COVID-19
droša skola

Šodien, 2021. gada 28. septembrī, valdība apstiprināja noteikumu projektu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kurā pamatā ir pārstrādātas un vienkāršotas līdzšinējos Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 minētās prasības Covid-19 pandēmijas pārvarēšanai. Esošais regulējums ir pilnveidots un uzlabots, lai padarītu to viegli saprotamu ikvienam valsts iedzīvotājam.

Arī saistībā ar izglītības un sporta norisēm, jaunajos noteikumos atsevišķi izdalītas četras konkrētas sadaļas  - Izglītības procesa vispārīgie nosacījumi; Mācību un profesionālās kompetences pilnveides procesa nosacījumi; Izglītības procesa finanšu nosacījumi; Sporta treniņu un sacensību nosacījumi.

No 15. novembra izglītības nozarē strādājošie darbu klātienē varēs turpināt tikai ar derīgu sertifikātu

Izglītības jomā noteikumos pamatā pārņemts iepriekšējais regulējums, izņemot jauno nosacījumu, ka izglītības ieguves process notiek epidemioloģiski drošā vidē. Tas nozīmē, ka nodarbinātie un pakalpojuma sniedzēji izglītības procesā un tā nodrošināšanā piedalās tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet izglītojamiem tiek veikts rutīnas skrīninga tests. Noteikumu projekts stāsies spēkā 2021.gada 11.oktobrī, bet regulējums attiecībā uz prasību pakalpojumu sniegšanai klātienē izglītības nozarēs ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu stāsies spēkā 15.novembrī. Pārejas periods – līdz 15.novembrim – izraudzīts, lai personai būtu iespējams pabeigt pilnu vakcinācijas kursu (4 nedēļas), kā arī, lai vakcinācijas sertifikāts stātos spēkā (14 dienas). Līdz 2021. gada 15.novembrim darbinieki savus darba pienākumus varēs veikt, ja viņiem ir testēšanas sertifikāts. Darbiniekiem, kas uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši vakcinācijas kursu, RNS vai antigēna testi tiks nodrošināti valsts apmaksāta rutīnas skrīninga ietvaros.

Izņēmums ir augstskolas un koledžas, kas realizē augstākās izglītības programmas. Tur spēkā paliek iepriekšējais regulējums – drošā vidē augstākās izglītības process tiks realizēts no 2021. gada 11. oktobra. No 11. oktobra klātienē augstskolas un koledžas telpās personas, kuras nonāk saskarsmē ar studējošajiem, varēs uzturēties tikai ar sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tas attiecas gan uz studējošajiem, gan nodarbinātajiem, gan pakalpojumu sniedzējiem. Līdz 2021. gada 10. oktobrim darbinieki savus darba pienākumus varēs veikt, ja viņiem ir testēšanas sertifikāts. Testēšana jāapmaksā no personīgajiem līdzekļiem.

Testēšana pirmsskolniekiem

Jaunajos noteikumos precizēta arī prasība par pirmsskolas izglītības programmu izglītojamo testēšanu. Turpmāk pirmsskolnieki, lai piedalītos sporta treniņos, varēs neveikt testus arī tad, ja treniņu laikā satiksies ar skolēniem, kuri mācās pamata un vidējās izglītības pakāpē. Jāatgādina, ka pirmsskolas vecuma bērniem testi nav nepieciešami arī, lai apmeklētu interešu izglītības nodarbības.

Dienesta viesnīcās darbu klātienē organizē drošā vidē

Noteikumi arī pastiprina prasības dienesta viesnīcām - visās izglītības pakāpēs dienesta viesnīcu un internāta pakalpojumus organizē klātienē epidemioloģiski drošā vidē. Ārvalsts studējošais bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcā var uzturēties ar testēšanas sertifikātu (veiktu reizi 72 stundās) ne ilgāk kā 60 dienas kopš ierašanās Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē,  ja dienesta viesnīcas iedzīvotāju plūsmas fiziski nepārklājas un tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība. Citi studējošie dienesta viesnīcās no 11. oktobra varēs uzturēties tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Precizē prasības sporta jomā

Sporta jomā pamatā ir saglabāts līdzšinējos noteikumos ietvertais regulējums, vienlaikus visās sporta norisēs (treniņi un sacensības) paaugstinot epidemioloģiskās drošības režīmu, pilnībā atsakoties no tā dēvēta epidemioloģiski nedrošā režīma, kad nav skaidrs iesaistīto personu epidemioloģiskais statuss (nav zināms personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas fakts).

Ja sporta treniņos un sacensībās piedalās un to norises vietā atrodas tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tad sporta treniņi un sacensības drīkst notikt bez papildus ierobežojumiem attiecībā uz platību, treniņa ilgumu, grupu lielumu, dalībnieku skaitu u.c..

Vienlaikus arī turpmāk netiek ierobežotas individuālas fiziskās aktivitātes veselības saglabāšanai un uzlabošanai ārtelpās. Projekts paredz, ka sporta treniņi iekštelpās individuāla apmeklējuma ietvaros vai grupā, kā arī sporta treniņi ārtelpās grupā un sacensības iekštelpās un ārtelpās notiek epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski daļēji drošā vidē.

Projektā arī ir nepārprotami noteikts, ka gadījumā, ja sporta treniņu apmeklē vienas izglītības iestādes vienas klases (kursa) izglītojamie vienas treniņgrupas ietvaros, tad noteiktais ierobežojums par telpas vai ūdens virsmas platību netiek piemērots.

Projektā ir saglabāti līdzšinējos noteikumos minētie izņēmumi izlašu un citu augsta līmeņa sportistu dalībai sporta treniņos un sacensībās, ja tas notiek epidemioloģiski daļēji drošā vai epidemioloģiski drošā vidē. Vienlaikus ir paredzēts pārejas periods līdz 17. oktobrim, kurā komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensībās, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem, kā arī ārtelpu sporta sacensībās varēs piedalīties arī personas bez derīga sadarbspējīga sertifikāta. Šāds pārejas periods ir paredzēts arī ārtelpu sporta sacensību drošības režīma izmaiņām un šajā laikā āra sacensībās vēl drīkstēs piedalīties arī personas bez sadarbspējīga sertifikāta.

Projekts arī precizē regulējumu par dalībnieku skaitu sporta sacensību norises vietā, nosakot, ka skatītāji ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuri ir nodalīti atsevišķā sektorā un kuru plūsmas nepārklājas ar pārējo skatītāju un sacensības dalībnieku plūsmām, netiek ieskaitīti kopējā sporta regulējumā noteiktajā personu skaitā.

Darbs ar jaunatni

Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātes īsteno epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski daļēji drošā vidē, taču, ja nepieciešams krīzes atbalsts, tad individuāli arī epidemioloģiski nedrošā vidē. Klātienes aktivitātes darbā ar jaunatni notiek pēc iepriekšēja pieraksta un iekštelpās katram dalībniekam jādrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās platības. Tāpat jānodrošina telpu ventilācija, bet, ja tas nav iespējams,  svaiga gaisa pieplūde  mācību telpai vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros.

Šodien valdībā apstiprinātais noteikumu projekts “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” pieejams MK vietnē.