Valsts nevienā normatīvajā regulējumā nav izglītības iestādēm noteikusi pienākumu ieviest skolas formu, bet skola drīkst pati noteikt šādu nosacījumu, to iestrādājot izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos. Pirms lēmuma pieņemšanas par skolas formu ieviešanu būtu jāveic vecāku aptauja un jānoskaidro bērna viedoklis. Tātad, skolas formu izglītības iestādē drīkst ieviest, ja tam piekrīt vairākums vecāku un bērnu.

Par šādiem un citiem svarīgiem jautājumiem izglītības iestādē lemj izglītības iestēdes padome, kurā darbojas gan paši skolēni, gan vecāki, gan pedagogi un iestādes dibinātāja pārstāvji. Vecāki padomē ir vairākumā.  Ja formas tiek ieviestas, skolai kopā ar izglītības iestādes padomi ir jālemj, ko darīt, ja ir ģimenes, kas nevar atļauties formas iegādi (iespējams pašvaldības atbalsts).

Nedrīkst būt situācija, ka skolas forma tiek iegādāta tikai no viena komersanta un par vienu cenu. Izglītības iestādei ir jārada iespēja vecākiem brīvi izvēlēties, kā skolas forma tiks iegādāta, piemēram, tā tiks šūta vai iegādāta gatava.

 1. Kāpēc notiek darbs pie finansējuma aprēķina pedagogu darba samaksai pilnveides (jauna modeļa izveides)?

Ministru kabinets 2020. gada 20. oktobrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par kvalitatīvas vispārējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem" (pieejams šeit), kur cita starpā uzdeva Izglītības un zinātnes ministrijai izveidot starpinstitucionālo darba grupu, kuras uzdevums pilnveidot pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli. Darba grupa strādā kopš 25.oktobra, kad tā sanāca uz savu pirmo sēdi. Līdz šim izveidoti pamatprincipi finansējuma aprēķina veikšanai, ņemot vērā mācību plānu un klases lielumu, t.i. viena skolēna finansējuma principa nomaiņai uz, piemēram, "klases groza" principu. Šobrīd iepazīstinām nozari ar šāda aprēķina modeļa pamatprincipiem. Modeļa izstrāde ir tikai sākuma stadijā, jo izstrādāts un sabiedrība iepazīstināta tikai ar finansējuma aprēķina pedagogu darba samaksai pamatkonceptu, kas balstās uz  mācību plāna finansējumu klasei. Darba grupa pēc katras tikšanās reizes papildina Izglītības un zinātnes ministrijas vietni ar aktuālajiem darba materiāliem (pieejami šeit).

 1. Kad jaunā finanšu aprēķināšanas kārtība tiks ieviesta?

 Jaunu finansēšanas modeli plānots ieviest 2022./2023.mācību gadā.

 1. Kādus modeļa "nauda seko skolēnam" riskus plānots mazināt? Kas esošajā pieejā ir tas, kas jāmaina?

Esošais finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķins (MK 447.noteikumi)

Jaunā finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķina pamatprincipi

Finansējumu mācību plānam aprēķina par pamatu ņemot normēto skolēnu skaitu skolā, kas veidojas reālajam skolēnu skaitam piemērojot programmu koeficientus (kopumā 15 programmu koeficienti).

Risks: Skolēnu skaita nelielas izmaiņas tieši ietekmē finansējuma apjomu.

Finansējumu mācību plānam aprēķina, par pamatu ņemot normētās klases lielumu. Tiek veidoti trīs pamata "klases grozi" jeb apmaksāto stundu skaits mācību plāna īstenošanai mazai klasei (8-11 skolēni), vidējai klasei (12-20 skolēni) un lielai klasei (vairāk par 21 skolēnu).

Ieguvums: Skolēnu skaita nelielas izmaiņas neietekmē finansējuma apjomu. Tiek mazināts risks veidot lielas klases: sākumskolā lielākas par 20 skolēniem, vidusskolā lielākas par 25 skolēniem.

