1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, Valsts izglītības satura centru, izglītības iestādēm, valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem un locekļiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu tiesisko regulējumu valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas izmantošanai atzinumu sagatavošanai par atbilstošu izglītības programmu vai atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un valsts pārbaudes darbos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februāra vidū.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ilga.prudnikova[at]visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas Speciālās izglītības nodaļas vadītāja vietniece Ilga Prudņikova, tālr. 60001643, e-pasta adrese: ilga.prudnikova[at]visc.gov.lv.