1

Dokumenta veids

MK noteikumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība””

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma

4

Dokumenta mērķgrupas

Ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Studiju un zinātnes administrācija, zinātniskās institūcijas, kuras piedalās FLPP konkursos

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikt, ka ar š.g. 1.jūliju Latvijas Zinātnes padome pārņem visas Studiju un zinātnes administrācijas pienākumus un uzdevumus saistībā ar fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanu un finansējuma administrēšanu, jo Studiju un zinātnes administrācija beidz pastāvēt.

Latvijas Zinātnes padome īstenos zinātnes politikas īstenošanu fundamentālo un lietišķo pētījumu jomā.

.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts stāsies spēkā 2020.gada 1.jūlijā.

7

Dokumenti

MK noteikumu projekts

Anotācija

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par projektu lūdzam snieg līdz š.g. 10.jūnijam,  nosūtot to elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: pasts@izm.gov.lv

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte Anita Depkovska

Tālr. 67047772

E-pasts: anita.depkovska@izm.gov.lv