1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz skolēniem, kas  apgūst vispārējo vidējo izglītību un uz pedagogiem, kas īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai uzsāktu kompetenču pieejas īstenošanu vispārējās vidējās izglītības pakāpē un  noteiktu jaunu valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, kurā ietverti šī standarta prasībām atbilstoši vispārējās vidējās izglītības programmu paraugi. Noteikumu projekts atzīst par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumus Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Paredzēts, ka noteikumu projekts stāsies spēkā pakāpeniski 2020. gada 1. septembrī attiecībā uz 10. klasi, bet attiecībā uz 11. klasi noteikumu projekts stāsies spēkā 2021. gada 1. septembrī, attiecībā uz vispārējās izglītības programmas īstenošanu 12. klasē noteikumu projekts stāsies spēkā 2022. gada 1. septembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots nosūtīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maija beigās.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta 1. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 2. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 3. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 4. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 5. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 6. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 7. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 8. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 9. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 10. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 11. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta 12. pielikums (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: liene.zeile@visc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece Liene Zeile, tālr. 67814439, e-pasta adrese: liene.zeile@visc.gov.lv.