Vai skolā var notikt klātienes konsultācijas klasēm, kurām mācības notiek attālināti?

Nepieciešamības gadījumā 7.-12. klašu skolēniem var notikt individuālas konsultācijas klātienē, ja nav iespējams rīkot konsultācijas attālināti, skolotājs savus pienākumus veic uz vietas skolā un ja tam piekrīt gan skolotājs, gan skolēns. Skolai un skolotājam ir jānodrošina un jāplāno konsultācijas tādā veidā, lai tās savstarpēji nepārklājas un konsultējamie nesatiekas, kā arī jāievēro distancēšanās prasības.

Vienlaikus, organizējot klātienes konsultācijas, ir jānodrošina vienlīdzības princips (visiem skolēniem, kam konsultācijas nepieciešamas, jābūt vienādām tiesībām tās apmeklēt). Tāpat skolas vadībai ir jāizvērtē, vai visas notikušās klātienes konsultācijas skolotājiem būs apmaksātas.


Kādas ir iespējas bērnam sākumskolas posmā (1.-6.klase) mācīties mājās, kamēr situācija ar Covid infekcijas izplatību neuzlabojas?

Arī līdz šim vecākiem ir iespēja izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē. To nosaka Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". Pamatojoties uz vecāku rakstisku iesniegumu, direktors pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju var pieņemt lēmumu, ka pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu bērns var apgūt ģimenē un par to ir atbildīgi viņa vecāki. Izvēloties izglītību ģimenē, vecākiem jāpamato, ka veselības stāvokļa vai psiholoģisku iemeslu dēļ bērnam nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt. To apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa un/vai psihologa atzinums. Tāpat vecākiem jāapliecina, ka ģimenē ir nodrošināta nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei. Savukārt izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un to, kā pedagogi novērtēs bērna mācību sasniegumus.

2020.gada 17.novembrī tika veikti grozījumus MK 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", nosakot atvieglojumus dokumentu iesniegšanai - līdz ārkārtējās situācijas beigām vecāki, izvēloties bērnu izglītot ģimenē, var neiesniegt MK 591.noteikumos paredzēto ārsta izziņu vai psihologa atzinumu.


Līdz 6.decembrim noteiktas mācības attālināti 7.-12.klasē. Vai tas attiecas arī uz profesionālo izglītību?

Profesionālās izglītības iestādes jau kopš mācību gada sākuma tās pārsvarā īsteno B modeli (mācības daļēji attālināti) un līdz 6.decembrim strādās attālināti.


Vai pirmsskolas izglītības iestādēs līdz 6.decembrim drīkst notikt interešu izglītība?

Interešu izglītība no 17. oktobra līdz 6.decembrim notiek attālināti vai individuāli, izņemot sporta nodarbības, ja tās notiek ārpus telpām. Vienlaikus ir pieļaujams, ka klātienes interešu izglītības nodarbībās piedalās vienas un tās pašas pirmsskolas grupiņas bērni, kas jau ikdienā uzturas kopā. Ierobežojumu mērķis ir pēc iespējas mazināt jebkādu grupu pārklāšanos un nodarbības, uz kurām pulcējas bērni no dažādām iestādēm un grupām.


Vai augstskolās mācības šobrīd notiek klātienē?

No 2020. gada 26. oktobra līdz 31. decembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi un klīnisko praksi rezidentūrā – to paredz 23. oktobrī Ministru kabineta veiktie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.


Vai skola var aizliegt bērniem starpbrīžos doties pastaigās svaigā gaisā?

Katrai izglītības iestādei jācenšas ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamos piesardzības  pasākumus, lai pēc iespējas pasargātu bērnus un pedagogus, un viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir – izvairīšanās no dažādu klašu/grupu bērnu kontaktēšanās. Katrā izglītības iestādē ir noteikta kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības, kas balstās uz MK noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredzēto un no tiem izrietošo prasību ievērošanas. Visus jautājumus un neskaidrības, tajā skaitā par starpbrīžos noteikto kārtību konkrētajā izglītības iestādē, nepieciešams pārrunāt ar skolas vadību. 


Vai interešu izglītības pulciņu pirmsskolas grupiņai drīkst vadīt pedagogs, kurš vienlaikus strādā arī citās izglītības iestādēs? 

Lēmums par interešu izglītības pulciņa nodarbībām vienas pirmsskolas grupiņas ietvaros, tostarp – ja nodarbības vada pedagogs, kurš strādā vairākās izglītības iestādēs, ir jāpieņem izglītības iestādes vadītājam, primāri izvērtējot iespējamos riskus un nodrošinot bērnu drošību un veselību. Pirmsskolas pedagogiem ir jāievēro savstarpējā distance, tostarp jāizvairās no iekšēju klātienes pasākumu rīkošanas. 


Vai skolā drīkst organizēt pagarinātās dienas grupas nodarbības, kurās satiekas dažādu klašu skolēni?

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, no 17. oktobra līdz 6.decembrim ir pieļaujams organizēt pagarinātās dienas grupas nodarbības tikai vienas klases skolēniem, kuri ikdienā mācās kopā. Tādējādi nav pieļaujama dažādu klašu skolēnu pagarinātās dienas grupu darbība.


Vai arī speciālajās izglītības iestādēs mācībām jānotiek attālināti?

Nē. Speciālo izglītības iestāžu vadība var organizēt mācības 7.-12. klasēm attālināti vai klātienē, atkarībā no tā, kāda ir situācija katrā konkrētā izglītības iestādē, un kādas ir vecāku iespējas attālinātu mācību nodrošināšanā. Ņemot vērā speciālo iestāžu darbības specifiku, bērnu ikdienas gaitu raksturu un vajadzības pēc ikdienas atbalsta pasākumiem, šīm izglītības iestādēm būs atļauts mācības īstenot klātienē, kamēr vien to pieļaus epidemioloģiskā situācija konkrētajā pašvaldības administratīvajā teritorijā.


Vai vienas ģimenes bērni drīkst apmeklēt nodarbību pie pedagoga?

Jā, ir pieļaujams, ka vienas ģimenes bērni apmeklē individuālās nodarbības pie viena pedagoga.


Vai izglītības iestādes vadība var aizliegt īstenot individuālās interešu izglītības nodarbības?

Ja izglītības iestāde, izvērtējot situāciju, saskata paaugstinātus infekcijas izplatības riskus vai Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis izglītības iestādē pretepidēmijas pasākumus, izglītības iestādes vadītājs var pieņemt lēmumu īstenot interešu izglītības nodarbības tikai attālināti vai pārtraukt tās līdz ierobežojumu atcelšanai. 


Vai individuālie sporta treniņi (nodarbības) var notikt sporta trenera vadībā un vai individuālajos sporta treniņos (nodarbībās) vienlaikus var piedalīties vairāki vienas mājsaimniecības locekļi?

Jā, treniņi iekštelpās notiek individuāla apmeklējuma ietvaros (viena sporta speciālista vadīta nodarbība vienai personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā), ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 platības.


Vai šobrīd drīkst īstenot pieaugušo neformālās izglītības nodarbības?

Pieaugušo neformālās izglītības nodarbības līdz 6.decembrim drīkst īstenot tikai attālināti, izņemot tādas praktiskās daļas apguvi, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei un kuru nav iespējams veikt attālināti.


Vai drīkst notikt nometnes? 
No 9.novembra līdz 6.decembrim bērnu nometņu darbība tiek pārtraukta.


Vai drīkst notikt sporta nometnes? 
Līdz 6.decembrim sporta nometņu darbība tiek pārtraukta.


Vai bērniem ir mazāks risks saslimt ar Covid-19 nekā pieaugušajiem?

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dati liecina, ka saslimušo skaits vecumā līdz 18 gadiem ir aptuveni 8,5% no reģistrētajiem gadījumiem. Salīdzinot ar citām vecuma grupām, tas ir salīdzinoši maz un slimība parasti norit vieglā formā. Tomēr ir ziņots arī par smagiem slimības gadījumiem. Tāpat kā pieaugušajiem arī bērniem hroniskas slimības ir riska faktors smagākai slimības norisei.
PVO arī informē, ka tiek veikti turpmāki pētījumi, lai novērtētu infekcijas risku bērniem un labāk izprastu izplatību šajā vecuma grupā.


Vai bērniem ar hroniskām slimībām (astmu, diabētu u.c.) vajadzētu doties uz skolu?

Pirmām kārtām aicinām konsultēties ar savu ģimenes ārstu par piemērotākajiem piesardzības pasākumiem. Tas, vai bērnam jādodas uz skolu, ir atkarīgs no viņa veselības stāvokļa un Covid-19 situācijas valstī, kā arī ģimenes ārsta ieteikumiem. Lai gan pašreizējie dati liecina, ka smaga slimības norise bērniem sastopama retāk nekā pieaugušajiem, var veikt īpašus piesardzības pasākumus, lai mazinātu infekcijas risku bērnu vidū. Piemēram, sejas masku lietošanu un citus.
Cilvēkiem ar hroniskām elpceļu slimībām, ieskaitot astmu (vidēji smagu vai smagu), aptaukošanos, diabētu vai vēzi, ir lielāks risks inficēšanās gadījumā nekā cilvēkiem bez īpašiem veselības traucējumiem. Minētais ir attiecināms  arī uz bērniem. 
Tādējādi katrs konkrētais gadījums ir izvērtējams individuāli, tostarp sadarbībā ar izglītības iestādi.


Cik ilgs ir Covid-19 inkubācijas periods bērniem?

Bērniem inkubācijas periods ir tāds pats kā pieaugušajiem. Inkubācijas periods ir laika posms no slimības ierosinātāja iekļūšanu organismā līdz slimības sākumam, kad parādās pirmās klīniskās pazīmes jeb slimības simptomi. Jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas Covid-19 inkubācijas periods tiek lēsts no 2 līdz 14 dienām un visbiežāk slimības simptomi parādās aptuveni 5 dienu laikā.


Kādi ir riski, pārvietojoties uz un no skolām?

Lai mazinātu Covid-19 izplatību, PVO iesaka īstenot šādus drošības pasākumus transportā uz un no skolas:


• sekot līdzi elpošanas un roku higiēnai, ievērot distancēšanās pasākumus un masku izmantošanu transportā, piemēram, skolas autobusā (jāatceras, ka sejas maskas ir obligātas no 13 gadu vecuma);


• skolas autobusā katram bērnam nodrošināt savu sēdvietu un, ja iespējams, vismaz vienu metru lielu attālumu starp pasažieriem;


• ja iespējams, turēt atvērtus autobusa logus.


Vai skolā darbiniekiem un bērniem ieteicams lietot sejas maskas?
PVO iesaka, ka vietās, kur ir augsta saslimstība ar Covid-19, un vietās, kur nav iespējams nodrošināt distancēšanos, tostarp arī skolās, ieteicams veikt šādus drošības pasākumus. Bērniem, kas ir jaunāki par pieciem gadiem, nevajadzētu lietot sejas maskas. Bērniem no sešu līdz 11 gadu vecumam lēmumam par sejas maskas lietošanu jāpiemēro uz risku balstīta pieeja, ņemot vērā:


• Saslimstības rādītājus vietā, kur atrodas bērns.


