Paziņojums par līdzdalības iespējām noteikumu projekta izstrādes procesā

  

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vispārējās izglītības politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

1.līdz 4.klašu izglītojamie, kas apgūst izglītību 110 novadu pašvaldībās un 9 republikas pilsētu pašvaldībās, privātās, pašvaldību un valsts dibinātajās izglītības iestādēs.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikuma projekta mērķis ir atvieglot valsts budžeta līdzekļu administrēšanu un pilnveidot pārskatus par finansējuma izlietojumu, kurus Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedz valsts dibinātās izglītības iestādes un pašvaldībās. Ministru kabineta projekts paredz:

1) valsts dibināto izglītības iestāžu un pašvaldību neizlietotie un kalendārajā gadā ministrijai neatskaitītie valsts budžeta līdzekļi par 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu tiek ieturēti no nākamajā mācību gadā valsts izglītības iestādei vai pašvaldībai aprēķinātā valsts budžeta līdzekļu apmēra;

2) atsevišķi norādīt to valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, kas izlietots ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā un par finansējumu, kas piešķirts par mācību dienām, kad pamatizglītības programma tiek īstenota attālināti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā 2021.gada 1.janvāri.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts

Noteikumu projekta anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus līdz šā gada 4.augustam ieskaitot lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: ieva.petersone@izm.gov.lv, talr.67047829

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore Marina Kosareva, e-pasta adrese: marina.kosareva@izm.gov.lv.