Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Salas pagasts

"Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena9.00 - 12.00
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Salas pagasts

"Pīlādzīši", Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
 • PirmdienaSlēgts
 • Otrdiena9.00 - 12.00
 • TrešdienaSlēgts
 • CeturtdienaSlēgts
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Jums ir iespēja saņemt informāciju par pašvaldībā esošajām izglītības iestādēm un par kārtību, kādā bērnus var pieteikt izglītības iestādē (pirmsskolas izglītības iestādē (grupā); pamatizglītības iestādē; vispārējās vidējās izglītības iestādē; speciālās izglītības iestādē; pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē). Uzņemšanas kārtību nosaka MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi".

Babītes novada pašvaldības dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana.
Skolā ir 3 pirmsskolas izglītības grupas bērniem vecumā no 1,5 – 3g.,3 -4g.,5 – 6g.
Skolā mācās bērni no 1.-6. klasei.
Skola piedāvā 5 izglītības programmas:
Pirmsskolas izglītības programmu, programmas kods 01011111;
Pamatizglītības 1. posma ( 1. – 6. klasei) programmu, programmas kods 11011111;
Speciālās pamatizglītības 1. posma ( 1. – 6. klasei) programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem , programmas kods 11015811;
Speciālās pamatizglītības 1. posma ( 1. – 6. klasei) programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 11015611;
Vides izglītības programmu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams:Pirmsskolā - Vecāku iesniegums, Bērna personu apliecinoši dokumenti (dzimšanas apliecības kopija), Personas lieta, ja bērns iepriekš ir apmeklējis citu PII, Bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa); Pamatskolā - Liecība vai sekmju izraksts, Vecāku iesniegums, Skolēna personu apliecinoši dokumenti, Personas lieta, Bērna medicīniskā karte (026/u veidlapa); Uzņemot 1. klasē - nepieciešama izziņa par apgūto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātai sagatavošanai skolai vai par to, ka tā tiek apmeklēta. Ja minētā programma ir apgūta ģimenē, vecāki par to rakstiski informē izglītības iestādi.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu