ESF
studenti lekcijā

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās" otrās kārtas projekts “Atbalsts valsts augstskolu padomju darbības uzsākšanai” (Nr. 8.2.3.0/22/I/001)

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu valsts augstskolu padomju izveidošanai un to darbības nodrošināšanai, lai īstenotu sistēmisku pieeju vienlaicīgai augstskolu padomju funkciju izpildes uzsākšanai, tādējādi nodrošinot valsts augstskolu darbības nepārtrauktību pārejot uz jaunu iekšējās pārvaldības modeli, kā arī nosakot to tālākās stratēģiskās attīstības virzienus.

1. Latvijas Universitāte;

2. Rīgas Tehniskā universitāte;

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

4. Rīgas Stradiņa universitāte;

5. Daugavpils Universitāte;

6. Liepājas Universitāte;

7. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;

8. Vidzemes Augstskola;

9. Ventspils Augstskola;

10. Latvijas Mākslas akadēmija;

11. Latvijas Kultūras akadēmija;

12. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;

13. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

14. Banku augstskola.

1. valsts dibinātu augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšana;

2. Ministru kabineta virzītu augstskolas padomes locekļu kandidātu atlase un kompetenču novērtēšana;

3. valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģiju izstrāde un ieviešana;

4. kompetences celšanas pasākumi valsts dibinātu augstskolu padomju locekļiem un ekspertīzes nodrošināšana;

5. informācijas un projekta publicitātes nodrošināšana, stratēģiskā komunikācija un mērķauditorijas informēšana;

6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.


Plānotie rezultāti:

1. Ministru kabinetā apstiprināto valsts dibinātu augstskolu stratēģisko specializāciju skaits – 14;

2. augstskolu padomēs apstiprināto un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoto valsts dibinātu augstskolu attīstības stratēģiju skaits – 14;

3. valsts dibinātās augstskolās izveidoto padomju skaits, kurām sniegts atbalsts darbības nodrošināšanai – 14.

Kopējais projekta finansējums: līdz 4 920 027 EUR, ko veido Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums – 4 182 022 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 738 005 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada 1.jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim. Izmaksas tiek attiecinātas no 2021. gada 1. oktobra.

logo ansamblis

Projekta aktualitātes:

Konference, cilvēki sēž zālē, Diāna Laipniece prezentē
Konference
Foto no semināra, vīrietis stāsta, citi cilvēki sēž pie galdiem
Padomes
Stratēģija
ilustratīvs attēls ar nosaukumu un logo rindu
vīrietis uz skatuves
studenti lekcijā