• Bērna spēju ievērot pareizu maskas lietošanu un pieaugušo uzraudzības pieejamību.


• Maskas valkāšanas iespējamo ietekmi uz mācīšanos un attīstību.


• Citus apsvērumus, piemēram, sporta aktivitātes, bērna invaliditāti vai hroniskas slimības.
3. Bērniem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma jāievēro masku lietošanas vadlīnijas pieaugušajiem.


Skolotāji un skolas personāls var valkāt maskas, ja viņi nevar garantēt distancēšanos no citiem vai ja apkārtnē ir augsti saslimstības rādītāji.


Vairāk par sejas maskām

Masku lietošana bērniem un pusaudžiem skolās jāuzskata tikai par daļu no stratēģijas, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Joprojām ir jāievēro distancēšanās nosacījumi, kur vien tas iespējams, higiēnas pasākumi, jācenšas ierobežot ikdienas satikšanās un kontaktu loks, izņemot mājas, skolu un darbu pieaugušajiem, kā arī jāizmanto mobilā aplikācija „Apturi Covid”.
Auduma maskas ir ieteicamas, lai novērstu tālāku slimības izplatīšanos sabiedrībā kopumā, it īpaši vietās, kur distancēšanās nav iespējama. Maskas var palīdzēt aizsargāt citus, jo cilvēks var būt inficēts pirms slimības simptomu parādīšanās. Ja maskas tiek izmantotas, tās pareizi jālieto, jākopj un jāiznīcina.

Vai jaunais 2020./2021. mācību gads notiks klātienē?
Jā, saglabājoties pašreizējai epidemioloģiskajai situācijai Latvijā, jauno mācību gadu plānots uzsākt klātienē visos izglītības posmos – pirmsskolā, sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā, kā arī profesionālajā un augstākajā izglītībā. Tas attiecas arī uz interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību. Vispārējā izglītībā iestādēm jānosaka, vai mācību process notiks klātienē, daļēji attālināti, vai attālināti (A, B vai C medelis), ņemot vērā skolas ietilpību, skolēnu skaitu un iespējas organizēt personu plūsmu tā, lai neradītu drūzmēšanos un klašu grupas pēc iespējas nesatiktos. Vairāk Valsts izglītības satura centra un Skola2030 vadlīnijās.

Kādos apstākļos varētu atgriezties pie attālinātā mācību procesa?
Ja izglītības iestādei nav iespēju nodrošināt personu plūsmu nepārklāšanos, kā arī citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, skola var lemt par daļēji attālināta mācību procesa īstenošanu.

Kas jāņem vērā bērnam, dodoties uz skolu klātienē? Vai jāievēro īpaši noteikumi?
Tā kā ne tikai skolā, bet visur publiskās vietās pamata principi Covid-19 risku mazināšanai ir informēšana, distancēšanās, higiēna un sava veselības stāvokļa uzraudzība, tas jāskaidro un jāmāca arī bērniem. Skolas arī domā par to, kā labāk bērniem izskaidrot stingro drošības pasākumu ieviešanu un kā tos labāk īstenot. Dezinfekcijas līdzekļiem ir jābūt pieejamiem un bērni var mācīties tos pareizi lietot kā mājās, tā arī skolā. Vairāk par piesardzības pasākumiem tīmekļvietnē. Turklāt katra skola izstrādā savus iekšējās kārtības noteikumus Covid-19 riska mazināšanai, kas visiem jāievēro, un par tiem tiks informēti arī vecāki. Jāatceras arī, ka bērnam ar elpceļu slimības simptomiem nevajadzētu doties uz skolu.

Vai vecāki varēs justies droši par saviem bērniem skolā?
Skolas ļoti nopietni gatavojas jaunajam mācību gadam un atbildīgi plāno savu darbu, ņemot vērā visus piesardzības pasākumus un vadlīnijās izteiktos ieteikumus. Ja ir kādas bažas vai jautājumi, to visu noteikti pirms mācību sākuma jāpārrunā ar klases audzinātāju, ja nepieciešams - skolas vadību.

Kā tiks kontrolēts, vai skola ievēro epidemioloģiskās piesardzības pasākumus?
Pirms jaunā mācību gada Izglītības un zinātnes ministrija vispārizglītojošajām skolām nosūtīja aptauju, kurā skolas lūgtas sniegt informāciju saistībā ar piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un plānoto mācību procesa organizēšanu. Nepieciešamības gadījumā IZM kopā ar kolēģiem no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) visa gada garumā konsultēs un praktiski iesaistīties radušos problēmjautājumu risināšanā. IZM gaidīs informāciju no skolām, ja kādai izglītības iestādei būs nepieciešams atbalsts, bet bez vajadzības kontroles neveiks. Ja rodas jautājumi par piesardzības pasākumu ievērošanu, jāsazinās ar skolas atbildīgo personu, jo katrā skolā tāda būs noteikta. Ja neizdodas situāciju atrisināt, var vērsties IKVD Uzraudzības departamentā, kontaktinformācija šeit.

Vai skolai būs jāziņo ministrijai, ja skolā tiks konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju?
Ministrija aicina skolas atcerēties, ka saistībā ar epidemioloģisko situāciju primārā iestāde, kura infekcijas uzliesmojuma gadījumā nekavējoties jāinformē, ir Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgā reģionālā nodaļa. Ja epidemiologi pieņems lēmumu par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai skolai, iestādes dibinātājam par to noteikti jāziņo Izglītības kvalitātes valsts dienestam.