Skolēniem, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālajās klasēs vai iekļaujoši, tiek piemēroti papildu koeficienti, kas palielina kopējo skolas finansējumu.

Risks: Finansējums tiek izmantots skolotāju algas likmes paaugstināšanai, nevis atbalsta sniegšanai skolēniem.

Tiek veidoti "speciālās klases grozs" un "iekļaujošās klases grozs", kurā paredzēts finansējums pedagoga palīga vai speciālā pedagoga darba samaksai.

Ieguvums: Mērķēts finansējums atbalsta pasākumu nodrošināšanai.

Aprēķina papildu finansējumu ne mazāk kā 14,5% samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

Skolai tiek aprēķināts piemaksu fonds klases audzinātāja darba apmaksai, piemaksām skolotājiem, kas strādā speciālajās klasēs, nodrošina apmācību cietumā, īsteno vidējās izglītības programmu valsts ģimnāzijā, u.c.

Skolai aprēķina papildu finansējumu atbalsta personāla darba apmaksai 5,43% apmērā no finansējuma mācību plānam (psihologs, logopēds, pedagoga palīgs, u.c.)

Risks: Skolai aprēķinātā finansējuma ietvaros atbalsta personāla likmes ir ļoti sasmalcinātas un mazas, kas rada šķēršļus kvalificēta personāla piesaistei.

Pašvaldībai aprēķina papildu finansējumu atbalsta personāla darba apmaksai (psihologs, logopēds, karjeras konsultanta, u.c.) Plānots finansējumu palielināt.

Ieguvums: Pašvaldībai rodas iespēja piesaistīt kvalificētus atbalsta speciālistus un koordinēt viņu darbu pašvaldībā.

Skolai aprēķina papildu 15% finansējuma administrācijas darba samaksai.

Riski: Skolas direktoru darbā pieņem un darba pienākumus nosaka pašvaldība, bet amata algu saskaņo tikai formāli, jo finansējums ir skolas algu fondā. Vietnieku skaitu un slodžu sadali nosaka skolas direktors, nereti veidojot ļoti sadrumstalotas vietnieku slodzes, kas var neveicināt kvalitatīvu iestādes vadības procesu.

Pašvaldībai aprēķina papildu finansējuma administrācijas darba samaksai.

Ieguvums: Pašvaldība kā skolas dibinātāja slēdz līgumu ar direktoru un nosaka amata algu, kā arī vairāk var ietekmēt skolas vadības procesus.

 

 1. Vai pilnveidotajam darba samaksas modelim ir pamatā ņemta Lietuvas vai Igaunijas pieeja?

Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā pieejama gan Lietuvas kolēģu prezentācijas (latviski, angliski) un arī mūsu priekšlikumi Latvijas modeļiem. Netiek plānots pārņemt vai "kopēt" Lietuvas pedagogu darba samaksas aprēķina modeli, jo Latvijas un Lietuvas demogrāfija un izglītības iestāžu tīkls ir atšķirīgs. Līdzīgi tiek analizēta Igaunijas pieredze un izsvērts, vai kādu no modeļa elementiem var piemērot arī Latvijā.

 1. Kādi ir jaunā finansējuma aprēķina pamatprincipi?

Būtiskākais salīdzinājumā ar esošo aprēķina modeli - apmaksāto stundu skaits mācību plāna īstenošanai tiek aprēķināts noteiktam klases lielumam, t. i. skolēnu skaitam klasē -  “klases grozs”. Ir izveidoti vairāki „klases grozi” (apmaksāto skolotāja darba stundu komplekti) atkarībā no klases lieluma:

 • „mazais klases grozs” (skolēnu vidējais skaits klasē 8 -11) - tikai Vispārējā izglītības likumā paredzētais mācību stundu skaits attiecīgajā klasē,
 • „vidējais klases grozs” (skolēnu vidējais skaits klasē 12 - 20) - Vispārējā izglītības likumā paredzētais mācību stundu skaits attiecīgajā klasē + mācību stundas klases dalīšanai grupās atsevišķos priekšmetos vai mācību grupu veidošanai jaunā mācību satura apguvei,
 • „lielais klases grozs” (skolēnu vidējais skaits klasē lielāks par 21) - Vispārējā izglītības likumā paredzētais mācību stundu skaits attiecīgajā klasē + lielāks mācību stundu skaits klases dalīšanai grupās atsevišķos priekšmetos vai mācību grupu veidošanai jaunā mācību satura apguvei + papildus mācību stundas pamatskolas klasēs, paredzot pedagoga palīgu matenātikā un latviešu valodā 1. - 3. klasei.

Atsevišķi „klases grozi” tiek veidoti speciālajām klasēm, tālmācības un neklātienes programmu klasēm, iekļaujošajām klasēm, t.i. klasēm, kurās iekļauti skolēni, kas apgūst kādu no speciālās izglītības programmām.

četri klases grozi
 1. Vai modelī netiek aizmirsts arī par padziļinātajiem mācību kursiem?

Aprēķinot apmaksātās stundas mācību plānam vidusskolas posmā, „mazajā  grozā” valsts apmaksā mācību plānu, bet pašvaldība vismaz vienu padziļināto mācību priekšmeta kursu, lai nodrošinātu skolēniem izvēli sarp diviem mācību kursu komplektiem. „Vidējā grozā” valsts finansē mācību plānu + vienu padziļināto mācību priekšmetu kursu. „Lielajā grozā” papildus tiek finansēti 2 padziļināto mācību priekšmetu kursi. Vēršam uzmanību, ka šādi tiek plānots finansējuma aprēķins, bet skolas autonomija būs veidot skolēnu mācību grupas atbilstoši jaunajam mācību saturam.

 1. Vai mikro klases pamatskolā (mazāk par 8 skolēni) un mazās klases vidusskolā (mazāk par 11 skolēni) plāno slēgt?

Ja klasē skolēnu skaits ir zem astoņiem skolēniem, tad valsts budžets finansē pusi no nepieciešamā finansējuma mācību plāna īstenošanai, otra puse paliek skolas dibinātāja - pašvaldības - ziņā. Stingrāki nosacījumi paredzēti arī vidusskolas gadījumā. Ja skolēnu skaits iekrīt "mazajā grozā", tad no valsts budžeta tiek saņemts finansējums tikai pamata mācību plāna nodrošināšanai, t.i. 36 stundām. Pārējās 6 stundas jāsedz pašvaldībai, ja tā vēlas paturēt šādu nelielu vidusskolas klasi.

 1. Kā tiks apmaksāts klases audzinātāja darbs?

Klases audzināšanas stunda ir iekļauta mācību plānā kā viena stunda, pārējā klases audzinātāja darba samaksa paredzēta no piemaksu fonda, kas skolai tiks aprēķināts līdzīgi kā šobrīd aprēķina finansējumu papildpienākumu veikšanai.

 1. Vai būs norādīts, kurus priekšmetus paredzēts dalīt grupās?

Nē, aprēķinot finansējumu skolai, tiks palielināts apmaksāto stundu skaits, bet netiks norādīts, kuru priekšmetu mācīšanai jādala skolēni grupās. Tas nodrošinās skolas autonomiju, īstenojot jauno izglītības saturu, veidot dažādas skolēnu apmācības grupas.

 1. Vai aprēķinātajam klašu komplektu skaitam un klašu lielumiem, t.i. skolēnu skaitam klasē, jāsakrīt ar reālo klašu komplektu skaitu un skolēnu skaitu klasē?

Nē. Aprēķinātie klašu komplekti, jeb „normētie klašu komplekti” tiks izmantoti tikai finanšu aprēķinam.

