātiski, Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu apmaiņā ar Veselības un  darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reģistru.

Kā pieteikuma formu aizpilda bāreņi un bez vecāku gādības palikušie, un personas ar invaliditāti? 

E-pakalpojuma pieteikuma forma tiks pilnveidota uz nākamo pieteikšanās kārtu, tā kā tuvākajā laikā vēl  plānoti papildinājumi “Studētgods” mērķa grupās, kas būtiski mainīs e-pakalpojuma funkcionalitātes

Esošā e-pakalpojuma forma sākotnēji bija paredzēta tikai studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm.

Šajā pieteikumu reizē, lūdzu pieteikuma formā laukā:  Latvijas Goda ģimenes apliecības numurs, ierakstiet Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai vai Invaliditātes apliecības numuru (ja šādas apliecības ir; ja nav, atstājiet lauku tukšu - šis lauks nav obligāti aizpildāms).

Tēva vai mātes personas koda laukā, tā kā viens no vecāku personas koda laukiem obligāti aizpildāms esošajā formā, lūdzu, vienā no tiem, ierakstiet savu personas kodu.

Izvērtējums tiks veikts automātiski, datu apmaiņā ar Fizisko personu reģistru, Veselības un  darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas reģistru.
 

Kad būšu saņēmis apstiprinājumu stipendijai - kad to ieskaitīs? Vai par septembri/februāri nauda tiek ieskaitīta? 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 740. „Par stipendijām“ 30.4  punktam augstskola vai koledža sociālo stipendiju „Studētgods“ izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. 
Ja saņēmāt vai saņemsiet apstiprinājumu par to,ka Jūs saņemat sociālo stipendiju „Studētgods“, tad gaidiet sociālās stipendijas „Studētgods“ izmaksu līdz oktobra beigām gan par septembra, gan par oktobra mēnesi; savukārt, marta beigās gan par februāra, gan marta mēnesi. 

 
Otrajā semestrī, no februāra, mums būs prakse. Vai varēšu pieteikties un saņemt stipendiju?

Jā, varēsiet saņemt stipendiju. Prakse arī ir daļa no studiju procesa. 
 

Kāda vidējā svērtā atzīme ir jāsaņem, lai varētu pieteikties uz šo stipendiju? 

Lūdzu skatīt Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”, 30.1 11. punktu: studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm;

Jūsu vidējā svērtā atzīme par iepriekšējo semestri Valsts izglītības informācijas sistēmā tiek padota no augstskolas, datu apmaiņas funkcionalitātē.
 


Kad būšu pieteicies Studētgods stipendijai, līdz kuram datumam tiks izvērtēts mans pieteikums un veikta izmaksa?

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem augstākās izglītības iestāde 1 mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas – tātad, līdz 20.oktobrim vai līdz 20. martam. Izmaksas veic augstskola augstskolas iekšējā regulējuma noteiktajā kārtībā.


Vai students var strādāt pusslodzes darbu, studēt klātienē un saņemt stipendiju?

Jā, var strādāt. Taču attiecībā uz nodarbinātības un ienākumu kritēriju jāņem vērā  Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 13.  punktā noteikto: vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. februāri, kopējie studējošā ieņēmumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz 12 000 euro bruto, bet, vērtējot saņemto pieteikumu atbilstību uz 20. septembri, kopējie studējošā ieņēmumi attiecīgajā gadā nepārsniedz 8 000 euro bruto saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju.
Tātad, varat pretendēt uz stipendiju, ja esat nodarbināts; ja ienākumi iepriekšējā taksācijas gadā nepārsniedz MK noteikumos noteikto summas apmēru.


Ja esmu saņēmusi apstiprinājumu stipendijai "Studētgods" jau pirmajā semestrī, vai ir nepieciešams atkārtoti iesniegt pieteikumu arī otrajā semestrī?

Jā, jāpiesakās katru semestri, tādējādi Jūs arī katru semestri pazinojat, kurā augstskolā un programmā Jūs saņemsiet stipendiju.

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm notiek divreiz gadā. Pirmajā semestrī pieteikšanās ir no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī - no 1. līdz 20. februārim,  izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 
Kārtība, kritēriji un prasības noteikti Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”.


Ja esmu paņēmis akadēmisko gadu, vai atgriežoties man būs jāiesniedz jauns pieteikums uz "Studētgods" stipendiju?

Jā, ir jāpiesakās no jauna MK noteikumos minētajos laikos. MK noteikumu 30.5 punkts: Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods", katru mācību (studiju) gadu līdz 20. septembrim un 20. februārim elektroniski iesniedz pieteikumu sociālās stipendijas "Studētgods" saņemšanai, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods".

Savukārt turpmākajos gados sociālo stipendiju "Studētgods" sāk piešķirt attiecīgā gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem vai tiem studējošajiem, kuri atjaunojās studijās attiecīgajā studiju gadā (kursā), neatkarīgi no imatrikulācijas datuma (noteikumu 38.punkts).


Pirmajā semestri neiesniedzu pieteikumu. Vai, iesniedzot otrajā semestrī, stipendija tiks aprēķināta arī par iepriekšējiem mēnešiem?

