Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016. - 2020. gadam (turpmāk arī Plāns) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments jaunatnes jomā, kas izstrādāts saskaņā ar 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības un Latvijas valsts nacionālajos attīstības plānošanas dokumentos noteikto, ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Plānā ir noteikti jaunatnes politikas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, identificēti rīcības virzieni, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti dalīti pa gadiem. Plāns par prioritārajiem jaunatnes politikas Latvijā virzieniem nosaka jauniešu un jaunatnes jomā iesaistīto personu izglītošanu un apmācību, sociālo iekļaušanu kā atbalstu sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem, līdzdalību kā brīvprātīgā darba popularizēšanu Latvijā, jauniešu iesaisti lēmumu pieņemšanā un Latvijas valsts pārstāviecību starptautiskajās institūcijās, starptautiskajās jaunatnes organizācijās un sadarbības tīklos jaunatnes jomā, nodarbinātību un uzņēmējdarbību kā atbalstu jauniešiem komercdarbības uzsākšanā un karjeras izvēlē, kā arī jauniešu veselību un labklājību.

Jaunatnes politika ir paredzēta visām jauniešu sociālajām grupām. Visiem jauniešiem ir līdzvērtīgas tiesības, neatkarīgi no viņu etniskās piederības, ekonomiskā stāvokļa, izglītības, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, veselības stāvokļa un funkcionālo traucējumu veida.

Atbilstoši 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi”, kā arī saskaņā ar Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020. gadam 5. punktā noteikto, 2019. gadā tika veikts Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam starpposma izvērtējums laika periodam no 2016. līdz 2018. gadam.

Jaunatnes politikas valsts programma ir veidota, lai nodrošinātu jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2020. gadam ir darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgas attīstības Latvijas teritorijā veicināšana, t.sk. stratēģiska darba ar jaunatni plānošana vietējā līmenī, darba ar jaunatni nozīmes stiprināšana un darba ar jaunatni realizācijas veidu paplašināšana, jaunatnes organizāciju darbības attīstības, sadarbības ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē sekmēšana, tāpat kā 11 jaunatnes mērķu ieviešanas saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.—2027. gadam noteikto veicināšana.