 1. Ko ietver kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks?

Kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks ietver apmaksātu laiku mācību procesa sagatavošanai, rakstu darbu labošanai, atgriezeniskās saites sniegšanai, skolotāju savstarpējai sadarbībai u.c. citus ar izglītības iestādes attīstību saistītus pienākumus.

 1. Ko nozīmē priekšlikums par pāreju uz pedagoga darba slodzi 40 stundu darba nedēļu?

Jaunā finansējuma aprēķina pedagogu darba samaksai modeļa ietvaros tiek izskatīts priekšlikums vienādot visu pedagogu nedēļas darba slodzi, nosakot to 40 darba stundas. 2021. gada janvāra sākumā pedagogu slodzes maiņas jautājumi tika diskutēti gan Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos vebināros, gan izskatīti starpinstitucionālās darba grupas sanāksmē 2021. gada 14. janvārī, pēc kuras publicēts īss apraksts par šo priekšlikumu (pieejams šeit). Vienlaikus akcentējam, ka, pārejot uz pedagoga darba slodzi 40 stundu darba nedēļu, valsts noteikto zemāko darba algas likmi paredzēts proporcionāli palielināt, t. i. ja 2020./2021.m.g. zemākā algas likme par 30 darba stundām nedēļā ir 790 euro, tad par 40 darba stundām nedēļā tā būtu 1054 euro. Tas nozīmē, ka šādām izmaiņām nav ietekmes uz reālo skolotāja darba samaksu.  Darba grupā turpinās darbs un diskusijas pie tā, kādā veidā pedagoga slodzē sadalās kontaktstundu, konsultāciju un kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks.

 1. Vai tiks saglabātas pedagogu kvalifikācijas piešķiršanas pakāpes?

Spēkā ir Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumi Nr. 501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”, kas nosaka pedagogu profesionālās darbības vērtēšanas kārtību, ko tāpat kā līdz šim veic skolā, ja skolotājs izsaka vēlēšanos par to, lai skolotāja profesionālā darbība tiktu novērtēta. Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā pedagogs var iegūt kādu no trīm kvalitātes pakāpēm. Atbilstoši iegūtajām pakāpēm skolā var tikt noteiktas piemaksas. Jaunā finansējuma aprēķina modeļa ietvaros nav paredzēts šo kārtību mainīt. Piemaksu finansējums iegūtajām kvalitātes pakāpēm tiks parezēts katras skolas piemaksu fondā.

 1. Kādas tiek plānots mērķdotācijas finansējuma sadalījums jaunajā modelī starp skolu un pašvaldību?

Tiek plānots, ka uz katru konkrēto skolu aprēķina mācību plāna nodrošināšanas finansējumu un piemaksu fonds, kas paredzēts piemaksām par klases audzināšanu, darbu speciālajās klasēs, skolas piešķirtajām kvalitātes pakāpēm, u.c. un kvalitātes grozs kā papildu finansējums skolai, ja skola nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu. Savukārt uz pašvaldību tiek aprēķināts valsts finansējums atbalsta personālam un skolu administrācijai, kuru pašvaldība sadala skolām.

mērķdotācija
 1. Vai valstī būs noteikti vienoti kritēriji skolas direktoru, vadības komandas un atbalsta personāla algām?

Atbilstoši deleģējumam Izglītības likumā, valstī tāpat kā līdz šim tiks noteikta skolu direktoru zemākā algas likme atkarībā no izglītojamo skaita skolā, kā arī vietnieku, atbalsta speciālistu un citu pedagogu zemākā algas likme.

 1. Kad pirmsskolas pedagogu darba stundas izmaksas tiks novienādotas ar pamatizglītības pedagogu darba stundas izmaksu?

Jaunā finansējuma pedagogu darba samaksai modeļa ietvaros tiek veidota pakāpeniska pirmsskolas pedagogu darba stundas izmaksas pielīdzināšana pārējo vispārējās izglītības pedagogu darba stundas izmaksai.

 1. Vai tiek domāts arī par administratīvi teritoriālā iedalījuma pazīmi?

Administratīvi teritoriālā iedalījuma pazīmi ir plānots iekļaut modeļa aprēķinos. Administratīvi teritoriālā iedalījuma pazīmei tiks izmantots informatīvajā ziņojumā “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” piedāvātais un Ministru kabinetā 2020. gada 20. oktobrī atbalstītais iedalījums:

1

 Valstspilsētas – Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jūrmala, Rēzekne, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, Ventspils, Ogre

2

Administratīvo teritoriju administratīvie centri (izņemot valstspilsētas)

3

 Administratīvā teritorija ārpus administratīvā centra

4

Teritorijas pie Eiropas Savienības ārējās robežas (Rekavas vidusskola, Baltinavas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Ciblas vidusskola, Zilupes vidusskola, Salienas vidusskola, Zemgales vidusskola (Daugavpils novadā))

 1. Vai šobrīd norit darbs arī pie skolu tīkla sakārtošanas?

Darbs pie skolu tīkla sakārtošanas turpinās jau vairākus gadus un par to liecina arī pašvaldību pieņemtie lēmumi par izmaiņām to dibināto skolu darbībā. Ņemot vērā to, ka optimāls skolu tīkls ir būtisks priekšnosacījums arī pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, darba grupas ietvaros tiks izvērtēti priekšlikumi vadlīnijām, ko pašvaldības varētu izmantot, pieņemot lēmumus par izmaiņām skolu tīklā, t.sk., piemēram, iekļaujot kritērijus, kas izvērtējami, lai lemtu par izglītības programmu īstenošanas vietas (filiāles) saglabāšanu pēc skolas pievienošanas citai vai likvidācijas. Pēc diskusijām darba grupā, vadlīniju priekšlikumus publicēsim darba grupas vietnē.

Informācija atjaunota 09.06.2020. plkst. 09.10

 


Kā skolotāji varēs iepriekš uzzināt  Tava Klase TV stundās plānotās tēmas, lai savlaicīgi saplānotu savu darbu un dotu uzdevumus bērniem?

Vietnē tavaklase.lv ir pieejamas gan kanālu tiešraides un arhīvs, gan arī plānotais stundu saraksts un mācību tēmu apraksti.


 

Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada tiešsaistes mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu. Arī dažādi eksperti sociālajos tīklos dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze.


Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsaistes mācību rīkus pēc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi.


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos.


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas.


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav nepieciešamo ierīču, lūgums sazināties ar skolu un informēt par to, vienojoties par tālāko rīcību attālināto mācību norisē. Plašāka informācija.


Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai ir saņēmuši vispārizglītojošo skolu skolēni.

IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam.


Kas nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā.


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē.  Vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā vecākiem nav plānots pārskaitīt. Savukārt valsts budžeta finansējumu, ko IZM  pārskaita 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldībām jāizmanto pārtikas paku vai gatavā ēdiena nodrošināšanai.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:

 • PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
 • PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.

 

Kā Jūs ieteiktu vērtēt attālinātās sporta stundas? 

