Saskaņā ar Jaunatnes likumu pašvaldības, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus.

Pašvaldības var izveidot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni, nosakot atbildīgo institūciju vai nosakot atbildīgos darbiniekus darba ar jaunatni īstenošanai, pieņemot darbā jaunatnes lietu speciālistu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Pašvaldība var izveidot jauniešu centru un jauniešu domi, lai sekmētu jauniešu iniciatīvas, sadarbību, pieredzes apmaiņu u.c. jauniešu  aktivitātes vai paredzot citu darba ar jaunatni īstenošanas kārtību.

Lai nodrošinātu personu, kas plāno un veic darbu ar jaunatni, tiesisko statusu tika izstrādāts Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarts un Jaunatnes darbinieka profesijas standarts, kurā ir noteikti amata pienākumi, kā arī prasības jaunatnes lietu speciālista un jaunatnes darbinieka profesionālai sagatavošanai. 2008.gada 16.decembrī Ministru kabinetā tika pieņemti noteikumi Nr. 1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība”. MK noteikumi paredz, ka profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes jaunatnes lietu speciālists iegūst divu gadu laikā no dienas, kad viņš ir pieņemts darbā, apgūstot jaunatnes lietu speciālista apmācības programmu ne mazāk kā 80 akadēmisko stundu apjomā.

Jauniešu centra mērķis ir ar neformālās izglītības metodēm veicināt atbalstu jauniešu iniciatīvām, nodrošinot uz jauniešiem orientētu plānotu praktisku pasākumu kopuma organizēšanu un piedāvājot iespējas izmantot brīvo laiku lietderīgi jauniešu pilnvērtīgai izaugsmei.

Tā kā jaunatnes politika ir izteikti starpnozaru politika, būtiski ir veicināt starpnozaru sadarbības attīstību jaunatnes jomā Latvijā, jo diemžēl dažkārt pašvaldībās iztrūkst sadarbība starp  jaunatnes lietu speciālistu un  citiem pašvaldības pārstāvjiem, kas arī ir atbildīgi par darbu ar jaunatni - sociālajiem darbiniekiem, policijas darbiniekiem, karjeras konsultantiem, izglītības un kultūras darbiniekiem u.c., tādēļ ir ļoti būtiski pašvaldībā izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Pašvaldības jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir pašvaldības veidota padomdevēj institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas pašvaldības jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu.

Ar jaunatnes lietu speciālistu un jauniešu centru kontaktinformāciju var iepazīties šeit: http://jaunatneslietas.lv/cela-raditajs

Izglītības un zinātnes ministrija īpašu uzmanību ir pievērsusi jaunatnes politikas attīstībai vietējā līmenī, izstrādājot rekomendācijas pašvaldībām darbam ar jaunatni, sniedzot metodisko atbalstu pašvaldībām, kā arī atbalstot pašvaldību jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus izstrādi. Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu pašvaldību iniciatīvām jaunatnes politikas īstenošanā, atbalstot jauniešu centru darbību pašvaldībās, tos nodrošinot ar materiāli tehnisko bāzi un koordinējot, kā arī pašvaldībās tiek veicināts jauniešu veselīgs dzīvesveids un lietderīga brīvā laika izmantošana, palielinot jauniešu iespējas īstenot fiziskās aktivitātes, organizējot pasākumus un realizējot jauniešu iniciatīvu atbalstošus projektus.

Metodiskie ieteikumi:

Shēma