Zinātniskās darbības bāzes finansējums

Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu piešķir dibinātājs. Valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem - atvasinātām publiskām personām, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātniskās darbības bāzes finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Zinātnes bāzes finansējumu zinātniskās institūcijas izmanto:

  • zinātniskā personāla atlīdzībai;
  • zinātniskās institūcijas administratīvo un saimniecisko izdevumu segšanai;
  • zinātniskās institūcijas darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā izgudrojumu patentēšanai, uzturēšanai spēkā, jaunu augu šķirņu reģistrēšanai un to izmantošanas tiesību aizsardzībai, saimnieciskās izmantošanas (komercializācijas) sagatavošanai;
  • Eiropas Savienības struktūrfondu, citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu un starptautisko zinātnisko pētījumu projektu līdzfinansējumam.

Lai saņemtu ikgadējo zinātnes bāzes finansējumu, zinātniskajai institūcijai līdz kārtējā finansēšanas perioda 1.aprīlim, Izglītības un zinātnes ministrijā un attiecīgās nozares ministrijā ir jāiesniedz informācija, kas sagatavota, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotās vadlīnijas. Zinātniskajiem institūtiem, kuri saņem bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais izvērtējums.

Zinātniskās darbības bāzes finansējuma pārskati

 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLP) programma ir valsts budžeta finansēta pētniecības programma, kura tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs atbilstoši Latvijas prioritārajiem virzieniem zinātnē, vienlaikus veicinot cilvēkkapitāla attīstību. Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas tiek organizētas atvērta projektu konkursa pieteikumu veidā, kur pētniecības tēmas definē zinātnieki.

 

Valsts pētījumu programmas

Valsts pētījumu programmas (VPP) ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares un valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu. Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.

Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

Valsts pētījumu programmas 2014. – 2017. gads

Valsts pētījuma programmas vizuālā identitāte

Grafiskajā standartā ietverta jaunās vizuālās identitātes koncepcija un pamatelementi, lietošanas pamatprincipi, noteikumi un ieteikumi, atspoguļoti izstrādātie dokumenti, kuros lietota jaunā identitāte, iekļauti dažādi ilustratīvi piemēri, kas lietojami, veidojot informatīvo materiālu, kā arī pasākumu noformējumu. Valsts pētījumu programmas grafiskās identitātes izstrādātājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.