Atklāto publisko konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (turpmāk – VSIA “Daugavas stadions”)  valdes locekļa amatu,  saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta piekto daļu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumu Nr.20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” (turpmāk – Noteikumi) 10.punktu, organizēja ar izglītības un zinātnes  ministra 2021.gada 19.aprīļa rīkojumu Nr.  13-2.1e/21/231 “Par nominācijas komisijas izveidošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes locekļa atlasei un valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksta apstiprināšanu” un ar izglītības un zinātnes ministra 2021.gada 9.jūnija rīkojumu Nr. 13-2.1e/21/363 “Grozījumi izglītības un zinātnes ministra 2021.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.13-2.1e/21/231 „Par nominācijas komisijas izveidošanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” valdes locekļa atlasei un valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksta apstiprināšanuizveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs

Jānis Volberts

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

Nominācijas komisijas locekļi

Anda Mičule

Ilze Nežberte

Inga Rozenberga

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktora vietniece

Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļas vadītāja

Reinis Znotiņš 

Jānis Ozols 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs (līdz 03.06.2021.)

izglītības un zinātnes ministres padomnieks juridiskajos jautājumos (no 09.06.2021.)

Nominācijas komisijas neatkarīgie eksperti ar balsstiesībām

Arnis Lagzdiņš

Baiba Zakevica

Biedrības “Latvijas Vieglatlētikas savienība” prezidents

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece attīstības un finanšu jautājumos

Nominācijas komisijas novērotājs ar padomdevēja tiesībām

Einars Fogelis

Latvijas Sporta federāciju padomes valdes priekšsēdētājs, prezidents

Prasības un kompetences, kuras tika izvirzītas VSIA “Daugavas stadions” valdes locekļa amata kandidātiem:

1.       Nevainojama reputācija.

2.       Valodu zināšanas:

2.1.  teicamas valsts valodas zināšanas (vismaz C1 līmenis);

2.2.  angļu valodas zināšanas valdes locekļa pienākumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (tostarp var saprast, uzturēt dialogu un pastāstīt par jautājumiem, kas saistīti ar VSIA “Daugavas stadions” darbības jomām, kā arī par sporta nozari kopumā.

3.       Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, finansēs, uzņēmējdarbības vadībā, vadībzinībās vai nekustamo īpašumu pārvaldībā.

4.       Līdzšinējā darba pieredze (iegūta pēdējo 7 gadu laikā), kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

4.1.  vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā kādā no VSIA darbības jomām, tostarp sporta organizatoriskā darba nodrošināšanā, sporta vai kultūras pasākumu organizēšanā, nekustamā īpašuma pārvaldīšanā;

4.2.  vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā finanšu resursu piesaistes, juridiskā atbalsta, administratīvo jautājumu vai pakalpojumu attīstības jomās vai vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, uzraudzībā vai kontrolē (par valdes loceklim līdzvērtīgu vadošu amatu tiek uzskatīts augstākā līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās iestādes/uzņēmuma vadībai, vai lielas kapitālsabiedrības struktūrvienības vadītāja amats).

5.       Zināšanas atbilstoši VSIA darbības un valdes locekļu atbildības jomai, tostarp zināšanas finanšu resursu pārvaldīšanā, publisko iepirkumu jomā, būvniecības jomā un zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē.

6.       Stratēģiskais redzējums.

7.       Komandas vadīšana.

8.       Orientācija uz attīstību.

9.       Plānošana un organizēšana.

10.   Lēmumu pieņemšana un atbildība.

11.   Orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

12.   Pārmaiņu vadīšana.      

Kandidāti uz VSIA “Daugavas stadions” valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valodu zināšanas, izglītība un darba pieredze, nevainojama reputācija), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Otrajā kārtā notika darba intervijas, kuras laikā nominācijas komisija izvērtēja kandidātu zināšanas, kompetenču kopumu un atbilstību VSIA “Daugavas stadions” valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem.  Kopumā uz VSIA “Daugavas stadions” valdes locekļa amatu konkursā pieteicās 6 kandidāti. 

Ņemot vērā nominācijas komisijas locekļu sniegtos kandidātu izvērtējumu rezultātus, atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām kandidātu atlases prasībām un kritērijiem, nominācijas komisija nolēma izvirzīt VSIA “Daugavas stadions” valdes locekļa amatam Daniēlu Nātriņu, kurš ieguva lielāko punktu skaitu un viņa pieredze un zināšanas ir atbilstošas valdes locekļa amata pienākumu veikšanai.