1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk – noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attiecas uz 110 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldībām, kā arī uz 625 (VIIS dati 2018.09.01.) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēm un šo iestāžu pedagogiem, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu prasības, kādas izvirzāmas vispārējās izglītības iestādēm, to īstenotajās vispārējās izglītības programmās uzņemot izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2020. gada 1. septembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx); noteikumu projekta anotācija (.docx); noteikumu projekta 1. pielikums (.docx); noteikumu projekta 2. pielikums (.docx).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja piedalīties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Priekšlikumus var sniegt, nosūtot tos uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv 

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone.