Augstskolu snieguma finansējums

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 2015. gadā sāka jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu, kas sakārto augstskolu finansēšanas sistēmu. Modelis ir balstīts uz trim pīlāriem, no kuriem otrais paredz augstskolām finansējumu par sasniegtajiem rezultātiem. 2017. gadā 6,5 miljoni eiro piešķirti 14 augstskolām un koledžām, kas visveiksmīgāk iesaistījušas pētniecībā un radošajā darbā studentus un jaunos zinātniekus, īstenojušas starptautiskos pētniecības projektus un sadarbojušās ar uzņēmējiem.

Piešķirtais snieguma finansējums stimulēs augstākās izglītības iestādes uzlabot savas darbības rezultātus, tiecoties uz izcilību izglītības procesā. Finansējums augstskolām aprēķināts pēc vienotiem kritērijiem, ļaujot novērtēt augstskolas devumu politikas mērķu sasniegšanā. Saņemto finansējumu augstskolas varēs izmantot attīstības vajadzībām, tai skaitā, atbalstot studentu īstenotos inovāciju projektus, pētniecību un radošo darbu.

Analizētie dati rāda, ka vislabākais sniegums personāla ataudzē ir Latvijas Universitātē (LU) un Rīgas Tehniskajā Universitātē (RTU), kurās kopā 2015. gadā bija nodarbināti 75 % no maģistrantiem, doktorantiem un jauniem zinātniekiem. Arī augstākos rezultātus starptautisko projektu finansējuma piesaistē uzrādījusi LU un RTU, koncentrējot šajās augstskolās 71 % no projektu pētniecības finansējuma. 39 % no īstenotajiem pētniecības un attīstības līgumdarbiem ar komersantiem, publiskām personām un citiem pasūtītājiem ir LU, RTU – 36 %, Latvijas Lauksaimniecības universitātei (LLU) – 16 %, bet RSU – 7 %.

Savukārt, pašvaldības finansējuma piesaistē pētniecībai vislabākos rezultātus uzrādīja Ventspils Augstskola (un arī Vidzemes augstskola), bet Kultūras ministrijas pārziņā esošās augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija lielāko daļu snieguma finansējuma saņems pateicoties sasniegtajiem rezultātiem mākslas un radošajos projektos.

Arī turpmākajos gados par sasniegtajiem rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā augstskolām un koledžām plānots piešķirt 6,5 miljonus eiro gadā.

Snieguma finansējuma aprēķināšanai 2017. gadam tika izmantota augstskolu sniegtā informācija par 2014. gadu zinātnes bāzes finansējuma saņemšanai, kā arī ministrijai papildus sniegtā informācija. Attiecīgā informācija tika pārbaudīta no zvērinātu revidentu puses.

Detalizētāk snieguma finansējuma piešķiršanas kārtība pieejama:

Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" 

Finansējums, lai nodrošinātu zinātniskās darbības attīstību augstskolās un koledžās ir aprēķināts balstoties uz Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” [ārēja saite]

Informācija, kuru ir nepieciešams iesniegt pēc šo noteikumu 3.pielikuma ir iesniedzams pēc sekojošām veidlapām: