Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēm  2022.–2027. gadam (saskaņošanas stadijā) definētie rīcības virzieni:

  • Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
  • Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
  • Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
  • Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2021. - 2023. gadam (saskaņošanas stadijā) mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Jaunatnes politikas valsts programmā 2021.- 2023. gadam būtiskākie plānotie pasākumi kopumā ir vērsti uz darba ar jaunatni stiprināšanu pašvaldību līmenī, atbalstot aktivitātes sistēmiska darba ar jaunatni īstenošanai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Ir plānots pastiprināti sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko un politisko līdzdalību, lielāku iesaisti lēmumu pieņemšanā, gan veicinot viņu līdzdalību dažādās organizācijās, gan stiprinot izglītojamo pašpārvaldes. Attiecīgi tiks turpināts atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Jaunatnes politikas valsts programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2020. gadam ir darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgas attīstības Latvijas teritorijā veicināšana, t.sk. stratēģiska darba ar jaunatni plānošana vietējā līmenī, darba ar jaunatni nozīmes stiprināšana un darba ar jaunatni realizācijas veidu paplašināšana, jaunatnes organizāciju darbības attīstības, sadarbības ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē sekmēšana, tāpat kā 11 jaunatnes mērķu ieviešanas saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.—2027. gadam noteikto veicināšana.