1. Par kandidātam izvirzāmajām prasībām sludinājumā  attiecībā uz “profesionālā pieredze”, “vadības pieredze” - vai jābūt pieredzei visās jomās, lai kandidāts tiktu virzīts uz nākošo kārtu?

Katrā no šīm sadaļām (“profesionālā pieredze,” “vadības pieredze”) jāiegūst vismaz 1 punkts, lai kandidāts tiktu virzīts un nākošo atlases kārtu. Piemērs: kandidāts apliecina profesionālo pieredzi finanšu vadībā un auditā, bet viņam nav pieredzes risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmā, starptautiskajā sadarbībā - kadidāts iegūst 1 punktu un tiek virzīts un nākošo atlases kārtu. Ja kandidāts neapliecina pieredzi nevienā no minētajām jomām, neiegūst nevienu punktu un netiek virzīts tālāk.

2. Vai padomes loceklis ir amatpersona, viņam būs jāaizpilda amatpersonas deklarācija?

Jā, valsts augstskolas padomes loceklis ir valsts amatpersona un aizpilda deklarāciju saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Sīkāka informācija par amatpersonu deklarācijas iesniegšanas kārtību: https://www.vid.gov.lv/lv/deklaracijas-iesniegsana

3. Par iesniedzamjiem dokumentiem - kas ir fiziskas personas apliecinājums par piekrišanu dalībai atlasē?

Šāds apliecinājums jāparaksta personai, par kuru iesniedz pieteikumu cita persona (fiziska persona, publiskas, nevalstiskas, privāta sektora, kā arī Augstskolu likumā noteiktā sabiedrības virzīta kandidāta institūcija vai organizācija). Ja pati persona piesaka savu kandidātūru, tad šāds apliecinājums nav jāiesniedz. Apliecinājumu var sagatavot brīvā formā un parakstīt (papīrā, to ieskenējot vai nofotografējot, vai ar elektornisko parakstu). Piemēram, es, [vārds uzvārds], apliecinu, ka piekrītu savu personas datu izmantošanai manas kandidatūras virzībai uz valsts augstskolas [nosauc augstskolu] padomes locekļa amatu. Vārds, uzvārds, paraksts, datums (elektroniski parakstītam dokumentam tas būs skatāms laika zīmogā).

4. Kāda ir valsts augstskolas padomes locekļa slodze

Padomes locekļa slodze nav noteikta. Indikatīvi - padomes sēdes varētu notikt reizi mēnesī, atkarībā no izskatāmajiem jautājumiem un darba apjoma.

5. Vai drīkst kandidēt uz vairāku valsts augstskolu padomes locekļu amatiem?

Jā, šāda iespēja nav liegta.

6. Kā rodas valsts augstskolas padomes locekļa atalgojums?

Atbilstoši Augstskolu likuma 14.1 panta 16. daļas noteiktajam valsts augstskolas padomes locekļu amata atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar valsts augstskolas akadēmiskā personāla vidējo atalgojuma līmeni. Padomes locekļa mēneša atalgojumu pielīdzina iepriekšējā gada akadēmiskā personāla vidējā līmeņa atalgojumam. 2021. gada atalgojuma aprēķins būs spēkā līdz valsts augstskolas iesniegs pārskatus par 2021. gadu (indikatīvi līdz 2022. gada jūnijam). Zemāk esošajā tabulā apkopots atalgojums 2021. gadā valsts augstskolas padomes loceklim visās ministrijas padotībā esošajās valsts augstskolās, kurām ar 2022. gada 31. janvāri tiek veidots jauns valsts augstskolas pārvaldes orgāns – augstskolas padome.

7. Vai studējošais, kas studē attiecīgajā augstskolā, drīkst pieteikties padomes locekļa amatam? Vai konkrētās augstskolas absolvents var pieteikties augstskolas padomes locekļa amatam?

Saskaņā ar Augstskolu likumu studējošais arī ir augstskolas personāls, tāpēc pieteikties augstskolas, kurā studē, padomes locekļa amatam nedrīkst. Savukārt, studējošais, kas studē citā augstskolā un atbilst noteiktajiem vakances kritērijiem, t.sk. vismaz 5 gadu pieredze vadošā amatā, drīkst pieteikties augstskolas padomes locekļa amatam.

Augstskolas absolvents drīkst pieteikties padomes locekļa amatam.

Valsts augstskolas padomes locekļa atlīdzība mēnesī

IZM padotībā esoša valsts augstskola 

(alfabēta secībā)

Bruto darba samaksa kopā akadēmiskajam personālam 2020. gadā, EUR

Akadēmiskā personāla skaits 
PLE izteiksmē 2020. gadā

Vidējā bruto atlīdzība akadēmiskajam personālam mēnesī 2020. gadā, EUR 

Bruto atlīdzība padomes loceklim mēnesī, EUR

Atlīdzība 1 padomes loceklim mēnesī pirms nodokļu nomaksas (ieskaitot darba devēja VSAOI), EUR 

BANKU AUGSTSKOLA

433,576

23.41

1,543

1,543

1,908

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE

2,068,375

123

1,401

1,401

1,732

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

895,725

98.20

760

760

939

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

16,660,306

869.48

1,597

1,597

1,973

LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE

896,882

70.78

1,056

1,056

1,305

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA

882,262

56.31

1,306

1,306

1,614

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

13,575,131

538.56

2,101

2,101

2,596

VENTSPILS AUGSTSKOLA

1,023,478

51.23

1,665

1,665

2,058

VIDZEMES AUGSTSKOLA

819,600

40.55

1,684

1,684

2,082

Rīgas Tehniskā universitāte


Latvijas Universitāte


Ventspils Augstskola


Vidzemes Augstskola


Banku Augstskola


Liepājas Universitāte


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija


Daugavpils Universitāte


Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija


 

 

 

Zināms pieteikuma skaits#5

 

Zināms pieteikuma skaits
Zināms pieteikuma skaits#2
Zināms pieteikuma skaits#3
Zināms pieteikuma skaits#4