No valsts budžeta finansētas studiju vietas

Šobrīd Latvijā no studējošo kopskaita aptuveni 40% studē no valsts budžeta finansētās studiju vietās jeb t.s. "budžeta vietās". Valsts finansētas studiju vietas tiek finansētas ne tikai no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta, bet arī dažādu nozaru ministriju budžetiem.

Valsts finansētas studiju vietas nodrošina septiņas dažādas ministrijas – Izglītības un zinātnes ministrija, Zemkopības ministrija, Veselības ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija – kuras finansē katra finansē savas ministrijas pakļautībā esošās augstākās izglītības iestādes.

Normatīvais regulējums

Valsts finansētu studiju vietu skaita noteikšanu regulē LR Augstskolu likums [ārēja saite]:
51.pants. Studiju vietu skaita noteikšana
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaitu augstskolā nosaka izglītības un zinātnes ministrs pēc Augstākās izglītības padomes priekšlikuma. Studiju vietu skaitu citu juridisko un fizisko personu dibinātajās augstskolās nosaka šo augstskolu dibinātāji.
52.pants. Studiju maksa un stipendijas
(1) Valsts nosaka studiju vietu skaitu augstskolās un koledžās, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem. Kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets. Uzņemšana valsts finansētajās studiju vietās notiek konkursa kārtībā.

Detalizētāk finansējuma piešķiršanas kārtība un vienas studiju vietas aprēķins ir pieejams Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite].

Kā arī katrai valsts finansētai studiju vietai tiek piešķirta noteikta apjoma stipendija, kas detalizētāk ir aprakstīts Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām [ārēja saite].

Detalizētāka informācija par augstākās izglītības finansējumu pieejama materiālā “Augstākās izglītības finansējums” (.pdf) sadaļā “Statistika par augstāko izglītību”. Šajā sadaļā pieejami arī iepriekšējo gadu dati, kas apkopoti pārskatos par augstāko izglītību Latvijā.