Lai nodrošinātu jaunatnes politikas koordināciju, ir izveidota Jaunatnes konsultatīvā padome, kura sākot ar 2009. gada 1. janvāri aizstāja Jaunatnes politikas koordinācijas padomi.

Jaunatnes konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu dažādos pārvaldes līmeņos (pašvaldības, nacionālā un Eiropas Savienības līmenī), kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.

Jaunatnes konsultatīvās padomes uzdevumi ir:

  • piedalīties jaunatnes politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
  • reizi gadā izvērtēt, vai situācija jaunatnes politikas īstenošanā atbilst jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos un Jaunatnes politikas valsts programmā noteiktajam, un sniegt Izglītības un zinātnes ministrijai ieteikumus par prioritārajiem atbalsta virzieniem un pasākumiem jaunatnes politikā nākamajā gadā;
  • sniegt valsts pārvaldes iestādēm ieteikumus jaunatnes politikas efektīvas īstenošanas nodrošināšanai, tajā skaitā:
    • par nepieciešamību īstenot pasākumus, projektus un programmas un veikt pētījumus, kas saistīti ar jaunatnes mērķa grupu atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu kompetencei, īstenojot jaunatnes politiku;
    • par nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos vai izstrādāt jaunus normatīvos aktus un politikas plānošanas dokumentus, kas saistīti ar jaunatnes politikas īstenošanu;
  • sniegt pašvaldībām ieteikumus jaunatnes politikas īstenošanai pašvaldību līmenī;
  • sniegt nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir jaunieši, ieteikumus darbam ar jaunatni.

Ieteikumu sagatavošanai Jaunatnes konsultatīvajai padomei ir tiesības veidot darba grupas, ar ministrijas starpniecību pieprasīt un saņemt nepieciešamo informāciju no jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, kā arī dalībai sēdē aicināt ekspertus un amatpersonas ar padomdevēja tiesībām.

Padomē tiek pārstāvēti valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību, nacionāla līmeņa nevalstisko organizāciju un jaunatnes organizāciju deleģēti pārstāvji. Padomi vada izglītības un zinātnes ministrs, sēdes tiek sasauktas ne retāk kā divas reizes gadā.

2020. gada 22. septembra grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums” veica būtiskas pārmaiņas Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā. Pieņemot 2020. gada 22. septembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 590, jaunatnes organizāciju dalība Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā tika to biedru skaita neierobežota. Jaunatnes organizācijām ir tiesības būt Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvā, neatkarīgi no biedru skaita organizācijā un jaunatnes organizāciju skaits dalībai Padomē nav ierobežots.

2020. gada 22. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 590 nosaka, ka Padomes sēdes ir atklātas un sniegt dalību tajās ir tiesības ikvienai ieinteresētajai personai, nosūtot iesniegumu Padomei Ministru kabineta noteikumos minētajā kārtībā.

MK 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"  (ārēja saite)

IZM 2016.gada 22.novembra rīkojums Nr.378 "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu" (.pdf)

Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra noteikumi Nr. 590 "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumos Nr. 265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"" (ārējā saite)