Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Valsts sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta

Procesa apraksts

 1. Bērna pieteikšana/reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādē
  Lai saņemtu pirmsskolas izglītības pakalpojumu, klientam jādodas uz Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada adminsitrācijas" struktūrvienību Izglītības nodaļa, līdzi ņemot bērna dzimšanas apliecību, vecāka vai aizbildņa personu apliecinošu dokumentu. Bērnam ir jābūt deklarētam, ko apliecina izziņa par deklarētās dzīvesvietas reģistrēšanu, vai, ja deklarēšanās veikta elektroniski, dati jau būs pieejami Izglītības nodaļas darbiniekam.
  Izglītības nodaļas atbildīgais speciālists veic aizpilda pieteikumu par bērna reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē. Aizpildīts pieteikums tiek izsniegts arī bērna vecākam vai aizbildnim, kā apliecinājums reģistrācijas faktam.

 2. Pirmsskolas izglītības pakalpojums
  Par bērna uzņemšanu/reģistrēšanu pirmsskolas izglītības iestādē vecāks vai aizpildnis var pārliecināties Bauskas novada pašvaldības mājas lapā www.bauska.lv. Informācija ik mēnesi tiek aktualizēta.

 3. Pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšana
  Pēc vietas piešķiršanas pirmsskolas izglītības iestādē, attiecīgā izglītības iestādē telefoniski vai ar pasta pakalpojumu starpniecību informē bērna vecāku vai aizbildni par to, kurā pirmsskolas izglītības iestādē piešķirta vieta un norādīta kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādi, kā arī tiek norādīts termiņš, kurā jāreģistrējas izglītības iestādē. Ja noteiktajā termiņā pieprasītājs nav reģistrējies izglītības iestādē, vieta var tikt anulēta un piešķirta nākamajam pieprasītājam saskaņā ar reģistrācijas numuru.
  Pirmsskolas izglītības iestādes vietu piešķiršanu reglamentē speciāla komisija. Vietu piešķiršanas sēde notiek maija - jūnija mēnesī par vietu sadali jaunajam mācību gadam.

Saņemt pakalpojumu