Valdība 21. janvārī veica grozījumus Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vēl līdz 7. februārim pagarinot šobrīd spēkā esošos drošības pasākumus.
Izglītība

 • 1.- 4.klašu skolēni no 25. janvāra mācīsies attālināti. 
 • 5.- 12. klašu skolēni - attālināti.
 • Interešu izglītība - attālināti
 • Profesionālās izglītības iestādes un augstskolas – attālināti.
 • Klātienē drīkst notikt klīniskā prakse rezidentūrā un praktiskās nodarbības 6. studiju gada medicīnas studentiem, lai sniegtu atbalstu slimnīcām.
 • Klātienē darbojas speciālās izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes.

2021. gada 23. februārī valdībā apstiprināti grozījumi rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ka nosaka: izvērtējot saslimstības rādītājus, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) būs tiesīgs noteikt tās pašvaldības, kuru administratīvajās teritorijās esošo izglītības iestāžu 1.-4. klasē var tikt īstenots klātienes mācību process. SPKC tīmekļvietnē katru trešdienu tiks publicēts klātienes mācību atsākšanai drošo pilsētu vai novadu saraksts, savukārt ceturtdienās šī informācija jāpublicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sports
Tāpat kā līdz šim amatieru sporta treniņi drīkstēs notikt tikai ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves). Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņem klientus iekštelpās – nestrādā trenažieru zāles un nevar doties uz klubu trenēties individuāli.


Individuālas praktiskās nodarbības kvalifikācijas iegūšanai
Pieņemts lēmums par atsevišķām situācijām, kad klātienē drīkstēs notikt individuālas praktiskās nodarbības kvalifikācijas iegūšanai (ja kvalifikācijas iegūšanai ir nepieciešamas praktiskās nodarbības klātienē, kuras nav iespējams iegūt attālināti, piemēram, būvniecībā, mašīnbūvē, metālapstrādē, kokrūpniecībā, enerģētikā u.c.) Tas iespējams tikai tādos gadījumos, kur prasmju apguvē ir iespējams ievērot savstarpēju divu metru distanci.


Kāda ir vecāku rīcība, ja viņi nevēlas, lai bērns apmeklē skolu klātienē?

Vecākiem jāiesniedz iesniegums skolas direktoram, kurš pēc tā saskaņošanas ar skolas dibinātāju, izdos rīkojumu par skolēna izglītības programmā paredzētā mācību satura apguvi ģimenē. Vecāka iesniegumam līdz ārkārtējās situācijas beigām nepiemēro prasību par ārsta izsniegtu izziņu vai psihologa atzinumu. Vienlaikus jāņem vērā, ka vecāki šādā gadījumā uzņemas atbildību par bērna izglītības ieguvi ģimenē, nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei, savukārt skola –  nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā.


Vai privātā izglītības iestāde var pieņemt lēmumu 1.-4.klasēs no 11. janvāra īstenot mācības attālināti?

Ikvienai izglītības iestādei, tostarp privātai, ir jāievēro valdības noteiktaos par 1.-4.klašu skolēnu ziemas brīvdienu ilgumu (no 21.12.2020.-22.01.2021.) un otrā semestra sākuma laiks (25.01.2021.). Šajā period nav pieļaujama vispārējās izglītības programmas īstenošana, tostarp attālinātajās mācībās.


Vai klātienē var tikt organizēts profesionālās kvalifikācijas eksāmens?

Līdz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām nav pieļaujama profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise klātienē.


Vai izglītības programmas ietvaros ir pieļaujamas klātienes sporta un mūzikas nodarbības?

Iespēju robežās sporta un mūzikas nodarbības jāīsteno attālināti vai jāaktualizē nodarbību mācību darba organizācija.


Vai darba devējam jānodrošina pedagogs ar mutes un deguna aizsegu?

Jā, pedagogam klātienē veicot amata pienākumus.


Kādā veidā klātienē var organizēt interešu izglītības nodarbības?

Tikai attālināti.


Kādā veidā klātienē var organizēt sporta interešu izglītības sporta treniņus (nodarbības)?

Treniņi var notikt tikai ārā - individuāli vai grupā līdz 10 dalībniekiem.


Vai drīkst notikt nometnes un sporta nometnes?

Nē.


Vai izglītības iestādei ir jāinformē visi klases (grupas) izglītojamo vecāki par konkrētam klases (grupas) izglītojamam noteikto karantīnu sakarā ar ģimenes locekļa inficēšanos ar Covid19?

Ja tam piekrīt izglītojamā likumiskie pārstāvji, neatklājot konkrēto izglītojamo vai viņa ģimenes locekļus identificējošo informāciju.


Vai var organizēt pagarinātās dienas grupas nodarbības?

Jā, tikai vienas un tās pašas klases skolēniem.


Vai pirmsskolas izglītības iestādēs drīkst notikt interešu izglītība?

Šobrīd nav pieļaujamas klātienes grupas nodarbības.


Vai skola var aizliegt bērniem starpbrīžos doties pastaigās svaigā gaisā?

Katrai izglītības iestādei jācenšas ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamos piesardzības  pasākumus, lai pēc iespējas pasargātu bērnus un pedagogus, un viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir izvairīšanās no dažādu klašu/grupu bērnu kontaktēšanās. Katrā izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanu. Visus jautājumus un neskaidrības, tajā skaitā par starpbrīžos noteikto kārtību konkrētajā izglītības iestādē, nepieciešams pārrunāt ar skolas vadību.


Kā tiek organizētas studijas augstskolās?

Augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot klīnisko praksi rezidentūrā.


Kā noritēs studiju process tiem ārvalstu studentiem, kuri studijas Latvijas augstskolās sāks pēc 2021. gada 1.janvāra?

Tie ārvalstu studenti, kuri studijas Latvijas augstskolās pirmo reizi uzsāks pēc 2021. gada 1.janvāra, pirmajā semestrī studiju programmas apgūs un pārbaudījumus kārtos tikai attālināti. Savukārt, ja pirmajā semestrī paredzēta praktiskās daļas apguve, tā augstskolai jāpārceļ uz citu studiju semestri. Izņēmums ir tikai ārvalstu studējošie medicīnas rezidentūras programmās.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, Izglītības un zinātnes ministrija rosinās mīkstināt noteiktās prasības. Taču šobrīd ikvienam ir svarīgi atbildīgi ievērot valdības ieviestos stingros un vienotos ierobežojumus, lai apturētu plašu, nekontrolētu vīrusa izplatību.


Kas jāievēro ārvalstu studentiem, kas atrodas Latvijā ārkārtas situācijas laikā?

Visiem studējošajiem, tai skaitā ārvalstu, jāievēro izglītības iestādes noteiktā kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, tai skaitā higiēnas pasākumi, sejas masku lietošana un 2 m distances ievērošana. Iestādē drīkst ierasties tikai individuālo praktisko nodarbību laikā. Līdz ārkārtas situācijas beigām iestādes telpās netiek pieļauta nekāda pulcēšanās. Regulāri jāseko savam veselības stāvoklim. Ja parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, nedrīkst uzturēties izglītības iestādē. Ir jāsazinās ar ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Ja ir konstatēta Covid-19 infekcija, jāinformē izglītības iestādes atbildīgā persona, un iestādē drīkst atgriezties tikai saskaņā ar ārsta norādījumiem. Jebkuru neskaidrību gadījumā jāsazinās ar iestādes starptautisko nodaļu.


Kādi noteikumi jāievēro ārvalstu studentiem, kas uzturas dienesta viesnīcā ārkārtas situācijas laikā?

Ja ārvalstu studējošais ir šķērsojis valsts robežu, pēc atgriešanas Latvijā jāievēro 10 dienu pašizolācija. Tas jāsaskaņo ar dienesta viesnīcas administrāciju. Ja ir konstatēta Covid-19 infekcija, jāinformē arī persona, kas ir atbildīga par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem dienesta viesnīcā. Netiek pieļauta studējošo pulcēšanās koplietošanas telpās. Visur jāievēro higiēnas prasības. Jebkurā savstarpējā saskarsmē jālieto sejas maska un jāievēro 2 m distance.


Vai bērniem ar hroniskām slimībām (astmu, diabētu u.c.) vajadzētu doties uz skolu?

Pirmām kārtām aicinām konsultēties ar savu ģimenes ārstu par piemērotākajiem piesardzības pasākumiem. Tas, vai bērnam jādodas uz skolu, ir atkarīgs no viņa veselības stāvokļa un Covid-19 situācijas valstī, kā arī ģimenes ārsta ieteikumiem. Lai gan pašreizējie dati liecina, ka smaga slimības norise bērniem sastopama retāk nekā pieaugušajiem, var veikt īpašus piesardzības pasākumus, lai mazinātu infekcijas risku bērnu vidū. Piemēram, sejas masku lietošanu un citus.Cilvēkiem ar hroniskām elpceļu slimībām, ieskaitot astmu (vidēji smagu vai smagu), aptaukošanos, diabētu vai vēzi, ir lielāks risks inficēšanās gadījumā nekā cilvēkiem bez īpašiem veselības traucējumiem. Minētais ir attiecināms  arī uz bērniem. Tādējādi katrs konkrētais gadījums ir izvērtējams individuāli, tostarp sadarbībā ar izglītības iestādi.


Cik ilgs ir Covid-19 inkubācijas periods bērniem?

Bērniem inkubācijas periods ir tāds pats kā pieaugušajiem. Inkubācijas periods ir laika posms no slimības ierosinātāja iekļūšanu organismā līdz slimības sākumam, kad parādās pirmās klīniskās pazīmes jeb slimības simptomi. Jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas Covid-19 inkubācijas periods tiek lēsts no 2 līdz 14 dienām un visbiežāk slimības simptomi parādās aptuveni 5 dienu laikā.


Kādi ir riski, pārvietojoties uz un no skolām?

Lai mazinātu Covid-19 izplatību, PVO iesaka īstenot šādus drošības pasākumus transportā uz un no skolas:

 • sekot līdzi elpošanas un roku higiēnai, ievērot distancēšanās pasākumus un masku izmantošanu transportā, piemēram, skolas autobusā (jāatceras, ka sejas maskas ir obligātas no 13 gadu vecuma);
 • skolas autobusā katram bērnam nodrošināt savu sēdvietu un, ja iespējams, vismaz vienu metru lielu attālumu starp pasažieriem;
 • ja iespējams, turēt atvērtus autobusa logus.

Vairāk par sejas maskām

Masku lietošana bērniem un pusaudžiem skolās jāuzskata tikai par daļu no stratēģijas, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Joprojām ir jāievēro distancēšanās nosacījumi, kur vien tas iespējams, higiēnas pasākumi, jācenšas ierobežot ikdienas satikšanās un kontaktu loks, izņemot mājas, skolu un darbu pieaugušajiem, kā arī jāizmanto mobilā aplikācija „Apturi Covid”.Auduma maskas ir ieteicamas, lai novērstu tālāku slimības izplatīšanos sabiedrībā kopumā, it īpaši vietās, kur distancēšanās nav iespējama. Maskas var palīdzēt aizsargāt citus, jo cilvēks var būt inficēts pirms slimības simptomu parādīšanās. Ja maskas tiek izmantotas, tās pareizi jālieto, jākopj un jāiznīcina.

Kāpēc tika pieņemts lēmums, ka arī jaunāko klašu skolēniem būs jālieto maska? Citur maziem bērniem maskas nav jālieto.

Izvērtējot 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pieredzi par masku lietošanas prasībām skolā, redzams, ka 72% gadījumos skolēni skolā obligāti lieto maskas un vairāk nekā pusē no tām maskas sāk lietot no sešu gadu vai pat agrāka vecuma. Analizējot valstu situāciju, var secināt, ka vismaz sešās no tām šobrīd vērojami uzlabojumi, piemēram, tādās smagi skartās valstīs kā Beļģija, Čehija un Francija.


Vai lietojot masku ir jāievēro arī distance? 

SPKC speciālisti atzinuši, ka masku nēsāšana ir efektīvāka, ja skolās paralēli tiek ievērota nepieciešamā distance un citi piesardzības pasākumi (telpu tīrīšana un vēdināšana) . Latvijā jau no 30. novembra stājies spēkā nosacījums, ka skolās mācību procesa laikā jānodrošina ne mazāk kā 3 kvadrātmetru uz 1 skolēnu. Masku lietošana, distances un higiēnas prasību ievērošana, telpu regulāra vēdināšana – šo piesardzības pasākumu kompleksa īstenošana ļauj cerēt, ka līdz ārkārtējā stāvokļa beigām 2021. gada 11. janvārī situāciju izglītības iestādēs un valstī kopumā izdosies ievērojami stabilizēt, un mācības klātienē varēs atsākt arī vecākās klases. 


Vai sporta stundās bērniem jāvalkā sejas maskas?

Sporta stundās vajadzētu pievērsties nodarbībām brīvā dabā ārpus telpām, kā arī izvēlēties alternatīvus variantus tradicionālām spēlēm, vingrinājumiem un inventāram. Nodarbībā ārpus telpām maskas nav jāvalkā.

Iekštelpās sporta stundas ir īstenojamas, stingri izvērtējot iespēju nodrošināt drošības pasākumus un iespēju ievērot distanci starp skolēniem. Ja sporta stunda notiek iekštelpās, sejas maska sportošanas laikā nav jāvalkā, savukārt pirms un pēc sporta stundas sejas maska jālieto obligāti.

Ja dienā paredzēta sporta stunda iekštelpās, tad vēlams paredzēt nēsāšanai attiecīgajā dienā vairāk sejas masku, jo pēc stundas nepieciešama vilkt tīru sejas masku.


Negribu, lai auduma maskā bērns elpo pats savu izelpu. Tas nav pieļaujams. 

Maskas lietošana nepaaugstina oglekļa dioksīda (CO2) līmeni elpojamajā gaisā. Auduma maska labi pieguļ sejai, tomēr tā nav hermētiska. Gaiss un CO2, kas ir gāzveida vielas brīvi izplūst cauri pareizi pagatavotas un nēsātas maskas materiālam, savukārt gaisa pilieni uzkrājas maskas materiālā un nenokļūst apkārtējā vidē.

 CO2 ir pietiekami mazs, lai viegli izietu caur jebkuru auduma maskas materiālu. Turpretī vīruss, kas izraisa COVID-19, ir daudz lielāks nekā CO2, tāpēc tas nevar tik viegli iziet cauri pareizi noformētai un pareizi nēsātai auduma maskai.

Sejas masku var nevalkāt:

 • bērni līdz 7 gadu vecumam 
 • cilvēki ar acīmredzamiem kustību traucējumiem, kuriem ir apgrūtināta maskas uzlikšana
 • cilvēki ar psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ trūkst spēju vai iemaņu sejas maskas lietošanai
 • Sejas maskas lietošana izvērtējama Speciālās izglītības iestādēs un sejas maskas lietošanas norma jāpiemēro ievērojot samērīguma principu. Ja pastāv bažas, ka sejas maska mācību procesa laikā var būtiski ietekmēt tā norisi vai  pasliktināt speciālās izglītības iestādes skolēna psihoemocionālo stāvokli gan masku lietojot, gan strādājot ar pedagogu, kurš mācību norises laikā lieto sejas masku, ir jāizvērtē iespēja pastiprināt citus drošības pasākumus (piem. distances palielināšana, kopēja cieša kontakta laika samazināšana, bērnu skaita, kas vienlaicīgi uzturas kopā mazināšana u.c.). 
 • Sejas maskas nav jālieto pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem. 

!Jāuzsver, ka nav zinātniska pamatojuma, ka sejas maskas lietošana var pasliktināt cilvēku ar  elpošanas ceļu, sirds asinsvadu vai citām hroniskām slimībām veselības stāvokli. Ja cilvēks nevar lietot medicīnisko vai nemedicīnisko sejas masku, ir iespēja izmantot arī sejas vairogu. Ja ir sajūta, ka maskas lietošana pasliktina veselības stāvokli, tiek rekomendēts konsultēties ar ārstējošo ārstu (šobrīd ir iespējas arī saņemt attālinātās konsultācijas). Sejas vairogus var izmantot arī personas ar dzirdes un runas traucējumiem. 


Vai bērns vispār var iemācīties lietot masku pareizi?

Skolā ļoti nozīmīgas ir bērna pašapkalpošanās spējas un spēja izprast kopējo kolektīvo atbildību, kas šobrīd nepieciešama, lai mazinātu vīrusa izplatību. Pirmajā klasē bērns jau prot saģērbties pats, aizsiet kurpēm auklas, ir iemācījies uzvilkt sporta tērpu, apmeklēt skolas tualeti. Viņš zina kāpēc tas tiek darīts. Tāpat arī ar maskas pareizu lietošana – šī ir joma, kurā vecāki, sadarbojoties ar skolotāju, var bērnam palīdzēt, par to runāt, skaidrot. 


