Statuss:
Noslēdzies
meitenīte mācās pie datora bibliotēkā
Logo ERAF

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) ir pabeigusi projekta "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, vienošanās  Nr.8.1.2.0/22/I/001, (turpmāk – projekts) īstenošanu saskaņā ar 2022. gada 7. jūnijā starp ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parakstīto Vienošanos Nr.8.1.2.0/22/I/001. Projekts tika realizēts sadarbībā ar projekta partneri Valsts izglītības un satura centru (VISC) un visām pašvaldībām.

Projekta mērķis - valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam digitalizācija un digitālās prasmes ir minētas kā viena no svarīgākajām prioritātēm. Ar projektā veiktajām darbībām 524 skolās tika palielināts pieejamo datoru skaits, vienlaikus sniedzot tehnisko un metodisko atbalstu datoru izmantošanai mācību procesā. Par projekta finansējumu iegādātos portatīvos datorus izglītojamie lieto ikdienā, projektā sniegtais tehniskais un konsultatīvais atbalsts veicina to efektīvu un jēgpilnu izmantošanu.

Projekts īstenots no 2022. gada 7. jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim (19 mēneši) un tā ietvaros visas plānotās darbības tika veiktas un projekta mērķi sasniegti.

Projekta ietvaros veiktas šādas darbības:

 • mācību procesa nodrošināšanai iegādāti 25 687 portatīvie datori par kopējo summu 10,7 milj. euro un nodoti sadarbības partneriem – visām pašvaldībām, kā arī valsts dibinātajām izglītības iestādēm (Smiltenes tehnikums, Murjāņu sporta ģimnāzija);
 • izveidota metodiskā atbalsta vienība - Valsts izglītības satura centrs nodrošināja  lietotāju atbalstu pašvaldībām un valsts institūcijām kā izglītības iestāžu dibinātājiem un izglītības iestāžu IT speciālistiem par projekta ietvaros iegādāto datoru konfigurēšanu, lietotāju pārvaldību un integrāciju esošajās pašvaldību IT sistēmās un infrastruktūrā;
 • sniegtas individualizētas konsultācijas pašvaldību digitālo komandu pārstāvjiem par portatīvo datoru ieviešanas modeļiem, konfigurāciju, lietotāju pārvaldību, lietotāju atbalsta risinājumiem;
 • izstrādāti profesionālās kompetences pilnveides programmu moduļi par izglītības procesa digitalizācijas īstenošanu un portatīvo datoru mērķtiecīgu izmantošanu mācību procesā, pilnveidojot mācību platformu (informācijas sistēmu);
 • organizēti ieviešanas semināri pašvaldību un valsts institūciju digitalizācijas komandām un pedagogiem;
 • veikts projekta ietekmes izvērtējums, novērtējot projekta ietekmi uz digitālo tehnoloģiju pielietojumu skolās, projektā iegādāto datoru izmantošanas veidu, biežumu un efektivitāti, sniedzot priekšlikumus sekmīgai turpmākai digitalizācijai un darbam.

Projekta atbalsta vietnē https://atbalsts.refined.site/space/REACT ir publicēti visi projekta īstenošanas laikā izstrādātie, tulkotie, ierakstītie, kā arī iegādātie materiāli.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 11 019 548,24 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums – 9 286 928,84 euro un valsts budžeta finansējums –1 732 619,40 euro.

Logo ERAF

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) īsteno projektu "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, vienošanās  Nr.8.1.2.0/22/I/001, (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros no š.g. 21. septembra līdz 13. oktobrim norit tiešsaistes semināri “Digitālo tehnoloģiju iespējas un atbalsta rīku izmantošana mācību priekšmetos". Seminārus vada pieredzējuši attiecīgā mācību priekšmeta eksperti. Lektori semināros dalīsies ar savu pieredzi, labās prakses piemēriem, dažādiem digitāliem rīkiem un tehnoloģijām, lai veicinātu to izmantošanu mācību procesā un atvieglotu pedagogu ikdienas darbu skolā. Vairāk informācijas Valsts izglītības satura centra (VISC) mājas lapā.

Ministrija š.g. 20. septembrī parakstīja saprašanās memorandu ar “Google Cloud” partneri SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” par sadarbību zināšanu pārnesei “Google for Education” vides izmantošanai izglītībā un skolotāju izglītošanā digitālajā pedagoģijā.

Sadarbība ar “Google” un tā partneri SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” paredz atbalstu šī projekta ietvaros, gan turpmāk projekta “Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs” ietvaros iegādāto “Chromebook” portatīvo datoru domēnu konfigurēšanā un lietošanā skolās,  kā arī pedagogu un datorsistēmu administratoru apmācību darbam ar “Google” produktiem. Papildus pedagogi apgūs arī zināšanas par personas datu aizsardzību un darbu ar sensitīviem personas datiem. Skolēniem šī sadarbība sniegs iespēju mācību procesā apgūt darbu dažādās digitālajās ekosistēmās un izmantot tās priekšrocības, ko katra sistēma sniedz.

Starp VISC, “Google” un tā partneri SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas” 2023.gada 12. jūlijā noslēgtās vienošanās ietvaros no šī gada augusta līdz oktobrim tiek nodrošinātas klātienes un neklātienes apmācības pedagogiem, lai pilnveidotu iemaņas darboties “Google for Education” vidē, kā arī izglītības iestāžu IT speciālistiem,  lai pilnīgi iepazītos ar “Google for Education” vidi un varētu sniegt pilnvērtīgu atbalstu skolēniem un skolotājiem ikdienas darbā. ‘

Atsākoties mācību gadam, 2023. gada septembrī VISC atsāka organizēt seminārus izglītības iestāžu IT mentoriem un pedagogiem, kā arī darba seminārus tiešsaistē ar pašvaldību digitalizācijas komandām.

Tāpat projekta atbalsta vietnē https://atbalsts.refined.site/space/REACT regulāri tiek papildināta informācija, ir ievietotas instrukcijas, darba semināru ieraksti u.c. informācija.

Logo ERAF

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) turpina īstenot projektu "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, vienošanās  Nr.8.1.2.0/22/I/001, (turpmāk – projekts).

Projekta ietvaros šī gada 20. jūnijā Rīgā, Biznesa augstskolā Turība norisinājās Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar ministriju organizētā konference “Digitālās transformācijas norise izglītības iestādēs”.

Kopumā pasākumu apmeklēju ap 150 dalībnieku - pašvaldību digitālo komandu pārstāvji: pašvaldību digitalizācijas vadītāji, tehniskā atbalsta speciālisti, izglītības pārvalžu vadītāji, izglītības metodiķi, kā arī citi izglītības digitalizācijā iesaistītie speciālisti u.c. interesenti. Konferencē uzstājās gan ministrijas pārstāvji, gan runātāji no publiskā un privātā sektora, iepazīstinot ar jaunumiem par izglītības ekosistēmu stratēģijām, kā arī tehniskiem risinājumiem un pieredzi kā ir veicies ar to ieviešanu, klātesošie dalījās pieredzē, kā veicināt 7.–9. klašu digitalizācijas procesu izglītības iestādēs. 

Somijas Kirkkonumi pašvaldības pārstāvis dalījās ar pieredzi par skolu digitalizācijas procesu Somijā – "Viņi līdzīgi sadarbojas Skandināvijas līmenī, kā Latvijā plānojam to attīstīt Baltijas valstu līmenī, t.i., organizējot reizi ceturksnī regulāras pieredzes apmaiņas starp izglītības politikas veidotājiem un pašvaldībām, kā arī privāto sektoru, tādejādi apzinot jaunumus, salīdzinot un apspriežot attīstības plānus, rodot dažādus inovatīvus problēmu risinājumus u.tml.” norāda Ilona Platonova, IZM Informāciju tehnoloģiju departamenta direktores vietniece. “Mums noteikti ir vēl daudz, ko mācīties no labajiem piemēriem, jo Skandināvijas valstis sāka skolu digitalizācijā intensīvi investēt gadus piecus ātrāk nekā Baltija”.

