Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekti

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi””, Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”” un Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Augstskolas un koledžas, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība un Latvijas Studentu apvienība.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir papildināt profesionālo studiju programmu, pēc kuru apguves var iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, uzskaitījumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt Ministru kabineta sēdē š.g. augusta mēnesī.

7.

Dokumenti

Anotācija

Noteikumi Nr.793

Noteikumi Nr.794

Noteikumi Nr.795

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties, sniedzot atzinumu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.5.1. apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt atzinumu līdz 2020. gada 29. jūlijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: pasts@izm.gov.lv un Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta juriskonsultei Ingai Akmentiņai uz e-pasta adresi:  inga.akmentina@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju  departamenta  direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone dace.jansone@izm.gov.lv, t. 67047785.