Kā notiks interešu izglītības nodarbības izglītības iestādē pēc mācību stundām? Covid-19 laikā noteikts - mācības organizēt pa klasēm vai izglītības pakāpēm, bet interešu izglītības nodarbībās satiekas dažādi skolēni.
Pirms organizēt ārpusstundu aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar bērnu pieskatīšanu un izglītošanu (pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu vai klašu bērniem un pieaicinātiem skolotājiem vai pulciņu vadītājiem), izglītības iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu. Detalizēta informācija, kā tiks organizēta interešu izglītība, ir iekļauta vadlīnijās, kas publicētas IZM tīmekļvietnē. Jāuzsver, ka vecākiem būtu rūpīgi jāapdomā, vai bērnam nepieciešams apmeklēt vairākas interešu izglītības nodarbības, jo interešu izglītība valstī nav obligāta un lēmums par tās izvēli Covid-19 riska apstākļos ir vecāku atbildība.

Kā tiks organizēts ēdināšanas process? Vai būs ierobežojumi ēdināšanas vietai?
Izglītības iestādei ir jāvienojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju par labāko risinājumu, ievērojot mācību stundu sarakstu/plānojumu, kā arī ņemot vērā iestādē pastāvošo skolēnu plūsmu plānojamu, lai mazinātu to bērnu skaitu, kas nonāk ciešā kontaktā, un iespēju robežās mazina šo grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.

Vai tiešām bērnudārzā vecāki nevar doties līdzi bērnam grupiņā, ja mazais pirmo reizi dodas uz bērnudārzu?
Lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu distancēšanos, bērnudārzs bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem organizē pēc iespējas pie iestādes ieejas vai teritorijā. Bet jaunāko grupu bērniem adaptācijas laikā nepieciešamības gadījumā vecāku klātbūtni nodrošina pēc iespējas nošķirti no citiem bērniem, piemēram, atsevišķā telpā.

Vai, sākoties jaunajam mācību gadam, skolai ir tiesības prasīt vecākiem iesniegt apliecinājumu, ka bērns un ģimene pēdējo 14 dienu laikā nav bijuši ārvalstīs?
Ne Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360, ne IZM ieteikumos piesardzības pasākumiem nav noteikts vecāku pienākums iesniegt vai skolas tiesības pieprasīt apliecinājumu par bērna un ģimenes atgriešanos no ārvalstīm, kontaktu ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Tāds apliecinājums ārkārtējās situācijas laikā (līdz 11.05.) bija jāiesniedz vienīgi pirmsskolās. Ja skola tomēr pieprasa vecākiem iesniegt šādus apliecinājumus, aicinām vērsties pie pašvaldības izglītības speciālista vai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Par MK 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2. septembra grozījumiem

Līdz šim bija paredzēts, ka skolā pusdienu starpbrīdim jābūt ne īsākam par 30 minūtēm. Vai Covid-19 apstākļos nav iespējamas atkāpes?
2020. gada 3. septembrī stājās spēkā grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas nosaka – izglītības iestāde var atkāpties no strikta 30 minūšu starpbrīža prasības, ja to objektīvi nav iespējams īstenot piesardzības pasākumu ietvaros.

Ja epidemioloģiskās situācijas dēļ tiks ieviestas attālinātas mācības kādā skolā vai klasē, vai 1.-4. klašu skolēni saņems brīvpusdienas?
Jā! Šādā situācijā 1.- 4.klašu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dzīvesvieta, kas jau saņēmusi valsts budžeta līdzekļus brīvpusdienu nodrošināšanai. Pašvaldības sadarbosies un savstarpēji veiks saņemtās valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu, ja izglītības iestāde un bērns atrodas dažādās administratīvajās teritorijās.

Informācija atjaunota 09.06.2020. plkst. 09.10

Dzirdēju, ka skolotājiem un bērniem tiek veidots TV kanāls, kur tiešraidē notiks mācību stundas. Vai šāda iespēja būs visām klasēm? Un ko darīt vecākiem, ja mājās nav televizora?

Jā, jau no 6.aprīļa darbadienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 kanālā “ReTV” tiks pārraidītas mācību stundas 1.-4.klašu skolēniem, bet kanālā “Sportacentrs.com TV” no plkst. 9.00 līdz 17.00 - mācību stundas 5.un 6.klašu, kā arī 9. un 12.klašu skolēniem. Mācību stundas veidos 20 minūšu gari audiovizuāli materiāli skolēnus uzrunājošā veidā. Mācību saturs tiek veidots tā, lai mazo klašu skolēni pēc katra priekšmeta var paspēt izpildīt kādu uzdevumu un pārorientēties uz nākamo mācību priekšmetu. Kanālā būs iespējams atkārtot Dziesmu un deju svētku repertuāru kopdziedāšanā, deju nodarbībās, tāpat kopā sportot, apgūt teātra spēles elementus, robotiku, animācijas pamatus, kā arī iepazīt Latvijas mazākumtautību valodas.

Sekot līdzi mācību stundām varēs arī tie bērni, kuriem mājās nav televizora, bet ir viedierīce ar interneta pieslēgumu, jo tavaklase.lv būs pieejams tiešraižu stundu arhīvs.


Kā skolotāji varēs iepriekš uzzināt TV stundās plānotās tēmas, lai savukārt savlaicīgi saplānotu savu darbu un dotu uzdevumus bērniem?

Vietnē tavaklase.lv ir pieejamas gan kanālu tiešraides un arhīvs, gan arī plānotais stundu saraksts un mācību tēmu apraksti.


Kā rīkoties, ja #TavaKlase TV mācību stundas nav atrodamas un uztveramas manā TV?

Ja jūsu bērni #TavaKlase mācību stundas vēlas skatīties televizorā (virszemes TV bezmaksas apraidē) ar āra vai istabas antenu, bet kāds no šiem kanāliem nav uztverams, veiciet automātisko kanālu meklēšanu, un tad kanālu sarakstā atradīsiet "ReTV’’ un "Sportacentrs.com’’.

Ja esat kabeļtelevīzijas lietotājs un kāds no šiem kanāliem nav uztverams, tad sazinieties ar savu kabeļoperatoru, kuram ir pienākums virszemes bezmaksas kanālu nodrošināt saviem abonentiem pamata pakās.


Kādi būtu padomi skolotājiem, kas vada tiešsaistes mācību stundas?

Izglītības un zinātnes ministrijas vadlīnijas ir pieejamas Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu. Arī dažādi eksperti sociālajos tīklos dalās ar vērtīgiem ieteikumiem, piemēram, laba ir Katrīnas Ošlejas pieredze.


Kā šobrīd notiek privātstundas?

Klātienē privātstundas nenotiek. Privātstundu skolotāji, protams, var mācīt bērnus attālināti, izmantojot tiešsaistes mācību rīkus pēc saviem ieskatiem.


Kā mazākiem bērniem paskaidrot, kāpēc jāievēro īpašs dzīvošanas un mācīšanās režīms?

Ieteikums iepazīties ar aktuālo informāciju par Covid-19 Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā, un skaidrot šo situāciju bērnam. Te arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas padomi.


Kā rīkoties strādājošiem vecākiem, kam ir pamatskolas bērns?

Iedrošināt bērnu mācīties individuāli, ik dienu pārrunāt veicamos uzdevumus, sazināties ar skolotāju. Vecāku atbalsts ir būtisks, lai attālinātās mācības izdotos.


Vai ir pieejamas IZM rekomendētas ikdienas darba plāna lapas bērniem? Ko var aizpildīt paši un ar vecāku palīdzību?

Skolotāji veido mācību plānu dienai, nedēļai, iepazīstina ar to skolēnus. Iespējas, kā plānot dienu, ir dažādas.


Kā rīkoties skolotājiem, kuriem nav atbilstošu datoru/planšetu, legālu (par maksu iegādātu) datorprogrammu un pietiekama interneta pieslēguma, lai mācītu attālināti?

Pārrunāt situāciju ar skolas vadību un meklēt risinājumus attālinātu mācību nodrošināšanai, tostarp – ar skolas datortehnikas un datorprogrammu izmantošanu. Attālinātas mācības ietver arī saziņu ar skolēniem un vecākiem pa tālruni, turklāt, nepieciešamības gadījumā, var izmantot arī drukātas darba lapas, sevišķi sākumskolā.


Kur vērsties, lai bērns varētu saņemt ierīci mācībām? Kas būtu jaizpilda, lai saņemtu? Ir tā, ka meitai 7. klasē nav ierīces, lai varētu attālināti mācīties.

Marta vidū IZM lūdza visas vispārizglītojošās skolas aptaujāt vecākus, lai noskaidrotu  kuriem bērniem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēgumu, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālinātajās mācībās. Apkopojot skolu iesūtīto informāciju, tika secināts, ka atbilstošu viedierīču nav aptuveni 3% skolēnu. Lai šo problēmu risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauda atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. 19. martā valdība atbalstīja IZM iniciatīvu par vairāk nekā 5000 viedierīču iegādi skolēniem. Atbilstoši valdības lēmumam skolēni saņēma 266 mobilo pakalpojumu operatora “Latvijas Mobilais telefons” un 3000 uzņēmuma “BITE Latvija” piegādātās viedierīces – planšetes un viedtālruņus. Abi operatori nodrošina šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. 

Ja kāds no vecākiem nav aptaujāts un bērnam mājās nav nepieciešamo ierīču, lūgums sazināties ar skolu un informēt par to, vienojoties par tālāko rīcību attālināto mācību norisē. Plašāka informācija.


Esmu studente. Kādus kritērijus ir jāievēro un jāizpilda, lai iegūtu datoru mācību procesa nodrošināšanai attālināti, mājās.

Viedierīces attālināta mācību procesa nodrošināšanai ir saņēmuši vispārizglītojošo skolu skolēni.

IZM aicina izmantot personīgo datoru studijām attālināti. Ja tāda nav, aicinām vērsties augstskolā labākā risinājuma atrašanai. Ja tomēr neizdodas vienoties, lūdzam rakstīt atkārtoti, nosaucot augstskolu un studiju programmu. Šobrīd no valsts puses nav paredzēta portatīvo datoru piešķiršana studējošiem.


Kā rīkoties, ja interneta pieslēgums, īpaši laukos, neiztur slodzi, ko rada daudzi vienlaicīgi pieslēgumi?

Attālinātās mācības nenozīmē tikai to, ka skolēnam visu laiku jādarbojas tīmeklī, ir iespējami arī patstāvīgi veicami uzdevumi, projekti. Skolām ir aicinājums mācības plānot tā, lai visiem skolēniem vienlaikus nebūtu jāstrādā tiešsaistē un vienā vietnē. Ja interneta pieslēgums neiztur slodzi, var pievērsties individuālam darbam, sazināties ar skolotāju pa telefonu un pēc brīža mēģināt vēlreiz pieslēgties tiešsaistes resursam.


Kas nosaka stundu plānojumu attālinātajā mācību procesā?

Stundu plānojumu nosaka skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem.


Vai skola drīkst noteikt, ka 1. - 5. klasei dienā tikai 3 mācību stundas, ja parasti ir vairāk? Vai visām skolām nav vieni noteikumi?

Skolas vadība sadarbībā ar skolotājiem nosaka attālinātu mācību plānojumu. Vispārējs ieteikums ir attālināto mācību laikā plānot apgūstamo vielu mazākā apjomā.