Mans bērns mācās 1.klasē, bet viņam ir 6 gadi. Kā rīkoties? Maska ir vai nav jālieto?

Bērns arī jaunākā vecumā masku var/drīkst lietot, jo tad, kad bērns ir uzsācis mācības pirmajā klasē, bērna psihiskā un fiziskā attīstība atbilst tam līmenim, kas ir nepieciešams uzsākot mācības 1. klasē, tai skaitā, bērnam ir nepieciešamās iemaņas, lai ar pieaugušo atbalstu pareizi lietotu sejas masku.

Pirmajā klasē mēs bērnos stiprinām dažādas prasmes, tostarp veicinām sadarbības veidošanas pamatprincipus un mācām būt līdzatbildīgiem. Svarīgākais šajā gadījumā ir bērna izjūtas. Ja kolektīvā, kur visi klasesbiedri ievēro noteikumus un lieto maskas, jo ir sasnieguši 7 gadu vecumu, būs viens skolēns, kurš masku nelieto, var pasliktināties emocionālā labizjūta skolēnu starpā. Ir ļoti skaidri jāvienojas par noteikumiem, kādi tiek ievēroti katrā konkrētā klasē. Iespējams, ka ir situācijas, kad skolotājs izskaidrojot noteikumus, to būtību, mazina citu skolēnu satraukumu par klasesbiedru, kurš 6 gadu vecumā masku nelieto, bet ir situācijas, kad skolēns, kuram nav obligāta prasība valkāt masku, vēlas solidarizēties ar citiem, iekļauties klases kolektīvā un valkāt masku tāpat, kā to dara viņa klasesbiedri. Šī ir joma, kurā vecāki, sadarbojoties ar skolotāju, var bērnam palīdzēt, var par to runāt, skaidrot, lai pieņemtu lēmumu par maskas lietošanu 1.klases skolēnam, kurš vēl nav sasniedzis 7 gadu vecumu.  


Kā sejas masku lietot pareizi?

 • Pirms uzliec un noņem sejas masku, nomazgā vai dezinficē rokas.
 • Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas).
 • Neaiztiec sejas masku un seju ar nemazgātām rokām.
 • Pēc sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā.
 • Ja maska ir no auduma, pēc katras lietošanas izmazgā to vismaz 60`C temperatūrā.
 • Vienreizlietojamo masku neizmanto atkārtoti – tā jāizmet, vispirms ieliekot maisiņā.
 • Ja sejas maska kļūst mitra, tā jānomaina ar citu – tīru un sausu.
 • Sejas masku nedrīkst noņemt daļēji (piemēram, novilkt uz zoda vai kakla) un pēc tam lietot atkārtoti.
 • Noņemot sejas masku, to pieturi aiz aukliņām, lai nepieskartos maskas tās iekšpusei.

Vai maska pasargās no saslimšanas ar Covid-19?

Tikai maskas lietošana vien nepasargās no saslimšanas ar Covid-19, bet mazinās šīs infekcijas izplatīšanās iespējas. Cilvēks pats var nezināt, ka ir saslimis ar Covid-19, tāpēc maska mazinās iespēju gaisā nonākt pilieniem ar vīrusa klātbūtni. Tā tu pasargāsi citus un citi tevi. Savukārt, ja telpā visi lietos masku, tad tiek novērsts risks gan vīrusa izplatībai vidē, gan arī tiek novērsts risks inficēties.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs uzsver, ka “Zinātniskajā pasaulē vairs nav domstarpību, ka maskas var palīdzēt samazināt slimības izplatību sabiedrībā”. “Ir pierādīts, ka sejas maska samazina personas izdalīto gaisa pilienu mākoni, kas var saturēt vīrusu, pat līdz 7 reizēm. Tāpēc, valkājot masku sabiedriskās vietās, mēs samazinām iespēju vīrusam izplatīties un pasargājam citus cilvēkus.”


Kādu sejas masku izvēlēties?

Šobrīd ir pierādīta sejas masku efektivitāte Covid-19 izplatības ierobežošanai, tādēļ prioritāri aizsardzībai ir jāizvēlas medicīniskā vai higiēniskā sejas maska. Svarīgi, lai izvēloties masku sākumskolas skolēnam, tiktu pievērsta uzmanība gan maskas izmēram, gan materiālam. 

Nepieciešamības gadījumā, ja nav pieejamas sejas maskas vai arī to lietošana izsauc būtiskas veselības problēmas, persona aizsardzībai var lietot sejas vairogus. Tomēr, ja cilvēks sastopas ar kādiem veselības traucējumiem, lietojot sejas masku, ir jākonsultējas ar ārstu, iespējams šos traucējumus ir iespējams novērst. Bet jāatceras, ka sejas vairoga lietošana nepasargās no slimības izplatīšanās telpā tik efektīvi, kā tas būs, ja tiek lietota maska. 

Pareiza maskas izvēle:

 • Vienreizlietojamas maskas nemedicīniskām vajadzībām;
 • Pareizi piestiprinātas maskas (cieši pieguļ degunam un zodam, sejas sānos nav lielu atstarpju)
 • Maskas, kas izgatavotas no auduma, kas nodrošina brīvu gaisa plūsmu (piemēram, kokvilnas)
 • Maskas, kas izgatavotas no cieši austa auduma (t.i., audumi, kas nelaiž cauri gaismu, turot to pie gaismas avota)
 • Maskas ar diviem vai trim slāņiem
 • Maskas ar iekšējām filtru kabatām

Nepareiza maskas izvēle:

 • Maskas, kuras lietojot veidojas lielas atstarpes, tās ir pārāk vaļīgas vai pārāk ciešas.
 • Maskas, kas izgatavotas no materiāliem, kuriem ir grūti elpot (piemēram, plastmasa vai āda)
 • Maskas, kas izgatavotas no brīvi austa auduma vai ir adītas vai no elastīga materiāla pagatavotas maskas
 • Higiēniskās maskas, kas pagatavotas no materiāla, kas mana savas īpašības pēc mazgāšanas 600C.
 • Maskas ar vienu slāni
 • Maskas ar izelpas vārstiem vai ventilācijas atverēm

Nedrīkst kā masku izmantot šalles, lakatus vai citus pielāgotus materiālus, jo:

 1. Tie nav pareizi pagatavoti no atbilstoša materiāla;
 2. Tos nav iespējams noņemt un uzlikt nepiesārņojot;
 3. Tie netiek nomainīti tiklīdz ir piesārņoti. 

Vai bērniem ir mazāks risks saslimt ar Covid-19 nekā pieaugušajiem?

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka saslimušo skaits vecumā līdz 18 gadiem ir aptuveni 8,5% no reģistrētajiem gadījumiem. Salīdzinot ar citām vecuma grupām, tas ir salīdzinoši maz un slimība parasti norit vieglā formā. Tomēr ir ziņots arī par smagiem slimības gadījumiem. Tāpat kā pieaugušajiem arī bērniem hroniskas slimības ir riska faktors smagākai slimības norisei.PVO arī informē, ka tiek veikti turpmāki pētījumi, lai novērtētu infekcijas risku bērniem un labāk izprastu izplatību šajā vecuma grupā.


Biežākie jautājumi par masku lietošanu skolās. Atbildes skaidro Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārste Renāte Snipe.

Vai ir ieteicamais laiks, cik ilgi vienā reizē vajadzētu valkāt masku?

*3-4 h, tā jāmaina ātrāk, ja kļuvusi mitra, ja bērns ilgāku laiku pavada skolā, ar 1 masku nepietiek.


Vai tiešām tās nav kaitīgas bērniem?

*Maskas nav kaitīgas bērniem, caur tām notiek pietiekama gāzu apmaiņa, to pierāda fakts, ka arī pēc ilgstošas maskas lietošanas skābekļa piesātinājums asinīs nemainās, arī caur masku bērns saņem pieteikami skābekli.


Ja bērnam ir alerģiskas iesnas, kā viņam valkāt masku?

Piekrītu, ka tā varētu problēma, ja bērnam visu laiku ir vajadzība noslaucīt degunu. Iesaku vērsties pie alergologa, lai atrastu piemērotāko terapiju, lai alerģisko rinītu kontrolētu un tas netraucētu ikdienas dzīvei


Kā tas ietekmēs veselību ilgtermiņā?

