1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 207 “Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz personām, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs ieguvušas profesionālo kvalifikāciju ārsta profesijā un pretendē uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā.

     Projektā noteiktais attieksies uz institūcijām, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumiem Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās” ir iesaistītas profesionālās kvalifikācijas atzīšanā sektoriālajās profesijās:

1) nodibinājumu “Akadēmiskās informācijas centrs”, kas īsteno informācijas institūcijas uzdevumus,

2) biedrību “Latvijas Ārstu biedrība”, kas ir institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības ārsta profesijā, pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs un zobārsta profesijā, pamatspecialitātēs un apakšspecialitātēs.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt tiesību normu atbilstību direktīvas 2005/36/EK prasībām, lai personas ar ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju, tajā skaitā diasporai piederīgie, varētu atzīt savu profesionālo kvalifikāciju un tādējādi pilnībā izmantot savas tiesības veikt profesionālo darbību Latvijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada augustā

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre