Lai nodrošinātu jaunatnes politikas koordināciju, ir izveidota Jaunatnes konsultatīvā padome, kura sākot ar 2009.gada 1.janvāri aizstāja Jaunatnes politikas koordinācijas padomi.

Jaunatnes konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī sekmēt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Jaunatnes konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

  • izvērtēt situāciju jaunatnes politikas īstenošanā un sniegt ieteikumus Izglītības un zinātnes ministrijai par prioritārajiem virzieniem jaunatnes politikā;
  • sniegt ieteikumus valsts pārvaldes iestādēm jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, konsultējot par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas jaunatnes jomā, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos. Padome var rosināt izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;
  • sniegt ieteikumus pašvaldību iestādēm jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī.

Ieteikumu sagatavošanai Jaunatnes konsultatīvajai padomei ir tiesības veidot darba grupas, ar ministrijas starpniecību pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī uz sēdēm uzaicināt ekspertus un amatpersonas ar padomdevēja tiesībām.

Padomē tiek pārstāvēti valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģēti pārstāvji. Padomes sastāvā ir septiņi jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas veido pusi no komisijas sastāva.

MK 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"  (ārēja saite)

 


2019.gads

Prezentācijas


2017.gads

Prezentācijas


2016.gads

 


2015.gads

 


2014.gads