Ja tiks ierobežota pandēmija, tad tas būs tikai pozitīvs ieguvums, jo bērni nesaslims, nesaskaries ar Covid atlieku parādībām, kuras skar līdz 40% saslimušo, kā arī neizplatīs infekciju tālāk. Nav datu, ka masku valkāšana kā tāda ietekmētu veselību.


Vai vizieris var aizstāt masku skolā, stundu laikā?

Nevar, vizieris ir efektīvs tikai komplektā ar masku.

Vizieris masku aizstāt nevar.


Informācija bieži ir pretrunīga - maskas pasargā, nepasargā. Vai ir kādas konkrētas prasības pret maskas veidu?

Piekrītu, ka komunikācija brīžiem nav bijusi veiksmīga, tā ir jauna slimība, par kuru arvien mācāmies un no pavasara ir daudzas lietas kļuvušas skaidrākas. Maska pasargā tad, ja to valkā visi, jo maska neļauj inficētajam izplatīt vīrusu tālāk. Lielās starptautiskās veselības organizācijas – PVO, ECDC rekomendē auduma masku nēsāšanu ārpus medicīnas iestādēm, medicīniskās maskas – medicīnas iestādēs, nodaļās ar nosacīti zemu risku līmeni, bet respiratorus - ar augstu riska līmeni.

Varbūt pie ieejas skolā mērīt temperatūru, vēl labāk - mācības veikt attālināti visiem. Naudu, kuru neiztērēs par skolu uzturēšanu, sadalīt vecākiem, privātskolotāju apmaksai.

Temperatūras mērīšana neko neatrisina, jo paaugstināta temperatūra var būt nesaistīta ar Covid. Ir valstis, kuras to mēģināja darīt, bet tas nav devis gaidīto rezultātu, tāpēc to plaši nepraktizē. Bērniem vajadzīga savstarpēja komunikācija, tāpēc ilgtermiņā atrašanās mājās nav labs risinājums.

Ko darīt, ja bērnam pēc pusstundas maskā ir elpas trūkums un vājums?

Ar bērnu ir jārunā, jāskaidro, ka maskas nerada šādas izjūtas, ja mēs paši to nevēlamies un sevi uz to nenoskaņojam. Ja maskā ir sliktāka sajūta, ir jāapsēžas, jānomierinās, jāpaklusē, jo skaļa un ilgstoša runāšana maskā var radīt neērtību – tad vienkārši nedaudz jāatpūšas. Ja sajūta ilgstoši neatkāpjas - jāvēršas pie skolas medmāsas
 

Kā speciālisti ieteiktu rīkoties attiecībā uz masku valkāšanu - vai katru dienu būtu jābūt minimums 2 maskām līdzi? Kā iesaiņot rezerves masku, lai tā būtu tīra? Kā nodrošināt to, ka bērns nenovelk masku zem zoda, nepakar to uz auss, nenosviež uz zemes un tad neuzvelk uz sejas... šādi gadījumi ir redzēti pieredzē, strādājot sākumskolā...

Tikai kopīgi skaidrojot (ģimene, skola, draugi skolā), paši rādot pareizu piemēru varam to uzlabot, bieži uzslavējot tos, kuri visu dara pareizi, varam veicināt izpratni. Ja skolās adekvāti pret to izturēsies, bērni būs tie, kuri vecākiem atgādinās, kā pareizi valkāt masku, jo jaunāka vecuma bērni bieži ir ideālisti, vēlas paši darīt lietas pareizi un sagaida to no citiem.


Ja tiek uzskatīts, ka bērni daudz retāk inficējas ar Covid-19, kāpēc viņiem nepieciešams valkāt maskas?

Bērni pie tik augstas slimības izplatības valstī paši kļūst par izplatītājiem, var saslimt un vēlāk ciest no ilgtermiņa atlieku parādībām, ar kurām saskaras 40% pārslimojušo bērnu


Kas atbildēs par masku nēsāšanu un lietošanas nosacījumu ievērošanu?

Ja maskas maina ik par 3-4 h, izlietoto masku mazgā 60 grādos, tad viss būs kārtībā.


Vai bērniem ar bronhiālo astmu arī būs jānēsā maskas?

Jā, bērniem ar hroniskām slimībām ir jānēsā maska un astmas bērniem tas ir jādara noteikti, jo tādējādi viņiem būs vēl vairāk ieguvumu nekā pārējiem - lielāka aizsardzība no citiem vīrusiem un alergēniem. Elpošanu maska neapgrūtina. Ja bērnam ir grūti elpot, jāvēršas pie speciālista un jāmaina terapija, jo kontrolēta astma nerada ietekmi uz dzīves kvalitāti. Mēs, bērnu speciālisti, nekad neesam atbalstījuši to, ka astmas pacienti nenēsā maskas, tā ir kļūdaina komunikācija. Vienīgais izņēmums - bērni ar īpašām vajadzībām, ja nevar to darīt veselības dēļ.

Vai sporta stundās, pastaigās ārā u.tml. bērnam arī ir nepieciešams valkāt masku?

Ārā maskas nevajag, sporta stundas telpās šajos apstākļos es nerekomendētu, jo sportot maskā tiešām būs grūti.


Kāpēc skolās ir jālieto maskas, ja ir pieņemts, ka starp skolēniem jāievēro noteikt attālums?

3 m2 uz bērnu bez maskas ir par maz, lai apturētu vīrusa izplatību, to redzējām rudenī, kad daudzi tieši no kontakta skolā slimoja vai bija karantīnā.

Maska nodrošina aizsargātu kontaktu, kas būtiski samazina inficēšanās risku.


Kā rīkoties, lai neaizsvīst brilles?

Maskai cieši jāpieguļ pie deguna. Brilles var apstrādāt ar īpašu optikas veikalā nopērkamu aerosolu.


Kas iepērk sejas maskas izglītības iestādēm?

Vairākkārt lietojamās sejas maskas Latvijas skolām iegādājas Aizsardzības ministrija (Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs). Sejas masku piegādi izglītības iestādēm nodrošinās ar pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas starpniecību. Vairāk informācijas:

https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/aizsardzibas-ministrija-iegadajas-vairakkart-lietojamas-sejas-maskas-latvijas-skolam


Kādām prasībām ir jāatbilst skolēniem domātajām daudzreiz lietojamām sejas maskām?

Kā informē Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra Centralizēto iepirkumu vadības departamenta speciālisti, iegādājoties daudzreiz lietojamās higiēniskās sejas maskas skolu vajadzībām, tika izvirzītas prasības un pārbaudīta atbilstība Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīniju  “Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana” noteiktajiem kritērijiem būtiskām masku īpašībām: 

 • filtrācijas efektivitāte virs 70% ar 3 μm daļiņām;
 • gaisa caurlaidība lielāka par 96 L.m-2.s-1 pie vakuuma 100 Pa spiediena, vai  materiāla diferenciālais spiediens, kas mazāks vai vienāds ar 70 Pa/cm2, vai elpošanas pretestība nepārsniedz - ieelpa 2,4 mbar, izelpa 3 mbar;

Centralizētās iegādes rezultātā tika izvēlētas 3 dažādas sejas maskas. Piedāvājumu izvērtēšana tika veikta sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru. Par visām 3 maskām komersanti iesniedza dokumentus, apliecinot, ka maskas ir laboratoriski pārbaudītas attiecībā uz atbilstību izvirzītajām prasībām attiecībā uz filtrācijas efektivitāti un gaisa caurlaidību.


Vai skolēniem domātās sejas maskas atbilst augstākajam aizsardzības līmenim - FFP2 standartam?

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka FFP2 apzīmējums tiek lietots individuālo aizsardzības līdzekļu (respiratoru) klasificēšanai. PTAC vērš uzmanību, ka tirgū ir pieejamas dažādas sejas maskas, piemēram, respiratori (FFP1, FFP2 un FFP3), medicīniskās maskas un higiēniskās sejas maskas un katrai no tām ir atšķirīgas īpašības un pielietošanas mērķi. Saskaņā ar valstī noteikto, publiskajās vietās ir jāizmanto sejas aizsegs, nevis, piemēram, respiratori, kā arī bērniem ir būtiski nodrošināt labu gaisa caurlaidību un filtrācijas efektivitāti, kas skolēnu masku iepirkumā tika izvirzīti kā kritēriji un kurus izvēlētā sejas maskas arī izpilda.

Vēršam uzmanību, ka konkrētajā gadījumā skolniekiem ir iepirktas atkārtoti lietojamās higiēniskās sejas maskas, kurām prasības ir noteiktas Eiropas Standartizācijas iestādes (CEN) vadlīnijās  “Higiēniskās sejas maskas. Minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana”.

Atkārtoti lietojama higiēniskā sejas maska (tehniskais raksturojums un lietošanas instrukcija).


 

 1. Kāpēc notiek darbs pie finansējuma aprēķina pedagogu darba samaksai pilnveides (jauna modeļa izveides)?

Ministru kabinets 2020. gada 20. oktobrī izskatīja informatīvo ziņojumu "Par kvalitatīvas vispārējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem" (pieejams šeit), kur cita starpā uzdeva Izglītības un zinātnes ministrijai izveidot starpinstitucionālo darba grupu, kuras uzdevums pilnveidot pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli. Darba grupa strādā kopš 25.oktobra, kad tā sanāca uz savu pirmo sēdi. Līdz šim izveidoti pamatprincipi finansējuma aprēķina veikšanai, ņemot vērā mācību plānu un klases lielumu, t.i. viena skolēna finansējuma principa nomaiņai uz, piemēram, "klases groza" principu. Šobrīd iepazīstinām nozari ar šāda aprēķina modeļa pamatprincipiem. Modeļa izstrāde ir tikai sākuma stadijā, jo izstrādāts un sabiedrība iepazīstināta tikai ar finansējuma aprēķina pedagogu darba samaksai pamatkonceptu, kas balstās uz  mācību plāna finansējumu klasei. Darba grupa pēc katras tikšanās reizes papildina Izglītības un zinātnes ministrijas vietni ar aktuālajiem darba materiāliem (pieejami šeit).

 1. Kad jaunā finanšu aprēķināšanas kārtība tiks ieviesta?

 Jaunu finansēšanas modeli plānots ieviest 2022./2023.mācību gadā.

 1. Kādus modeļa "nauda seko skolēnam" riskus plānots mazināt? Kas esošajā pieejā ir tas, kas jāmaina?

Esošais finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķins (MK 447.noteikumi)

Jaunā finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķina pamatprincipi

Finansējumu mācību plānam aprēķina par pamatu ņemot normēto skolēnu skaitu skolā, kas veidojas reālajam skolēnu skaitam piemērojot programmu koeficientus (kopumā 15 programmu koeficienti).

Risks: Skolēnu skaita nelielas izmaiņas tieši ietekmē finansējuma apjomu.

Finansējumu mācību plānam aprēķina, par pamatu ņemot normētās klases lielumu. Tiek veidoti trīs pamata "klases grozi" jeb apmaksāto stundu skaits mācību plāna īstenošanai mazai klasei (8-11 skolēni), vidējai klasei (12-20 skolēni) un lielai klasei (vairāk par 21 skolēnu).

Ieguvums: Skolēnu skaita nelielas izmaiņas neietekmē finansējuma apjomu. Tiek mazināts risks veidot lielas klases: sākumskolā lielākas par 20 skolēniem, vidusskolā lielākas par 25 skolēniem.

Skolēniem, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālajās klasēs vai iekļaujoši, tiek piemēroti papildu koeficienti, kas palielina kopējo skolas finansējumu.

Risks: Finansējums tiek izmantots skolotāju algas likmes paaugstināšanai, nevis atbalsta sniegšanai skolēniem.

Tiek veidoti "speciālās klases grozs" un "iekļaujošās klases grozs", kurā paredzēts finansējums pedagoga palīga vai speciālā pedagoga darba samaksai.

Ieguvums: Mērķēts finansējums atbalsta pasākumu nodrošināšanai.

Aprēķina papildu finansējumu ne mazāk kā 14,5% samaksai par pedagogu papildu pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.

Skolai tiek aprēķināts piemaksu fonds klases audzinātāja darba apmaksai, piemaksām skolotājiem, kas strādā speciālajās klasēs, nodrošina apmācību cietumā, īsteno vidējās izglītības programmu valsts ģimnāzijā, u.c.

Skolai aprēķina papildu finansējumu atbalsta personāla darba apmaksai 5,43% apmērā no finansējuma mācību plānam (psihologs, logopēds, pedagoga palīgs, u.c.)

Risks: Skolai aprēķinātā finansējuma ietvaros atbalsta personāla likmes ir ļoti sasmalcinātas un mazas, kas rada šķēršļus kvalificēta personāla piesaistei.

Pašvaldībai aprēķina papildu finansējumu atbalsta personāla darba apmaksai (psihologs, logopēds, karjeras konsultanta, u.c.) Plānots finansējumu palielināt.

Ieguvums: Pašvaldībai rodas iespēja piesaistīt kvalificētus atbalsta speciālistus un koordinēt viņu darbu pašvaldībā.

Skolai aprēķina papildu 15% finansējuma administrācijas darba samaksai.

Riski: Skolas direktoru darbā pieņem un darba pienākumus nosaka pašvaldība, bet amata algu saskaņo tikai formāli, jo finansējums ir skolas algu fondā. Vietnieku skaitu un slodžu sadali nosaka skolas direktors, nereti veidojot ļoti sadrumstalotas vietnieku slodzes, kas var neveicināt kvalitatīvu iestādes vadības procesu.

Pašvaldībai aprēķina papildu finansējuma administrācijas darba samaksai.

Ieguvums: Pašvaldība kā skolas dibinātāja slēdz līgumu ar direktoru un nosaka amata algu, kā arī vairāk var ietekmēt skolas vadības procesus.

 

 1. Vai pilnveidotajam darba samaksas modelim ir pamatā ņemta Lietuvas vai Igaunijas pieeja?

Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā pieejama gan Lietuvas kolēģu prezentācijas (latviski, angliski) un arī mūsu priekšlikumi Latvijas modeļiem. Netiek plānots pārņemt vai "kopēt" Lietuvas pedagogu darba samaksas aprēķina modeli, jo Latvijas un Lietuvas demogrāfija un izglītības iestāžu tīkls ir atšķirīgs. Līdzīgi tiek analizēta Igaunijas pieredze un izsvērts, vai kādu no modeļa elementiem var piemērot arī Latvijā.

 1. Kādi ir jaunā finansējuma aprēķina pamatprincipi?

Būtiskākais salīdzinājumā ar esošo aprēķina modeli - apmaksāto stundu skaits mācību plāna īstenošanai tiek aprēķināts noteiktam klases lielumam, t. i. skolēnu skaitam klasē -  “klases grozs”. Ir izveidoti vairāki „klases grozi” (apmaksāto skolotāja darba stundu komplekti) atkarībā no klases lieluma:

 • „mazais klases grozs” (skolēnu vidējais skaits klasē 8 -11) - tikai Vispārējā izglītības likumā paredzētais mācību stundu skaits attiecīgajā klasē,
 • „vidējais klases grozs” (skolēnu vidējais skaits klasē 12 - 20) - Vispārējā izglītības likumā paredzētais mācību stundu skaits attiecīgajā klasē + mācību stundas klases dalīšanai grupās atsevišķos priekšmetos vai mācību grupu veidošanai jaunā mācību satura apguvei,
 • „lielais klases grozs” (skolēnu vidējais skaits klasē lielāks par 21) - Vispārējā izglītības likumā paredzētais mācību stundu skaits attiecīgajā klasē + lielāks mācību stundu skaits klases dalīšanai grupās atsevišķos priekšmetos vai mācību grupu veidošanai jaunā mācību satura apguvei + papildus mācību stundas pamatskolas klasēs, paredzot pedagoga palīgu matenātikā un latviešu valodā 1. - 3. klasei.

Atsevišķi „klases grozi” tiek veidoti speciālajām klasēm, tālmācības un neklātienes programmu klasēm, iekļaujošajām klasēm, t.i. klasēm, kurās iekļauti skolēni, kas apgūst kādu no speciālās izglītības programmām.

četri klases grozi
 1. Vai modelī netiek aizmirsts arī par padziļinātajiem mācību kursiem?

