1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izglītības un zinātnes ministrija

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir piešķirt darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto snieguma rezerves finansējumu un pagarināt projekta īstenošanas termiņu

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts steidzamības kārtā, saskaņojot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un to sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli un atzinumu

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par noteikumu projektu lūdzam sniegt līdz š.g. 31.martam, to nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Zanda Rudene

Tālr.: 67047992

E-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv