Piešķirot valsts budžeta finansētās vietas 2019.gadam, Izglītības un zinātnes ministrija balstījās uz sekojošiem principiem, piešķirot pilnā apmēra finansējumu studiju vietām budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas” pieejamo līdzekļu ietvaros.

  • Atbilstība tautsaimniecības attīstības vajadzībām

Tika ņemtas vērā Ekonomikas ministrijas darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozes, saskaņā ar kurām turpmākajos gados veidosies speciālistu pārprodukcija humanitāro un sociālo zinātņu jomās un būtisks augstas kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu trūkums (EM informatīvais ziņojums par darba tirgus prognozēm ir pieejams šeit).

  • Augstskolu stratēģiskās specializācijas princips

Turpinājās studiju programmu konsolidācija augstskolu specializācijas jomās, kas izriet no augstskolu studiju un pētniecības profila, saskaņā ar augstskolas stratēģiju.

  • Valsts budžeta līdzekļu efektīva ieguldījuma princips 

Budžeta finansējums tika piešķirts programmām ar minimālo kopējo studējošo skaitu- maģistra studiju programmās vismaz 30, bakalaura programmās vismaz 60 studējošie (visos kursos kopā). Izņēmumi pieļaujami, ja 1) studiju programma ir jauna, tajā vēl nav studējošie visos studiju gados; 2) programmu ir paredzēts slēgt, netiek uzņemti jauni studējošie un esošie pabeidz studijas; 3) studiju programma ir unikāla valstij vai reģionam specifiskā kontekstā.

  • Studiju programmu akreditācijas ilgums

Priekšroka budžeta vietu piešķīrumā ir uz 6 gadiem akreditētajām studiju programmām, atsevišķi izvērtējot studiju programmas ar 2 gadu akreditācijas termiņu.

  • Studiju vietu piešķiršana tematiskajā grupā “Izglītība”

Studiju vietu piešķiršana tematiskajā grupā “Izglītība” tika salāgota ar pāreju uz konceptuāli jaunu skolotāju sagatavošanas sistēmu augstskolās.

2018. un 2019. gados tika samazināts valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits, ņemot vērā pāreju uz konceptuāli jaunu skolotāju sagatavošanas sistēmu. Vienlaicīgi, lai stimulētu augstskolas rūpīgi vērtēt potenciālo studentu motivāciju un piemērotību darbam izglītības iestādēs, ministrija ir izveidojusi jaunu valsts budžeta apakšprogrammu “Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai”. Augstskolām, kuras īsteno studiju programmas tematiskajā grupā “Izglītība”, sākot ar 2018.gadu, Izglītības un zinātnes ministrija piešķir papildu finansējumu par augstskolas sagatavotiem pedagogiem, kas studiju laikā vai pēc absolvēšanas uzsāk vai turpina darbu kā pedagoģiskais personāls. 2018.gadā šo finansējumu saņēma septiņas augstskolas, kuru tematiskās grupas "Izglītība" absolventi gada laikā pēc absolvēšanas kļuvuši vai turpinājuši būt pedagogi Latvijas skolās un bērnu vai jaunieši interešu izglītības iestādēs.

  • Doktorantūras studiju vietu saikne ar pētniecību

Doktorantūras valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķīrumā tika ņemts vērā augstskolu sniegums pētniecībā attiecīgajā OECD zinātnes nozarē (publikācijās starptautiskajās zinātniskās literatūras datu bāzēs, piesaistītais pētniecības finansējums).