Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta

“Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi.

2.

Dokumenta nosaukums

Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” publisko maksas pakalpojumu cenrādis.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Iestādes sniegtos publiskos maksas pakalpojumus varēs izmantot jebkura persona, kurai minētie pakalpojumi ir nepieciešami.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” izstrādāts, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 5. panta devītajā daļā noteikto deleģējumu Ministru kabinetam izdod noteikumus par valsts tiešās pārvaldes iestāžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumu Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums” 24.68. apakšpunktu un Izglītības un zinātnes ministrijas 2011. gada 8. decembra rīkojumu Nr.591 “Par sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” nolikuma apstiprināšanu” iestāde ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Iestāde šobrīd sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar iestādes 2018. gada 25. janvāra rīkojumu Nr. 1–2/3 “Par maksas pakalpojumu izcenojumiem”, kas neatbilst Likuma par budžetu un finanšu vadību prasībām. Saskaņā ar Izglītības likuma 59. panta ceturtās daļas 2. punktu izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus, sniedzot maksas pakalpojumus iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos. Pamatojoties uz Sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” nolikuma (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2011. gada 8. decembra rīkojumu Nr. 591 “Par sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni” nolikuma apstiprināšanu”) 45. punktu, sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” var sniegt ēdināšanas, nekustamā un kustamā īpašuma nomas, komunālos pakalpojumus u.c. darbības, ja tās netraucē izglītības procesu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izstrādāts izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē decembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts(.docx)

Projekta pielikums (.docx)

Anotācija (.docx)

Anotācijas pielikums (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, par to sniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvju lūgums līdz 10. decembrim sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: sanita.treimane@izm.gov.lv.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte Sanita Treimane, t.67047924, e-pasts sanita.treimane@izm.gov.lv.