Aprēķinot apmaksātās stundas mācību plānam vidusskolas posmā, „mazajā  grozā” valsts apmaksā mācību plānu, bet pašvaldība vismaz vienu padziļināto mācību priekšmeta kursu, lai nodrošinātu skolēniem izvēli sarp diviem mācību kursu komplektiem. „Vidējā grozā” valsts finansē mācību plānu + vienu padziļināto mācību priekšmetu kursu. „Lielajā grozā” papildus tiek finansēti 2 padziļināto mācību priekšmetu kursi. Vēršam uzmanību, ka šādi tiek plānots finansējuma aprēķins, bet skolas autonomija būs veidot skolēnu mācību grupas atbilstoši jaunajam mācību saturam.

 1. Vai mikro klases pamatskolā (mazāk par 8 skolēni) un mazās klases vidusskolā (mazāk par 11 skolēni) plāno slēgt?

Ja klasē skolēnu skaits ir zem astoņiem skolēniem, tad valsts budžets finansē pusi no nepieciešamā finansējuma mācību plāna īstenošanai, otra puse paliek skolas dibinātāja - pašvaldības - ziņā. Stingrāki nosacījumi paredzēti arī vidusskolas gadījumā. Ja skolēnu skaits iekrīt "mazajā grozā", tad no valsts budžeta tiek saņemts finansējums tikai pamata mācību plāna nodrošināšanai, t.i. 36 stundām. Pārējās 6 stundas jāsedz pašvaldībai, ja tā vēlas paturēt šādu nelielu vidusskolas klasi.

 1. Kā tiks apmaksāts klases audzinātāja darbs?

Klases audzināšanas stunda ir iekļauta mācību plānā kā viena stunda, pārējā klases audzinātāja darba samaksa paredzēta no piemaksu fonda, kas skolai tiks aprēķināts līdzīgi kā šobrīd aprēķina finansējumu papildpienākumu veikšanai.

 1. Vai būs norādīts, kurus priekšmetus paredzēts dalīt grupās?

Nē, aprēķinot finansējumu skolai, tiks palielināts apmaksāto stundu skaits, bet netiks norādīts, kuru priekšmetu mācīšanai jādala skolēni grupās. Tas nodrošinās skolas autonomiju, īstenojot jauno izglītības saturu, veidot dažādas skolēnu apmācības grupas.

 1. Vai aprēķinātajam klašu komplektu skaitam un klašu lielumiem, t.i. skolēnu skaitam klasē, jāsakrīt ar reālo klašu komplektu skaitu un skolēnu skaitu klasē?

Nē. Aprēķinātie klašu komplekti, jeb „normētie klašu komplekti” tiks izmantoti tikai finanšu aprēķinam.

 1. Ko ietver kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks?

Kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks ietver apmaksātu laiku mācību procesa sagatavošanai, rakstu darbu labošanai, atgriezeniskās saites sniegšanai, skolotāju savstarpējai sadarbībai u.c. citus ar izglītības iestādes attīstību saistītus pienākumus.

 1. Ko nozīmē priekšlikums par pāreju uz pedagoga darba slodzi 40 stundu darba nedēļu?

Jaunā finansējuma aprēķina pedagogu darba samaksai modeļa ietvaros tiek izskatīts priekšlikums vienādot visu pedagogu nedēļas darba slodzi, nosakot to 40 darba stundas. 2021. gada janvāra sākumā pedagogu slodzes maiņas jautājumi tika diskutēti gan Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajos vebināros, gan izskatīti starpinstitucionālās darba grupas sanāksmē 2021. gada 14. janvārī, pēc kuras publicēts īss apraksts par šo priekšlikumu (pieejams šeit). Vienlaikus akcentējam, ka, pārejot uz pedagoga darba slodzi 40 stundu darba nedēļu, valsts noteikto zemāko darba algas likmi paredzēts proporcionāli palielināt, t. i. ja 2020./2021.m.g. zemākā algas likme par 30 darba stundām nedēļā ir 790 euro, tad par 40 darba stundām nedēļā tā būtu 1054 euro. Tas nozīmē, ka šādām izmaiņām nav ietekmes uz reālo skolotāja darba samaksu.  Darba grupā turpinās darbs un diskusijas pie tā, kādā veidā pedagoga slodzē sadalās kontaktstundu, konsultāciju un kvalitatīva mācību procesa sagatavošanas laiks.

 1. Vai tiks saglabātas pedagogu kvalifikācijas piešķiršanas pakāpes?

Spēkā ir Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumi Nr. 501 „Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”, kas nosaka pedagogu profesionālās darbības vērtēšanas kārtību, ko tāpat kā līdz šim veic skolā, ja skolotājs izsaka vēlēšanos par to, lai skolotāja profesionālā darbība tiktu novērtēta. Profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas rezultātā pedagogs var iegūt kādu no trīm kvalitātes pakāpēm. Atbilstoši iegūtajām pakāpēm skolā var tikt noteiktas piemaksas. Jaunā finansējuma aprēķina modeļa ietvaros nav paredzēts šo kārtību mainīt. Piemaksu finansējums iegūtajām kvalitātes pakāpēm tiks parezēts katras skolas piemaksu fondā.

 1. Kādas tiek plānots mērķdotācijas finansējuma sadalījums jaunajā modelī starp skolu un pašvaldību?

Tiek plānots, ka uz katru konkrēto skolu aprēķina mācību plāna nodrošināšanas finansējumu un piemaksu fonds, kas paredzēts piemaksām par klases audzināšanu, darbu speciālajās klasēs, skolas piešķirtajām kvalitātes pakāpēm, u.c. un kvalitātes grozs kā papildu finansējums skolai, ja skola nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu. Savukārt uz pašvaldību tiek aprēķināts valsts finansējums atbalsta personālam un skolu administrācijai, kuru pašvaldība sadala skolām.

mērķdotācija
 1. Vai valstī būs noteikti vienoti kritēriji skolas direktoru, vadības komandas un atbalsta personāla algām?

Atbilstoši deleģējumam Izglītības likumā, valstī tāpat kā līdz šim tiks noteikta skolu direktoru zemākā algas likme atkarībā no izglītojamo skaita skolā, kā arī vietnieku, atbalsta speciālistu un citu pedagogu zemākā algas likme.

 1. Kad pirmsskolas pedagogu darba stundas izmaksas tiks novienādotas ar pamatizglītības pedagogu darba stundas izmaksu?

Jaunā finansējuma pedagogu darba samaksai modeļa ietvaros tiek veidota pakāpeniska pirmsskolas pedagogu darba stundas izmaksas pielīdzināšana pārējo vispārējās izglītības pedagogu darba stundas izmaksai.

 1. Vai tiek domāts arī par administratīvi teritoriālā iedalījuma pazīmi?

Administratīvi teritoriālā iedalījuma pazīmi ir plānots iekļaut modeļa aprēķinos. Administratīvi teritoriālā iedalījuma pazīmei tiks izmantots informatīvajā ziņojumā “Par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanas priekšnosacījumiem” piedāvātais un Ministru kabinetā 2020. gada 20. oktobrī atbalstītais iedalījums:

1

 Valstspilsētas – Rīga, Daugavpils, Liepāja, Jūrmala, Rēzekne, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, Ventspils, Ogre

2

Administratīvo teritoriju administratīvie centri (izņemot valstspilsētas)

3

 Administratīvā teritorija ārpus administratīvā centra

4

Teritorijas pie Eiropas Savienības ārējās robežas (Rekavas vidusskola, Baltinavas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Ciblas vidusskola, Zilupes vidusskola, Salienas vidusskola, Zemgales vidusskola (Daugavpils novadā))

 1. Vai šobrīd norit darbs arī pie skolu tīkla sakārtošanas?

Darbs pie skolu tīkla sakārtošanas turpinās jau vairākus gadus un par to liecina arī pašvaldību pieņemtie lēmumi par izmaiņām to dibināto skolu darbībā. Ņemot vērā to, ka optimāls skolu tīkls ir būtisks priekšnosacījums arī pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, darba grupas ietvaros tiks izvērtēti priekšlikumi vadlīnijām, ko pašvaldības varētu izmantot, pieņemot lēmumus par izmaiņām skolu tīklā, t.sk., piemēram, iekļaujot kritērijus, kas izvērtējami, lai lemtu par izglītības programmu īstenošanas vietas (filiāles) saglabāšanu pēc skolas pievienošanas citai vai likvidācijas. Pēc diskusijām darba grupā, vadlīniju priekšlikumus publicēsim darba grupas vietnē.

Informācija atjaunota 09.06.2020. plkst. 09.10

Dzirdēju, ka skolotājiem un bērniem tiek veidots TV kanāls, kur tiešraidē notiks mācību stundas. Vai šāda iespēja būs visām klasēm? Un ko darīt vecākiem, ja mājās nav televizora?

Jā, jau no 6.aprīļa darbadienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 kanālā “ReTV” tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9.00 līdz 17.00 - mācību stundas 5.un 6.klašu, kā arī 9. un 12.klašu skolēniem. Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu. Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.

Sekot līdzi mācību stundām varēs arī tie bērni, kuriem mājās nav televizora, bet ir viedierīce ar interneta pieslēgumu, jo tavaklase.lv būs pieejams tiešraižu stundu arhīvs.


Kā skolotāji varēs iepriekš uzzināt TV stundās plānotās tēmas, lai savukārt savlaicīgi saplānotu savu darbu un dotu uzdevumus bērniem?

Vietnē tavaklase.lv ir pieejamas gan kanālu tiešraides un arhīvs, gan arī plānotais stundu saraksts un mācību tēmu apraksti.


Kā rīkoties, ja #TavaKlase TV mācību stundas nav atrodamas un uztveramas manā TV?

Ja jūsu bērni #TavaKlase mācību stundas vēlas skatīties televizorā (virszemes TV bezmaksas apraidē) ar āra vai istabas antenu, bet kāds no šiem kanāliem nav uztverams, veiciet automātisko kanālu meklēšanu, un tad kanālu sarakstā atradīsiet "ReTV’’ un "Sportacentrs.com’’.

Ja esat kabeļtelevīzijas lietotājs un kāds no šiem kanāliem nav uztverams, tad sazinieties ar savu kabeļoperatoru, kuram ir pienākums virszemes bezmaksas kanālu nodrošināt saviem abonentiem pamata pakās.


Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada tiešsaistes mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu. Arī dažādi eksperti sociālajos tīklos dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze.


Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsaistes mācību rīkus pēc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi.


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos.


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas.


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Marta vidū IZM lūdza visas vispārizglītojošās skolas aptaujāt vecākus, lai noskaidrotu  kuriem bērniem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālinātajās mācībās. Apkopojot skolu iesūtīto informāciju, tika secināts, ka atbilstošu viedierīču nav aptuveni 3% skolēnu. Lai šo problēmu risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauda atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. 19. martā valdība atbalstīja IZM iniciatīvu par vairāk nekā 5000 viedierīču iegādi skolēniem. Atbilstoši valdības lēmumam skolēni saņēma 266 mobilo pakalpojumu operatora “Latvijas Mobilais telefons” un 3000 uzņēmuma “BITE Latvija” piegādātās viedierīces – planšetes un viedtālruņus. Abi operatori nodrošina šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. 

Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav nepieciešamo ierīču, lūgums sazināties ar skolu un informēt par to, vienojoties par tālāko rīcību attālināto mācību norisē. Plašāka informācija.


Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai ir saņēmuši vispārizglītojošo skolu skolēni.

IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam.


Kas nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā.


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē. Tā kā mācību gads no 23. marta tiks turpināts attālināti un bērni tiks ēdināti mājās, vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā vecākiem nav plānots pārskaitīt. Savukārt valsts budžeta finansējumu, ko IZM  aprīlī ir pārskaitījusi 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības var izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai. Plašāk informācija IZM tīmekļvietnē.

Par brīvpusdienu saņemšanas iespēju, vietu un veidu lūgums interesēties savās pašvaldībās.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:

 • PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
 • PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.

Vai ārkārtas situācijas periodā tiks nodrošināti no valsts budžeta apmaksāti asistenta pakalpojumi?

Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra 24.03.2020. rīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērni, kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, saņems no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Savukārt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie - valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

Ārkārtas situācijas laikā arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņi mācās attālināti. Vai pedagogiem un skolēnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem?

Jā, pedagogi un bērnu vecāki aicināti vērsties pēc padoma un konsultācijām speciālās izglītības iestādēs - attīstības centros. Kontaktinformāciju un pieejamos laikus, kuros esat droši aicināti zvanīt vai arī rakstīt uz e-pastu, varat atrast IZM tīmekļvietnē.


Kā organizēt skolotāju darbu jūnijā, ja plānoti atvaļinājumi? 

Izsludinātā ārkārtas situācijas ietekmē ikvienu tautsaimniecības nozari, ne tikai izglītību, un cilvēka ikdienu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc aicinām sekot līdzi Ministru kabineta lēmumiem. Atbilstoši Darba likumam izglītības iestādēs tiks meklēti risinājumi darbinieka ikgadējā atvaļinājuma nodrošināšanai.


Uz kādu Ministru kabineta rīkojumu atsaukties, gatavojot izmaiņas vērtēšanas nolikumā izglītības iestādē? 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par nepieciešamajām izmaiņām skolas vērtēšanas nolikumā uz attālinātās mācīšanās laiku, balstoties uz MK 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu. 


Kā Jūs ieteiktu vērtēt attālinātās sporta stundas? 

Centrs izstrādāja un šā gada 19. martā mājas lapā ievietoja  metodiskos ieteikumus “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” (turpmāk – metodiskie ieteikumi ) valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikam, kā arī – ieteikumus vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti. Metodiskajos ieteikumos skolēna sniegumu vērtēšanu 1. – 6. klasē, gan arī 7. – 12. klasē ir ieteikts veikt formatīvi, bet noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotājiem ir ieteikts veikt, atsākoties klātienes mācībām. Tā kā šā mācību gada ietvaros klātienes nodarbības var arī nenotikt, iesakām darboties pēc šāda rīcības plāna, pirmkārt, apzināt, cik summatīvo (ballu) vērtējumi ir izlikti katrā klasē, ja divi – un vairāk, tad var izlikt no esošajiem vērtējumiem; – ja tikai viens vērtējums, tad ir jāsagatavo noslēguma pārbaudes darbs ar atvērtiem un skolēniem saprotamiem kritērijiem ar viena līdz diviem punktiem katram kritērija izvērtējumam (labākai pārskatāmībai), piemēram, ja fizisko uzdevumu veic ar iesildīšanās vingrinājumu/iem), tad jau ir saņemts 1 punkts, ja veic dažādas  grūtības pakāpes vingrinājumus, tiek saņemti 1 vai 2 punkti, ja tiek veikti atsildoši uzdevumi – vēl viens punkts, uzrādīta attīstības dinamika (noteikti ņemot vērā tikai attālinātā laika perioda dinamiku!)  – vēl viens punkts u.tml. Tādā veidā var iekļaut arī zināšanu pārbaudes uzdevumu, piemēram, objektīvu testveida uzdevumu ar 2 vai 4 atbilžu variantiem, vecākām klasēm var iekļaut daļēji objektīvus, strukturētus/ kombinētus vai pārsprieduma uzdevumus. Iesakām vispirms ļaut skolēniem pašiem pēc šiem nobeiguma darba kritērijiem izvērtēt savu darbu, kas cels viņu darba motivāciju. Pārbaudes darbu var īstenot tiešsaistē vai iesūtīta video formātā.


Kā vērtēt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus attālinātajās mācībās, jo uz mēneša vērtējuma pamata audzēknis saņem stipendiju?

Aicinām iepazīties ar informāciju par skolēnu mācību snieguma vērtēšanu VISC mājaslapā:

Vadlīnijas skolēnu /audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 


Kas šobrīd notiek ar to skolēnu mācībām, kuri nav uzsākuši mācības Latvijā?

Ja jautājums ir saistīts ar reemigrējuša skolēna mācību procesu, tad izglītības iestādei, kurā skolēns šobrīd Latvijā mācās, ir jāievēro individuālā atbalsta pasākumu plāna nosacījumi (atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591).  

Izglītības sistēmas valstīs ir atšķirīgas, tāpat kā mācību gada garums un tā beigas/sākums. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir izsludināta daudzās valstīs, savstarpēji sadarbojoties, tiek meklēti arī starptautiskās mobilitātes risinājumi gan saistībā  ar apmaiņas programmām, gan mācību turpināšanu vai iestāšanos, piem., augstskolās. Šie jautājumi tiek koordinēti ES izglītības ministru līmenī, savukārt UNESCO ir uzsācis regulāru vebināru ciklu politikas veidotājiem. 


Vai papildu mācību pasākumi arī tiek plānoti attālināti, ja ārkārtējā situācija nemainās? 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.apakšpunktu ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā (ja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 2019./2020.mācību gada beigām, tad papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, būs organizējami ne vēlāk kā līdz 2020./2021.mācību gada sākumam).


Kas notiks skolās, kad ierobežojumi tiks atcelti? 

Ņemot vērā esošo ārkārtējo situāciju valstī, mācības klātienē šajā mācību gadā vairs netiek plānotas, izņemot vecāko klašu skolēnus, kuri izglītības iestādē varētu atgriezties, lai gatavotos valsts pārbaudes darbiem. Bet šajā gadījumā tiks ņemti vērā visi Veselības ministrijas un SPKC norādījumi un lēmums par iespēju klātienē gatavoties valsts pārbaudes darbiem tiek pieņemts, balstoties uz Ministru kabineta lēmuma pamata. 


Vai ir plānotas kādas izmaiņas saistībā ar skolēnu pārcelšanu uz nākamo klasi (nepietiekamie vērtējumi un pēcpārbaudījumi)? 

Izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir organizējami papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā.


Kādi ieteikumi par uzņemšanu Valsts ģimnāzijās 7.un 10. klasēs?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra  noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

11.punktu izglītojamā uzņemšanu vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmā vai vispārējās vidējās izglītības programmā ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā organizē saskaņā ar tās izstrādātu kārtību. Aicinām sekot līdzi konkrēto ģimnāziju mājas lapās esošajai informācijai.


Ko darīt tiem skolēniem, kuri plāno iestāties augstskolās, bet nevar laicīgi saņemt sertifikātu? 

Šobrīd nav viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu, jo pandēmijas attīstība nav tieši prognozējama. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir izsludināta daudzās valstīs, savstarpēji sadarbojoties, tiek meklēti arī starptautiskās mobilitātes risinājumi gan saistībā ar apmaiņas programmām, gan mācību turpināšanu vai iestāšanos, piem., augstskolās. Šie jautājumi tiek koordinēti ES izglītības ministru līmenī, savukārt UNESCO ir uzsācis regulāru vebināru ciklu politikas veidotājiem.


Kāpēc eksāmeni netiek atcelti pavisam? 

Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem. 

Augstskolām CE rezultāti ir kritērijs topošo studentu atlasei un uzņemšanai gan akadēmiskajās, gan profesionālajās studiju programmās. 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


 

 

Kāpēc nevar atcelt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, ņemot vērā, ka to īstenošana ir ļoti apgrūtinoša? 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


Vai tas nav pārkāpums, ka eksāmeni tiek pārcelti uz jūniju- liedzot bērnam jūnijā strādāt, lai nopelnītu naudu izglītības iegūšanai?

Pandēmijas ietekmē izsludinātā ārkārtas situācijas ietekmē ikvienu tautsaimnecības nozari, ne tikai izglītību, un cilvēka ikdienu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc aicinām sekot līdzi Ministru kabineta lēmumiem. 


Kā lai sagatavojas eksāmeniem ārkārtējās situācijas laikā? To nevar paspēt.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, maija mēnesī skolēni kopā ar skolotāju atkārto pamatskolā iegūtās zināšanas, pilnveido prasmes. Eksāmeniem “gatavojas” jau no pirmās klases, jo tajos tiek pārbaudītas vispārējās zināšanas un prasmes, nevis tikai 9.klasē beigās apgūtās. Arī attālināto mācību laikā nav atcelta mācību vielu atkārtošana un prasmju pilnveidošana. Ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmens nav ieplānots atrāk par jūnija sākumu. Līdz tam vēl ir pietiekami daudz laika, lai varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, VISC mājaslapā iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, pasekot līdzi televīzijas projekta “Tava klase” raidījumiem.


Kādi ir precīzi eksāmenu datumi? 

Precizēts 2019./2020. m.g. eksāmenu grafiks, pārbaudes darbu norises laiki, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas datums tiks publicēts pēc Ministru kabineta lēmuma par ārkārtas situācijas atcelšanu.


Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu (.pdf)

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Lai saņemtu centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, jāaizpilda iesniegums. Iesnieguma paraugs pieejams Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšana” [ārēja saite]. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu.

Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1020

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda (personīgi vai trešā persona) diploma un sekmju izraksta oriģināls, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, tad iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija un iesnieguma paraugs AIC mājaslapā [ārēja saite]

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums, uzrādot izglītības dokumenta oriģinālu un atzīmju izrakstu. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav   ENIC/NARIC tīklā, tad tā legalizācija Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā ir obligāta. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija AIC mājaslapā:

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD; www.ikvd.gov.lv), kas pārzina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistru. Reģistrācija ir bezmaksas. Dokumentus var iesniegt IKVD klātienē vai nosūtot pa pastu kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050.

Plašāka informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni 67358077.

Gadījumā, ja ir nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu, ar lūgumu izsniegt izglītības dokumenta dublikātu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai ar iesniegumu jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē (Pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu kontaktinformācija). Papildus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz sludinājums par dokumenta atzīšanu par nederīgu. Par sludinājumu maksā tā autors. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” attiecīgās izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.

Gadījumā, ja nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) profesionālās izglītības dokumenti, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu. Dublikātu izsniedz, ja ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī ir iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Informācija par profesionālās izglītības dokumentu dublikātu saņemšanu

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts Valsts izglītības satura centrā (VISC), ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievieno izsniegtā sertifikāta oriģināls vai oriģināla kopija.

Iesnieguma paraugs (.doc)

Iesnieguma paraugs (.pdf)

Parakstīto iesniegumu un sertifikāta oriģinālu vai oriģināla kopiju var iesniegt:

1) personīgi, ierodoties VISC, Vaļņu ielā 2, vai

2) sūtot pa pastu uz adresi: VISC, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Lai reģistrētu izglītības iestādi jāvēršas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā.

Informācija par iestāžu reģistrāciju pieejama IKVD mājaslapas sadaļā “Izglītības likumā noteiktā institūciju reģistrācija” [ārēja saite].

Ārvalstu stipendiju piedāvājumi interesentiem ir pieejami Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Stipendiju piedāvājumi” [ārēja saite] un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, sadaļā „Aktuālie stipendiju piedāvājumi”.

- bērnam jābūt reģistrētam vai saistītam ar kādu no savas pašvaldības skolām, lai varētu saņemt konsultācijas;

- vecākiem jāvēršas ar iesniegumu konkrētajā skolā par mājmācību; skolai šis fakts ir obligāti jāsaskaņo ar pašvaldību;

- ja bērnam nepieciešama mājmācība fiziskās vai psiholoģiskās veselības problēmu dēļ, jāsaņem ārsta apstiprinājums;

- vecākiem jāvienojas ar skolu, kā norisināsies savstarpēja sadarbība.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti, kas apgūst izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstāko izglītību, vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

- vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

- likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;

- vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

- informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;

- vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

-informācija, vai izglītības iestāde vai dienas aprūpes centrs nodrošina cilvēka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Plašāku informāciju meklējiet Labklājības ministrijas mājaslapas sadaļās:

Asistenta pakalpojums pašvaldībā un asistenta pakalpojums izglītības iestādē [ārēja saite]

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti [ārēja saite]

Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

Valsts budžeta stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” [ārēja saite].
Minimālā stipendija ir 10 eiro, bet maksimālā - 150 eiro. Paaugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.).

Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

 • Vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas;
 • Paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.
 • Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro.

 

Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

 • ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
 • ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa un pārējie dokumenti.

Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.

Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un konta izraksts par ienākumu regularitāti, ja neesat AS "SEB banka" klients. Ja ienākumi ir gūti skaidrā naudā vai ienākumi ir tādi, par kuriem vēl jānomaksā nodoklis (piemēram, nomas/īres maksājumi, autoratlīdzības, dividendes, citi saimnieciskās darbības ienākumi), tad jāiesniedz arī Gada ienākumu deklarācija vai Valsts ieņēmumu dienesta/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods. Plašāku informācija pieejama Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā [ārēja saite].

Vispārējās izglītības programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), tālr.67507832. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Profesionālās izglītības programmas (profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas) licencējamas IKVD, tālr.67387867. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Neformālā izglītība līdz 160 st. apmācību kursa apjomā licencē pašvaldība.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas licencējamas vietējā pašvaldībā.

Studiju programmas licencēšana - tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu. Vairāk informācijas [ārēja saite].