Visas konferences prezentācijas ir publicētas projekta atbalsta vietnē https://atbalsts.refined.site/space/REACT.

Konference Digitālās transformācijas norise izglītības iestādēs
Konference Digitālās transformācijas norise izglītības iestādēs

Atsākoties mācību gadam, 2023. gada septembrī VISC atsāks organizēt seminārus izglītības iestāžu IT mentoriem un pedagogiem, lai popularizētu labo praksi tehnoloģiju lietošanā izglītības iestādēs mācību procesa efektīvākai nodrošināšanai, kā arī darba seminārus tiešsaistē ar pašvaldību digitalizācijas komandām, informējot tās par jaunumiem saistībā ar/par Chromebookiem, dažādām rekomendācijām, dalītos ar labās prakses piemēriem, kā arī diskutētu par problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Logo ERAF

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) īstenotajā projektā "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, vienošanās  Nr.8.1.2.0/22/I/001, (turpmāk – projekts) iegādātie portatīvie datori Acer Chromebook 314 ir nodoti sadarbības partneru – visu pašvaldību bilancē un, savukārt, pašvaldības ir veikušas saņemto datoru sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm mācību procesa nodrošināšanai. Rezultātā projekta ietvaros iegādātie 25 080 portatīvie datori ir piegādāti 525 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Ministrija sadarbībā ar projekta sadarbības partneri Valsts izglītības satura centru projekta ietvaros sniedz metodisko un konsultatīvo atbalstu pašvaldībām izglītības procesa digitalizācijas īstenošanai, mērķtiecīgai IT risinājumu un aprīkojuma pārvaldībai un izmantošanai mācību procesā:

 • apzina pašvaldībām nepieciešamos atbalsta pasākumus projekta sekmīgai īstenošanai, regulāri sniedz individuālas konsultācijas pašvaldībām un valsts dibināto izglītības iestāžu IT speciālistiem;
 • ir izveidota vide pašvaldību digitālizācijas tehniskā atbalsta sadaļai un vide pedagoģiskajam personālam nepieciešamo materiālu izvietošanai vietnē: https://atbalsts.refined.site/space/REACT. Šajā vietnē ievietoti video konsultāciju, prezentāciju komplekti, darba sanāksmju ieraksti, instrukcijas, izveidota biežāk uzdoto jautājumu sadaļa;
 • izveidota vide (čats), kurā pašvaldību digitālo komandu pārstāvjiem ir iespēja savstarpēji komunicēt, operatīvi apmainīties ar viedokļiem un atbildēt uz kolēģu jautājumiem;
 • vienu vai divas reizes mēnesī tiek organizēti darba semināri tiešsaistē ar pašvaldību digitalizācijas komandām, lai informētu tās par jaunumiem saistībā ar/par Chromebookiem, dažādām rekomendācijām, dalītos ar labās prakses piemēriem, kā arī diskutētu par problēmām un to iespējamiem risinājumiem;
 • reizi mēnesī tiek organizēti semināri izglītības iestāžu IT mentoriem un pedagogiem, lai iepazīstinātu ar pedagogiem pieejamajiem materiāliem projekta atbalsta vietnē, kā arī popularizētu labo praksi tehnoloģiju lietošanā izglītības iestādēs mācību procesa efektīvākai nodrošināšanai;
 • iepirkuma procedūras rezultātā piesaistīts pakalpojuma sniedzējs SIA “Baltijas Informācijas Tehnoloģijas”, lai nodrošinātu individualizētu, nepārtrauktu tehnisko konsultāciju un problēmu risināšanu saistībā ar Chromebook datoru izmantošanu u.c.
ES!

Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) īstenotajā projektā "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” ministrija līdz 2022. gada beigām piegādātos 25 080 portatīvos datorus ir nodevusi gandrīz visu sadarbības partneru – pašvaldību bilancē. Savukārt pašvaldības portatīvos datorus turpina nodot tālāk savām izglītības iestādēm izglītības procesa nodrošināšanai.

Iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2021/22/AK/ERAF) rezultātā portatīvos datorus Acer Chromebook 314 izglītības iestādēm piegādāja SIA "Baltijas informācijas tehnoloģijas".

Projekta "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” ietvaros sadarbības partneris - Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC), kas atbildīgs par mācību satura izstrādi un tā īstenošanas pārraudzību, ir apzinājis pašvaldību līdzšinējo pieredzi un nepieciešamos atbalsta pasākumus sekmīgai izglītības procesa digitalizācijas īstenošanai un mērķtiecīgai IT risinājumu izmantošanai mācību procesā.

Ministrija sadarbībā ar VISC 01.11.2022. organizēja tiešsaistes semināru pašvaldību un valsts institūciju digitalizācijas komandām par rekomendācijām portatīvo datoru ieviešanai izglītības procesā, kā arī par projekta īstenošanas gaitu un aktualitātēm.

Lai sniegtu atbalstu pašvaldībām par jautājumiem saistībā ar vides sagatavošanu un iegādāto Chromebook datoru iestatījumu konfigurēšanu, VISC sadarbībā ar SIA "Baltijas informācijas tehnoloģijas" organizēja 4 klātienes seminārus reģionos: 29.11.2022. Kuldīgā; 01.12.2022. Rēzeknē; 06.12.2022. Valmierā; 07.12.2022. Rīgā.

Vietnē izveidota vide pašvaldību digitalizācijas tehniskā atbalsta sadaļai un vide pedagoģiskajam personālam nepieciešamo materiālo izvietošanai. Šeit var arī iepazīties ar visu semināru materiāliem.

ES!

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotajā projektā "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” noslēgusies datoru pirmā iepirkuma procedūra, kuras rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva SIA "Baltijas informācijas tehnoloģijas". Projekta ietvaros ministrija iegādāsies 25 080 datorus Latvijas izglītības iestādēm.

Datoru skaits, ko saņems katra pašvaldība, ir aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestādēs 7.–9. klašu grupā. Tādējādi visā Latvijā kopumā ar datoriem tiks nodrošināti vairāk nekā 40% šīs vecuma grupas skolēnu. 

Līdz ar 25 080 “Acer Chromebook 314” modeļa datoru iegādi Latvijas izglītības ekosistēmā ienāk “Chrome” operētājsistēma, dažādojot pieejamās tehnoloģijas, ko apgūst skolēni, un paaugstinot konkurenci starp dažādiem programmatūras ražotājiem.

Plānots, ka pirmie 3000 datori Latvijā tiks piegādāti novembra beigās, pārējie datori – līdz šī gada beigām. Datortehnika tiks piegādāta pašvaldībām, kas veiks datoru tālāku sadali izglītības iestādēm. Kopā ar datoriem pašvaldībām un izglītības iestādēm tiks nodrošināta programmatūra centralizētai un efektīvai datortehnikas administrēšanai. Būs pieejamas arī “Google Workspace for Education” standarta licences, kas sniedz iespēju izglītības iestādēm organizēt klases pārvaldību un datu apstrādi atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajām datu glabāšanas prasībām. Projekta ietvaros plānots nodrošināt arī metodisko atbalstu pašvaldību digitālajām komandām.

Lai veicinātu izglītības iestāžu digitalizāciju, 2021. gada 17. maijā ministrija kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisiju, Valsts prezidenta kanceleju un Latvijas pašvaldību savienību noslēdza memorandu “Dators ikvienam bērnam”. Saskaņā ar  memorandu ministrija veica centralizētu datoru iepirkumu, kā rezultātā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir izveidots katalogs “IZM22 Datortehnika izglītības procesa nodrošināšanai”, kurā varēs iegādāties datorus izglītības procesa nodrošināšanai. Kataloga izveidei tika organizēts iepirkums “Par datortehnikas piegādi izglītības procesa nodrošināšanai”, iepirkuma identifikācijas Nr. IZM2021/22/AK/ERAF (turpmāk – iepirkums).

