1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6.jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta mērķa grupa ir Rīgas Tehniskā universitāte kā projekta īstenotāja, Rīgas Biznesa skola kā studiju programmas “Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšana” īstenotāja.

Latvijas augstskolu un zinātnisko institūcijas (kuru akadēmiskais un zinātniskais personāls tiks apmācīts augsta līmeņa digitālo prasmju jomā un nodrošinās augsta līmeņa digitālo prasmju pārnesi izglītības sistēmā).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir veikt 1.1.1.5. pasākuma finansējuma iekšējo pārdali, lai nodrošinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju akadēmiskā un zinātniskā personāla mācības augsta līmeņa digitālo prasmju jomā, un augsta līmeņa digitālo prasmju pārnesi izglītības sistēmā, gan mācot vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogus, gan integrējot digitālās kompetences visu kvalifikāciju studiju programmās. Noteikumu projekts nodrošinās studiju programmas “Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšana” īstenošanu, kas veicinās augstskolu un uzņēmumu sadarbību, palielinās pasniedzēju kapacitāti, nodrošinot modernu datorzinātņu (piem., mākslīgais intelekts, «lielo datu» apstrāde, kiberdrošība un augstas veiktspējas datoru izmantošana) apgūšanas iespējas un to pielietojumu praksē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts

Anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt līdz 2020.gada 10.jūnijam, rakstot uz e-pastu Ginta.Jakobsone@izm.gov.lv

Tālrunis 67047861

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt līdz š.g. 10.jūnijam, rakstot uz e-pastu Ginta.Jakobsone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Ginta Jakobsone