1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai:

1) saglabātu  mūzikas stundu skaitu trijos gados 4. – 6.klasē līdzšinējā apmērā;

2) noteiktu prasības izglītības programmu izstrādei izglītības iestādēm, kas kādā no mācību jomām vai daļā no jomas nosaka augstākus izglītības satura apguves plānotos rezultātus par valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem vispārējās izglītības obligātā satura apguves plānotajiem rezultātiem;

3) noteiktu prasības sasniedzamajiem rezultātiem pamatizglītības programmās ar augstākiem plānotajiem rezultātiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada mija beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: liene.zeile@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Liene Zeile, tālr. 67814439, e-pasta adrese: liene.zeile@visc.gov.lv