Man ir divi bērni, kuri mācās 2. un 4. klasē. Tā kā mācību gads no 23. marta tiks turpināts attālināti un bērni tiks ēdināti mājās, vai vecākiem tiks kompensēta pusdienu maksa, ko bērni saņem skolā mācību laikā?

Valsts budžeta līdzekļus aprēķina, piešķir un izlieto to skolēnu ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. Šo finansējumu attālināto mācību laikā vecākiem nav plānots pārskaitīt. Savukārt valsts budžeta finansējumu, ko IZM  aprīlī ir pārskaitījusi 1.-4 .klašu skolēnu brīvpusdienām, pašvaldības var izmantot maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai. Plašāk informācija IZM tīmekļvietnē.

Par brīvpusdienu saņemšanas iespēju, vietu un veidu lūgums interesēties savās pašvaldībās.


Kas pieejams bez maksas vietnē Uzdevumi.lv?

Reģistrēšanās portālā Uzdevumi.lv, pieeja mācību materiāliem dažādos mācību priekšmetos (teorija, uzdevumi un testi), kā arī elektronisko pārbaudes darbu veidošana un skolēnu rezultāti skolotājiem un pārbaudes darbu saņemšana/izpilde skolēniem ir pieejama bez maksas.

Papildus tiek piedāvāts maksas pakalpojums PROF, kas sniedz pareizās atbildes un skaidrojumus jebkuram uzdevumam portālā un pieeju iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Skolotājiem ar PROF pakalpojumu ir iespēja veidot un publicēt skolēniem savus mācību priekšmetus.

Pieslēdzot PROF vairākām klasēm, skolas skolotājiem vai visai skolai tiek piešķirta atlaide. Šajā gadījumā tiek slēgts līgums un pakalpojumu apmaksā novads vai pašvaldība, kā arī to ir iespējams apmaksāt no valsts mērķdotācijām mācību līdzekļiem, ko arī daudzas skolas jau izmanto.

Portālā privātpersonām šobrīd ir pieejami divi PROF pieslēguma veidi:

  • PROF pastāvīgais pieslēgums: ik pēc 30 dienām tiek automātiski pagarināts PROF pieslēgums un no lietotāja norādītās bankas kartes tiek pārskaitīta apmaksa 5,00 € apmērā (par PROF 30 dienām), līdz brīdim, kad lietotājs abonementu atslēdz vai tiek mainīti/dzēsti bankas kartes dati.
  • PROF uz gadu: Pēc vienreizējas 30,00 € apmaksas PROF pakalpojums lietotājam tiek pieslēgts uz 365 dienām no pieslēgšanas brīža.

Vai ārkārtas situācijas periodā tiks nodrošināti no valsts budžeta apmaksāti asistenta pakalpojumi?

Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra 24.03.2020. rīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērni, kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, saņems no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Savukārt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie - valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

Ārkārtas situācijas laikā arī speciālās izglītības iestāžu audzēkņi mācās attālināti. Vai pedagogiem un skolēnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem?

Jā, pedagogi un bērnu vecāki aicināti vērsties pēc padoma un konsultācijām speciālās izglītības iestādēs - attīstības centros. Kontaktinformāciju un pieejamos laikus, kuros esat droši aicināti zvanīt vai arī rakstīt uz e-pastu, varat atrast IZM tīmekļvietnē.


Kā organizēt skolotāju darbu jūnijā, ja plānoti atvaļinājumi? 

Izsludinātā ārkārtas situācijas ietekmē ikvienu tautsaimniecības nozari, ne tikai izglītību, un cilvēka ikdienu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc aicinām sekot līdzi Ministru kabineta lēmumiem. Atbilstoši Darba likumam izglītības iestādēs tiks meklēti risinājumi darbinieka ikgadējā atvaļinājuma nodrošināšanai.


Uz kādu Ministru kabineta rīkojumu atsaukties, gatavojot izmaiņas vērtēšanas nolikumā izglītības iestādē? 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par nepieciešamajām izmaiņām skolas vērtēšanas nolikumā uz attālinātās mācīšanās laiku, balstoties uz MK 2020.gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3. punktu. 


Kā Jūs ieteiktu vērtēt attālinātās sporta stundas? 

Centrs izstrādāja un šā gada 19. martā mājas lapā ievietoja  metodiskos ieteikumus “Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” (turpmāk – metodiskie ieteikumi ) valsts noteiktās ārkārtējās situācijas laikam, kā arī – ieteikumus vecākiem par mācību plānošanu un norisi attālināti. Metodiskajos ieteikumos skolēna sniegumu vērtēšanu 1. – 6. klasē, gan arī 7. – 12. klasē ir ieteikts veikt formatīvi, bet noslēguma vērtēšanu ar atzīmi skolotājiem ir ieteikts veikt, atsākoties klātienes mācībām. Tā kā šā mācību gada ietvaros klātienes nodarbības var arī nenotikt, iesakām darboties pēc šāda rīcības plāna, pirmkārt, apzināt, cik summatīvo (ballu) vērtējumi ir izlikti katrā klasē, ja divi – un vairāk, tad var izlikt no esošajiem vērtējumiem; – ja tikai viens vērtējums, tad ir jāsagatavo noslēguma pārbaudes darbs ar atvērtiem un skolēniem saprotamiem kritērijiem ar viena līdz diviem punktiem katram kritērija izvērtējumam (labākai pārskatāmībai), piemēram, ja fizisko uzdevumu veic ar iesildīšanās vingrinājumu/iem), tad jau ir saņemts 1 punkts, ja veic dažādas  grūtības pakāpes vingrinājumus, tiek saņemti 1 vai 2 punkti, ja tiek veikti atsildoši uzdevumi – vēl viens punkts, uzrādīta attīstības dinamika (noteikti ņemot vērā tikai attālinātā laika perioda dinamiku!)  – vēl viens punkts u.tml. Tādā veidā var iekļaut arī zināšanu pārbaudes uzdevumu, piemēram, objektīvu testveida uzdevumu ar 2 vai 4 atbilžu variantiem, vecākām klasēm var iekļaut daļēji objektīvus, strukturētus/ kombinētus vai pārsprieduma uzdevumus. Iesakām vispirms ļaut skolēniem pašiem pēc šiem nobeiguma darba kritērijiem izvērtēt savu darbu, kas cels viņu darba motivāciju. Pārbaudes darbu var īstenot tiešsaistē vai iesūtīta video formātā.


Kā vērtēt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus attālinātajās mācībās, jo uz mēneša vērtējuma pamata audzēknis saņem stipendiju?

Aicinām iepazīties ar informāciju par skolēnu mācību snieguma vērtēšanu VISC mājaslapā:

Vadlīnijas skolēnu /audzēkņu mācību snieguma vērtēšanai attālinātās mācībās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 


Kas šobrīd notiek ar to skolēnu mācībām, kuri nav uzsākuši mācības Latvijā?

Ja jautājums ir saistīts ar reemigrējuša skolēna mācību procesu, tad izglītības iestādei, kurā skolēns šobrīd Latvijā mācās, ir jāievēro individuālā atbalsta pasākumu plāna nosacījumi (atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.591).  

Izglītības sistēmas valstīs ir atšķirīgas, tāpat kā mācību gada garums un tā beigas/sākums. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir izsludināta daudzās valstīs, savstarpēji sadarbojoties, tiek meklēti arī starptautiskās mobilitātes risinājumi gan saistībā  ar apmaiņas programmām, gan mācību turpināšanu vai iestāšanos, piem., augstskolās. Šie jautājumi tiek koordinēti ES izglītības ministru līmenī, savukārt UNESCO ir uzsācis regulāru vebināru ciklu politikas veidotājiem. 


Vai papildu mācību pasākumi arī tiek plānoti attālināti, ja ārkārtējā situācija nemainās? 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.apakšpunktu ārkārtējās situācijas laikā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi. Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā (ja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija turpināsies arī pēc 2019./2020.mācību gada beigām, tad papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, būs organizējami ne vēlāk kā līdz 2020./2021.mācību gada sākumam).


Kas notiks skolās, kad ierobežojumi tiks atcelti? 

Ņemot vērā esošo ārkārtējo situāciju valstī, mācības klātienē šajā mācību gadā vairs netiek plānotas, izņemot vecāko klašu skolēnus, kuri izglītības iestādē varētu atgriezties, lai gatavotos valsts pārbaudes darbiem. Bet šajā gadījumā tiks ņemti vērā visi Veselības ministrijas un SPKC norādījumi un lēmums par iespēju klātienē gatavoties valsts pārbaudes darbiem tiek pieņemts, balstoties uz Ministru kabineta lēmuma pamata. 


Vai ir plānotas kādas izmaiņas saistībā ar skolēnu pārcelšanu uz nākamo klasi (nepietiekamie vērtējumi un pēcpārbaudījumi)? 

Izglītojamajam, kurš apgūst pamatizglītības programmu, ir organizējami papildu mācību pasākumi, t.sk. pēcpārbaudījumi, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.591 noteiktajā kārtībā.


Kādi ieteikumi par uzņemšanu Valsts ģimnāzijās 7.un 10. klasēs?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra  noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

11.punktu izglītojamā uzņemšanu vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmā vai vispārējās vidējās izglītības programmā ģimnāzijā vai valsts ģimnāzijā organizē saskaņā ar tās izstrādātu kārtību. Aicinām sekot līdzi konkrēto ģimnāziju mājas lapās esošajai informācijai.


Ko darīt tiem skolēniem, kuri plāno iestāties augstskolās, bet nevar laicīgi saņemt sertifikātu? 

Šobrīd nav viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu, jo pandēmijas attīstība nav tieši prognozējama. Ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir izsludināta daudzās valstīs, savstarpēji sadarbojoties, tiek meklēti arī starptautiskās mobilitātes risinājumi gan saistībā ar apmaiņas programmām, gan mācību turpināšanu vai iestāšanos, piem., augstskolās. Šie jautājumi tiek koordinēti ES izglītības ministru līmenī, savukārt UNESCO ir uzsācis regulāru vebināru ciklu politikas veidotājiem.


Kāpēc eksāmeni netiek atcelti pavisam? 

Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem. 

Augstskolām CE rezultāti ir kritērijs topošo studentu atlasei un uzņemšanai gan akadēmiskajās, gan profesionālajās studiju programmās. 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


 

 

Kāpēc nevar atcelt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, ņemot vērā, ka to īstenošana ir ļoti apgrūtinoša? 

Profesionālo vidēju izglītības programmu apguvušajiem nepieciešams kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai iegūtu diplomu un varētu sekmīgi iekļauties darba dzīvē vai turpināt izglītību, nezaudējot mācību gadu.


Vai tas nav pārkāpums, ka eksāmeni tiek pārcelti uz jūniju- liedzot bērnam jūnijā strādāt, lai nopelnītu naudu izglītības iegūšanai?

Pandēmijas ietekmē izsludinātā ārkārtas situācijas ietekmē ikvienu tautsaimnecības nozari, ne tikai izglītību, un cilvēka ikdienu. Šobrīd nav iespējams prognozēt, kā situācija attīstīsies, tāpēc aicinām sekot līdzi Ministru kabineta lēmumiem. 


Kā lai sagatavojas eksāmeniem ārkārtējās situācijas laikā? To nevar paspēt.

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, maija mēnesī skolēni kopā ar skolotāju atkārto pamatskolā iegūtās zināšanas, pilnveido prasmes. Eksāmeniem “gatavojas” jau no pirmās klases, jo tajos tiek pārbaudītas vispārējās zināšanas un prasmes, nevis tikai 9.klasē beigās apgūtās. Arī attālināto mācību laikā nav atcelta mācību vielu atkārtošana un prasmju pilnveidošana. Ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmens nav ieplānots atrāk par jūnija sākumu. Līdz tam vēl ir pietiekami daudz laika, lai varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, VISC mājaslapā iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, pasekot līdzi televīzijas projekta “Tava klase” raidījumiem.


Kādi ir precīzi eksāmenu datumi? 

Precizēts 2019./2020. m.g. eksāmenu grafiks, pārbaudes darbu norises laiki, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas datums tiks publicēts pēc Ministru kabineta lēmuma par ārkārtas situācijas atcelšanu.


Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu (.pdf)

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Lai saņemtu centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, jāaizpilda iesniegums. Iesnieguma paraugs pieejams Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšana” [ārēja saite]. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu.

Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1020

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda (personīgi vai trešā persona) diploma un sekmju izraksta oriģināls, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, tad iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija un iesnieguma paraugs AIC mājaslapā [ārēja saite]

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums, uzrādot izglītības dokumenta oriģinālu un atzīmju izrakstu. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav   ENIC/NARIC tīklā, tad tā legalizācija Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā ir obligāta. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija AIC mājaslapā:

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD; www.ikvd.gov.lv), kas pārzina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistru. Reģistrācija ir bezmaksas. Dokumentus var iesniegt IKVD klātienē vai nosūtot pa pastu kā arī elektroniski ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050.

Plašāka informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni 67358077.

Gadījumā, ja ir nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu, ar lūgumu izsniegt izglītības dokumenta dublikātu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai ar iesniegumu jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē (Pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu kontaktinformācija). Papildus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz sludinājums par dokumenta atzīšanu par nederīgu. Par sludinājumu maksā tā autors. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” attiecīgās izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.

Gadījumā, ja nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) profesionālās izglītības dokumenti, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu. Dublikātu izsniedz, ja ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī ir iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Informācija par profesionālās izglītības dokumentu dublikātu saņemšanu

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts Valsts izglītības satura centrā (VISC), ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievieno izsniegtā sertifikāta oriģināls vai oriģināla kopija.

Iesnieguma paraugs (.doc)

Iesnieguma paraugs (.pdf)

Parakstīto iesniegumu un sertifikāta oriģinālu vai oriģināla kopiju var iesniegt:

1) personīgi, ierodoties VISC, Vaļņu ielā 2, vai

2) sūtot pa pastu uz adresi: VISC, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Lai reģistrētu izglītības iestādi jāvēršas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā.

Informācija par iestāžu reģistrāciju pieejama IKVD mājaslapas sadaļā “Izglītības likumā noteiktā institūciju reģistrācija” [ārēja saite].

Ārvalstu stipendiju piedāvājumi interesentiem ir pieejami Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Stipendiju piedāvājumi” [ārēja saite] un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, sadaļā „Aktuālie stipendiju piedāvājumi”.

- bērnam jābūt reģistrētam vai saistītam ar kādu no savas pašvaldības skolām, lai varētu saņemt konsultācijas;

- vecākiem jāvēršas ar iesniegumu konkrētajā skolā par mājmācību; skolai šis fakts ir obligāti jāsaskaņo ar pašvaldību;

- ja bērnam nepieciešama mājmācība fiziskās vai psiholoģiskās veselības problēmu dēļ, jāsaņem ārsta apstiprinājums;

- vecākiem jāvienojas ar skolu, kā norisināsies savstarpēja sadarbība.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti, kas apgūst izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstāko izglītību, vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

- vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

- likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;

- vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

- informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;

- vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

-informācija, vai izglītības iestāde vai dienas aprūpes centrs nodrošina cilvēka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Plašāku informāciju meklējiet Labklājības ministrijas mājaslapas sadaļās:

Asistenta pakalpojums pašvaldībā un asistenta pakalpojums izglītības iestādē [ārēja saite]

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti [ārēja saite]

Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

Valsts budžeta stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” [ārēja saite].
Minimālā stipendija ir 10 eiro, bet maksimālā - 150 eiro. Paaugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.).

Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

  • Vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas;
  • Paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.
  • Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro.

 

Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

  • ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
  • ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa un pārējie dokumenti.

Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.

Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un konta izraksts par ienākumu regularitāti, ja neesat AS "SEB banka" klients. Ja ienākumi ir gūti skaidrā naudā vai ienākumi ir tādi, par kuriem vēl jānomaksā nodoklis (piemēram, nomas/īres maksājumi, autoratlīdzības, dividendes, citi saimnieciskās darbības ienākumi), tad jāiesniedz arī Gada ienākumu deklarācija vai Valsts ieņēmumu dienesta/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods. Plašāku informācija pieejama Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā [ārēja saite].

Vispārējās izglītības programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), tālr.67507832. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Profesionālās izglītības programmas (profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas) licencējamas IKVD, tālr.67387867. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Neformālā izglītība līdz 160 st. apmācību kursa apjomā licencē pašvaldība.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas licencējamas vietējā pašvaldībā.

Studiju programmas licencēšana - tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu. Vairāk informācijas [ārēja saite].