Pieteikšanās stipendijai un tās izmaksa ar atpakaļejošu datumu, nav paredzēta.
Pieteikties stipendijai “Studētgods” studējošie no daudzbērnu ģimenēm var 2 reizes gadā: pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī no 1. līdz 20. februārim, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto valsts pārvaldes pakalpojumu "Studētgods". 


Vai stipendiju var saņemt, ja mācos profesionālās izglītības iestādē, arodskolā?

Nē, stipendijai var pieteikties studējošie augstākās izglītības studiju programmās: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā.


Saņēmu stipendiju “Studētgods” pirmajā kursā. Vai stipendiju varēšu saņemt arī šogad, kad studēšu otrajā kursā?

Jā, stipendijai varēs pieteikties arī 2.kursā studējošie - gan tie, kuri stipendiju jau saņēma 1. kursā, gan tie, kas iepriekš nesaņēma centralizēto eksāmenu vai zemas vidējās semestra atzīmes dēļ.

Kārtība, kritēriji un citas prasības noteiktas  MK 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām”. Saskaņā ar noteikumu 38. punktā atrunāto pārejas perioda kohortas nosacījumu, sociālo stipendiju sāk piešķirt  2021. gada rudens pirmajā semestrī vai pirmajā studiju gadā (kursā) imatrikulētiem studējošiem, un turpina turpmākajos gados, ar to paredzot, ka programma tiek ieviesta pakāpeniski, katru gadu pievienojoties jaunam studiju kursam.


Ja studējošais ir pieteicies valsts budžeta stipendijai augstskolas portālā, vai viņš var pretendēt arī uz "Studētgods" stipendiju?

Jā, Jūs varat pieteikties un saņemt abas stipendijas- gan "Studētgods" (jo esat studējošais no daudzbērnu ģimenes), gan valsts budžeta stipendiju. Tās ir papildinošas, nevis izslēdzošas stipendijas.


Vai ir iespēja pieteikties un saņemt  stipendiju "Studētgods", ja mācos maģistratūrā 1.kursā?

Nē, jo šādā gadījumā netiktu ievērots Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumu Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 5. punktā minētais nosacījums:
ir imatrikulēts pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā.
T.i., "Studētgods" stipendija paredzēta tikai pirmās augstākās izglītības; bakalaura un koledžas līmeņa programmu apguvē.


Vai šo stipendiju varu saņemt, ja esmu otrais bērns trīs bērnu ģimenē, un vecākajai māsai jau 26 gadi?

Jā, noteikti varat pretendēt uz stipendiju. Lai pieteiktos, nav ierobežojuma saistībā ar citu bērnu vecumu daudzbērnu ģimenē.


Kāpēc stipendiju var saņemt tikai bērni? Kā ir ar studējošiem vecākiem, kuriem ir trīs bērni?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” 30.1 3.un 4.punktu, stipendiju var saņemt arī vecāki (viens no vecākiem), kuriem ir 3 un vairāk bērni. Tad pieteikuma formā speciālā ailē vecāks norāda informāciju par saviem 3 bērniem.

30.1 3 Fizisko personu reģistrā ir reģistrēts ģimenē, kur vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un šim studējošā vecākam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības vai ja pašam studējošajam ir trīs bērni vai vairāk, tai skaitā audžuģimenē ievietoti vai aizbildnībā esoši bērni (vismaz trīs bērni Fizisko personu reģistrā ar statusu "aktīvs"), un studējošajam nav pārtrauktas vai atņemtas bērnu aizgādības tiesības;

30.1 4. vienam no studējošā vecākiem, kuram ir trīs bērni vai vairāk, vai studējošajam nav uzturlīdzekļu parādu (izņemot Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzēto izņēmuma gadījumu).

Jāatceras, ka, lai pieteiktos stipendijai, ir jāatbilst visiem pārējiem MK noteikumu 30.1. punktā minētajiem kritērijiem (studējošais ir līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālā studiju programmā ar piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo bakalaura grādu un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai akadēmiskā bakalaura studiju programmā; neatrodas studiju pārtraukumā u.c.).


Ja neizdodas pieslēgties un aizpildīt pieteikumu portālā, vai anketu varat atsūtīt uz e-pastu?

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” studējošiem no daudzbērnu ģimenēm notiek divreiz gadā, pirmajā semestrī no 1. līdz 20. septembrim un otrajā semestrī - no 1. līdz 20. februārim,  izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv iekļauto pakalpojumu "Studētgods". 


Pārējā laikā pieteikšanās formas apkalpošanas funkcionalitāte nav aktīva. Manuāli, pa e-pastu, augstskolu iekšējos portālos un citās vietās un veidos iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti (tie nenonāk VIIS).


Ar kādiem valsts reģistriem notiek datu apmaiņa e-pakalpojumā?

“Studētgods” e-pakalpojuma ietvaros notiek datu apmaiņa ar šādiem reģistriem/ iestādēm:
-Fizisko personu reģistrs 
-Uzturlīdzekļu garantijas fonds 
-Valsts ieņēmumu dienests 
- Veselības un  darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
-Studējošo un absolventu reģistri (VIIS)
-Vienotā pārbaudījumu informācijas sistēma (VIIS)
-Sabiedrības integrācijas fonds (līdz 01.09.2023)
 

Ir neskaidrības?

Jautājumos par stipendijas „Studētgods” saņemšanu aicinām rakstīt: Studetgods@izm.gov.lv