VISC izstrādāja un šā gada 19. martā mājas lapā ievietoja  metodiskos ieteikumus “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” (turpmāk – metodiskie ieteikumi ) valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikam, kā arī – ieteikumus vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti. Metodiskajos ieteikumos skolēna sniegumu vērtēšanu 1. – 6. klasē, gan arī 7. – 12. klasē ir ieteikts veikt formatīvi, bet noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotājiem ir ieteikts veikt, atsākoties klātienes mācībām. Tā kā šā mācību gada ietvaros klātienes nodarbības var arī nenotikt, iesakām darboties pēc šāda rīcības plāna, pirmkārt, apzināt, cik summatīvo (ballu) vērtējumi ir izlikti katrā klasē, ja divi – un vairāk, tad var izlikt no esošajiem vērtējumiem; – ja tikai viens vērtējums, tad ir jāsagatavo noslēguma pārbaudes darbs ar atvērtiem un skolēniem saprotamiem kritērijiem ar viena līdz diviem punktiem katram kritērija izvērtējumam (labākai pārskatāmībai), piemēram, ja fizisko uzdevumu veic ar iesildīšanās vingrinājumu/iem), tad jau ir saņemts 1 punkts, ja veic dažādas  grūtības pakāpes vingrinājumus, tiek saņemti 1 vai 2 punkti, ja tiek veikti atsildoši uzdevumi – vēl viens punkts, uzrādīta attīstības dinamika (noteikti ņemot vērā tikai attālinātā laika perioda dinamiku!)  – vēl viens punkts u.tml. Tādā veidā var iekļaut arī zināšanu pārbaudes uzdevumu, piemēram, objektīvu testveida uzdevumu ar 2 vai 4 atbilžu variantiem, vecākām klasēm var iekļaut daļēji objektīvus, strukturētus/ kombinētus vai pārsprieduma uzdevumus. Iesakām vispirms ļaut skolēniem pašiem pēc šiem nobeiguma darba kritērijiem izvērtēt savu darbu, kas cels viņu darba motivāciju. Pārbaudes darbu var īstenot tiešsaistē vai iesūtīta video formātā.


Kā vērtēt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus attālinātajās mācībās, jo uz mēneša vērtējuma pamata audzēknis saņem stipendiju?

Aicinām iepazīties ar informāciju par skolēnu mācību snieguma vērtēšanu VISC mājaslapā:

Vadlīnijas skolēnu /audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 


Vai ir plānotas kādas izmaiņas saistībā ar skolēnu pārcelšanu uz nākamo klasi (nepietiekamie vērtējumi un pēcpārbaudījumi)? 

Izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir organizējami papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā.


Kādi ieteikumi par uzņemšanu Valsts ģimnāzijās 7.un 10. klasēs?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra  noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

11.punktu izglītojamā uzņemšanu vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmā vai vispārējās vidējās izglītības programmā ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā organizē saskaņā ar tās izstrādātu kārtību. Aicinām sekot līdzi konkrēto ģimnāziju mājas lapās esošajai informācijai.


Kāpēc 12.klašu skolēniem eksāmeni netiek atcelti pavisam? 

Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem. 

Augstskolām CE rezultāti ir kritērijs topošo studentu atlasei un uzņemšanai gan akadēmiskajās, gan profesionālajās studiju programmās. 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


 

Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu (.pdf)

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Lai saņemtu centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, jāaizpilda iesniegums. Iesnieguma paraugs pieejams Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšana” [ārēja saite]. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu.

Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1020

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda (personīgi vai trešā persona) diploma un sekmju izraksta oriģināls, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, tad iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija un iesnieguma paraugs AIC mājaslapā [ārēja saite]

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums, uzrādot izglītības dokumenta oriģinālu un atzīmju izrakstu. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav   ENIC/NARIC tīklā, tad tā legalizācija Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā ir obligāta. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija AIC mājaslapā:

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD; www.ikvd.gov.lv), kas pārzina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistru. Reģistrācija ir bezmaksas. Dokumentus var iesniegt IKVD klātienē vai nosūtot pa pastu kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050.

Plašāka informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni 67358077.

Gadījumā, ja ir nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu, ar lūgumu izsniegt izglītības dokumenta dublikātu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai ar iesniegumu jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē (Pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu kontaktinformācija). Papildus oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” vietnē www.vestnesis.lv jāiesniedz sludinājums par dokumenta atzīšanu par nederīgu. Sludinājuma iesniegšana ir bez maksas. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” attiecīgās izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.

Gadījumā, ja nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) profesionālās izglītības dokumenti, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu. Dublikātu izsniedz, ja ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī ir iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Informācija par profesionālās izglītības dokumentu dublikātu saņemšanu

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts Valsts izglītības satura centrā (VISC), ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievieno izsniegtā sertifikāta oriģināls vai oriģināla kopija.

Iesnieguma paraugs (.doc)

Iesnieguma paraugs (.pdf)

Parakstīto iesniegumu un sertifikāta oriģinālu vai oriģināla kopiju var iesniegt:

1) personīgi, ierodoties VISC, Vaļņu ielā 2, vai

2) sūtot pa pastu uz adresi: VISC, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Lai reģistrētu izglītības iestādi jāvēršas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā.

Informācija par iestāžu reģistrāciju pieejama IKVD mājaslapas sadaļā “Izglītības likumā noteiktā institūciju reģistrācija” [ārēja saite].

Ārvalstu stipendiju piedāvājumi interesentiem ir pieejami Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Stipendiju piedāvājumi” [ārēja saite] un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, sadaļā „Aktuālie stipendiju piedāvājumi”.

- bērnam jābūt reģistrētam vai saistītam ar kādu no savas pašvaldības skolām, lai varētu saņemt konsultācijas;

- vecākiem jāvēršas ar iesniegumu konkrētajā skolā par mājmācību; skolai šis fakts ir obligāti jāsaskaņo ar pašvaldību;

- ja bērnam nepieciešama mājmācība fiziskās vai psiholoģiskās veselības problēmu dēļ, jāsaņem ārsta apstiprinājums;

- vecākiem jāvienojas ar skolu, kā norisināsies savstarpēja sadarbība.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti, kas apgūst izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstāko izglītību, vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

- vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

- likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;

- vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

- informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;

- vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

-informācija, vai izglītības iestāde vai dienas aprūpes centrs nodrošina cilvēka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Plašāku informāciju meklējiet Labklājības ministrijas mājaslapas sadaļās:

Asistenta pakalpojums pašvaldībā un asistenta pakalpojums izglītības iestādē [ārēja saite]

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti [ārēja saite]

Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

Valsts budžeta stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” [ārēja saite].
Minimālā stipendija ir 10 eiro, bet maksimālā - 150 eiro. Paaugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.).

Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

 • Vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas;
 • Paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.
 • Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro.

 

Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

 • ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
 • ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

No 2020. gada 12. augusta ir ieviests jaunais studiju un studējošo kreditēšanas modelis, kas paredz atvieglotus valsts garantētā kredīta saņemšanas nosacījumus (atcelta prasība par otro galvotāju; vienkāršotas procedūras, paātrināta kredītu saņemšana; pakalpojuma digitalizācija, iespēja līgumu noslēgt attālināti, izmantojot e-parakstu; nav studiju kredīta griestu – maksimālais studiju kredīts būs studiju maksas apmērā). 
Kā jārīkojas topošajam studentam, lai pieteiktos studiju vai studējošā kredītam ar Altum garantiju, plašāka informācija Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē.
 

Vispārējās izglītības programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), tālr.67507832. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Profesionālās izglītības programmas (profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas) licencējamas IKVD, tālr.67387867. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Neformālā izglītība līdz 160 st. apmācību kursa apjomā licencē pašvaldība.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas licencējamas vietējā pašvaldībā.

Studiju programmas licencēšana - tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu. Vairāk informācijas [ārēja saite].

FFP2 respiratorus bez vārsta var lietot pilngadīgas personas, un tie paredzēti divos gadījumos:

 1. ja persona pati pieprasa paaugstinātas drošības individuālo aizsardzības līdzekli;
 2. ja pastāv tieši infekcijas transmisijas draudi, piemēram, konstatēts pozitīvs paštests darba vietā - lai persona varētu atstāt darba vietu un doties mājās, ievērojot drošības prasības, prioritāri lietojot augstas aizsardzības pakāpes FFP2 respiratoru bez vārsta.