Piešķirot valsts budžeta finansētās vietas 2020. gadam, Izglītības un zinātnes ministrija balstījās uz sekojošiem principiem, piešķirot pilnā apmēra finansējumu studiju vietām budžeta apakšprogrammas 03.01.00 “Augstskolas” pieejamo līdzekļu ietvaros.

Budžeta vietu aizpildījums un studējošo atbirums

Ir ņemti vērā Studējošo un absolventu reģistra dati par budžeta vietu aizpildījumu un atbirumu, salīdzinot ar līgumiem, un dati par studējošo skaita dinamiku (augšupejošā, stabilitāte, lejupejošā).

Atbilstība tautsaimniecības attīstības vajadzībām

Tika ņemtas vērā Ekonomikas ministrijas darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozes, saskaņā ar kurām turpmākajos gados veidosies speciālistu pārprodukcija humanitāro un sociālo zinātņu jomās un būtisks augstas kvalifikācijas dabaszinātņu, IKT un inženierzinātņu speciālistu trūkums (EM informatīvais ziņojums par darba tirgus prognozēm).

Studiju programmu konsolidācija un pāreja uz jaunajām studiju programmām

Piešķirot budžeta vietas 2020. gadā, ministrija ņēma vērā augstskolu stratēģijas, kuras tika apstiprinātas Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības un zinātnisko institūciju attīstības stratēģiju izvērtēšanas komisijā, un to ieviešanas progresu. Atbilstoši stratēģijām turpināsies studiju programmu konsolidācija augstskolu specializācijas jomās.

Attiecībā uz augstskolām, kas piedalās 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" projektu atlasē, ministrija ņēma vērā studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānus, kas tika izstrādāti tā ietvaros.

Studiju vietu piešķiršana tematiskajā grupā “Izglītība”

Studiju vietu piešķiršana tematiskajā grupā “Izglītība” tika salāgota ar pāreju uz konceptuāli jaunas skolotāju sagatavošanas sistēmas ieviešanu augstskolās.

Studiju vietu piešķiršana studiju virziena “Sociālā labklājība” studiju programmās

Ir ņemts vērā Labklājības ministrijas priekšlikums par no valsts budžeta finansētu studiju vietu pārdali starp valsts dibinātām augstskolām, kurās notiek studējošo uzņemšana studiju virziena “Sociālā labklājība” pirmā līmeņa augstākās izglītības, kā arī bakalaura un maģistra studijās.

Valsts budžeta līdzekļu efektīva ieguldījuma princips

Budžeta finansējums tika piešķirts programmām ar minimālo kopējo studējošo skaitu - maģistra studiju programmās vismaz 30, bakalaura programmās vismaz 60 studējošie (visos kursos kopā). Izņēmumi pieļaujami, ja 1) studiju programma ir jauna, tajā vēl nav studējošie visos studiju gados; 2) programmu ir paredzēts slēgt, netiek uzņemti jauni studējošie un esošie pabeidz studijas; 3) studiju programma ir unikāla valstij vai reģionam specifiskā kontekstā. Vidējā termiņā netiks atbalstītas programmas ar šauru specializāciju.

Studiju virzienu akreditācijas ilgums, programmas vērtējums

Priekšroka budžeta vietu piešķīrumā ir uz 6 gadiem akreditētajām studiju programmām, atsevišķi izvērtējot studiju programmas ar 2 gadu akreditācijas termiņu.

Ar jauno akreditācijas posmu priekšroka budžeta vietu piešķīrumā tiks dota programmām, kuras ietilpst uz 6 gadiem akreditētajā studiju virzienā, atsevišķi izvērtējot studiju programmas, kuras ietilpst uz 2 gadiem akreditētajā studiju virzienā. Priekšroka budžeta vietu piešķīrumā būs programmām, kuras virziena akreditācijas ietvaros tiks novērtētas uz “izcili” un “labi”.

Doktorantūras studiju vietu sasaiste ar pētniecību

Doktorantūras valsts budžeta finansēto studiju vietu piešķīrumā tika ņemts vērā augstskolu sniegums pētniecībā attiecīgajā zinātnes nozarē (publikācijās starptautiskajās zinātniskās literatūras datu bāzēs un piesaistītais pētniecības finansējums, balstoties uz datiem par pētniecības projektiem, kas tiek sniegti un auditēti zinātnes bāzes finansējuma un snieguma finansējuma aprēķinam).

Vidējā termiņā doktorantūras tiks veidotas tikai universitātēs vai augstskolu konsorcijos; izņēmums ir kopīgās doktorantūras programmas, kurās ir sadarbības partneris Latvijas vai vietējā universitāte vai arī ārzemju augstskola ar augstu pētniecības sniegumu attiecīgajā zinātnes nozarē. Netiks atbalstītas doktorantūras programmas ar šauru specializāciju (jāīsteno kā modulis/apakšprogramma).