Izglītības un zinātnes ministrija īsteno projektu “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” (turpmāk – Projekts), kurš tiek finansēts no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Par Projekta īstenošanu ministrija 2022. gada 7. jūnijā ir noslēgusi vienošanos Nr. 23-24.5e/22/3 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

dators uz galda un cilvēka rokas uz klaviatūras
trīs cilvēki tur datoru

Projekts Nr.8.1.2.0/22/I/001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”

Statuss: Noslēdzies

Projekta darbības laiks: no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta kopējais finansējums ir 11 019 548,24 EUR, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 9 286 928,84 EUR, valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 732 619,40 EUR.

Projekta mērķis ir valsts un pašvaldību dibināto speciālās, vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu nodrošināšana ar mācību procesam atbilstošām, izmaksu efektīvām un drošām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vienībām – portatīvo datortehniku, nodrošinot to pieejamību izglītojamiem mācību procesā, lai paaugstinātu mācību efektivitāti un mazinātu nevienlīdzību, ievērojot principu "dators ikvienam bērnam".

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam digitalizācija un digitālās prasmes ir minētas kā viena no svarīgākajām prioritātēm. Ar projektā veiktajām darbībām skolās tiks palielināts pieejamo datoru skaits, vienlaikus sniedzot tehnisko un metodisko atbalstu datoru izmantošanai mācību procesā. Par projekta finansējumu iegādātos portatīvos datorus izglītojamie lietos ikdienā, projektā sniegtais tehniskais un konsultatīvais atbalsts nodrošinās to efektīvu un jēgpilnu izmantošanu.

Portatīvās datortehnikas iegāde un metodiskais atbalsts ilgtspējīgas sistēmas izveidei atbilst pilnveidotajam vispārējās izglītības mācību saturam un izglītojamo vecumposmam, sekmējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. - 2027.gadam noteikto izaicinājumu un problēmu risināšanu.

Papildu informācijai: Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumi Nr.785Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas noteikumi”

Projekta "Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un visām pašvaldībām: Aizkraukles novada pašvaldība; Alūksnes novada pašvaldība; Augšdaugavas novada pašvaldība; Ādažu novada pašvaldība; Balvu novada pašvaldība; Bauskas novada pašvaldība; Cēsu novada pašvaldība; Daugavpils pilsētas pašvaldība; Dienvidkurzemes novada pašvaldība; Dobeles novada pašvaldība; Gulbenes novada pašvaldība; Jelgavas valstspilsētas pašvaldība; Jelgavas novada pašvaldība; Jēkabpils novada pašvaldība; Jūrmalas valstspilsētas administrācija; Krāslavas novada pašvaldība; Kuldīgas novada pašvaldība; Ķekavas novada pašvaldība; Liepājas pilsētas pašvaldība; Limbažu novada pašvaldība; Līvānu novada pašvaldība; Ludzas novada pašvaldība; Madonas novada pašvaldība; Mārupes novada pašvaldība; Ogres novada pašvaldība; Olaines novada pašvaldība; Preiļu novada pašvaldība; Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība; Rēzeknes novada pašvaldība; Rīgas valstspilsētas pašvaldība; Ropažu novada pašvaldība; Salaspils novada pašvaldība; Saldus novada pašvaldība; Saulkrastu novada pašvaldība; Siguldas novada pašvaldība; Smiltenes novada pašvaldība; Talsu novada pašvaldība; Tukuma novada pašvaldība; Valkas novada pašvaldība; Valmieras novada pašvaldība; Varakļānu novada pašvaldība; Ventspils valstspilsētas pašvaldība; Ventspils novada pašvaldība.


Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības un pētniecības nozarē" 13.1.2.2. pasākuma "Izglītības iestāžu digitalizācija" īstenošanas projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm”, Nr. 8.1.2.0/22/I/001

Logo ERAF