Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
30
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
5
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
31
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
26
Viedā enerģētika
13
Sociālās un humanitārās zinātnes
7

Kopējais balsu skaits: 112

Atbilstoši 2015.gada 29.jūnijā Ministru kabinetā apstiprinātajam konceptuālajam ziņojumam “Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā[ārēja saite] tiek pakāpeniski īstenotas nozares strukturālās reformas, lai nodrošinātu efektīvas un ilgtspējīgas augstākās izglītības sistēmas izveidi.

Latvijas attīstības mērķu sasniegšanai tiek izvirzīts trīs pīlāru finansēšanas modelis, kas nodrošina augstākās izglītības piedāvājuma salāgošanu ar Latvijas tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām, kvalitatīvu, pētniecībā balstītu augstākās izglītības saturu un rezultātu pārvaldību augstākās izglītības institūcijās.

AI finansesanas modelis

1. Pīlārs - Pamata (bāzes) finansējums 2. Pīlārs - Snieguma finansējums 3. Pīlārs - Attīstības finansējums
Piešķīruma komponents, kas noteiktā laika periodā tiek saglabāts nemainīgs. Tā mērķis ir prognozējams un uzticams finansējums, kas nodrošina augstākās izglītības institūciju pamatfunkciju nepārtrauktību. Piešķīruma komponents, kura mērķis ir radīt finansiālus stimulus izaugsmei. Uz sniegumu vērsts finansējums tiek piešķirts, ņemot vērā paredzamos un sasniegtos studiju un pētniecības rezultātu rādītājus.

Piešķīruma komponents, kas vērsts uz nākotnē īstenojamām  iecerēm, inovācijām un augstskolu profilēšanos. Tā mērķis ir stimulēt inovācijas, pētniecības (vai studiju) izcilību, iestāžu specializāciju un profilu attīstību.

1. Pīlārs - Pamata (bāzes) finansējums.
Tiek īstenots caur valsts finansētajām studiju vietām. Valsts finansētu studiju vietu skaita noteikšanu regulē Augstskolu likuma 51. [ārēja saite] un 52. pants [ārēja saite]. Detalizētāk finansējuma piešķiršanas kārtība un vienas studiju vietas aprēķins ir pieejams Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite].

2. Pīlārs - Snieguma finansējums. Tiek piešķirts, balstoties uz augstskolas sasniegtajiem rezultātiem iepriekšējā plānošanas periodā. Kārtību, kādā šis finansējums tiek sadalīts, regulē Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" 17.4. apakšpunkts  [ārēja saite].

3. Pīlārs - Attīstības finansējums. Šobrīd tiek strādāts pie šī augstākās izglītības finansēšanas instrumenta ieviešanas.

 

Apakšsadaļas:

Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar pasaules banku

Informatīvais pamats finansēšanas modeļa ieviešanai

Studiju vietas bāzes finansējums (1.pīlārs)

Zinātniskās darbības attīstības finansējums augstskolās (2.pīlārs)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.