Biežāk uzdotie jautājumi

Kā rīkoties, ja ir pazaudēts centralizētā eksāmena sertifikāts?

Gadījumos, kad persona ir nozaudējusi centralizētā eksāmena sertifikātu, tas ir nozagts vai neatgriezeniski bojāts, ir iespējams saņemt tā dublikātu. Lai saņemtu centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, jāaizpilda iesniegums. Iesnieguma paraugs pieejams Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā sadaļā “Centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšana” [ārēja saite]. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu.

Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1020

Kā pielīdzināt padomju laikā iegūto diplomu?

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda (personīgi vai trešā persona) diploma un sekmju izraksta oriģināls, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja personai šobrīd ir cits vārds vai uzvārds nekā diplomā, tad iesniegumam jāpievieno tā dokumenta kopija, kas apliecina vārda vai uzvārda maiņu. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija un iesnieguma paraugs AIC mājaslapā [ārēja saite]

Kā pielīdzināt ārvalstīs iegūto diplomu?

Lai pielīdzinātu savu iepriekš iegūto izglītību, Akadēmiskās informācijas centrā (AIC; www.aic.lv) jāiesniedz iesniegums, uzrādot izglītības dokumenta oriģinālu un atzīmju izrakstu. Ja nepieciešams, AIC darbinieki var pieprasīt arī dokumentu legalizāciju un tulkojumu. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav   ENIC/NARIC tīklā, tad tā legalizācija Dokumentu legalizācijas likuma noteiktajā kārtībā ir obligāta. 

Adrese: Dzirnavu iela 16, 3. stāvs, Rīga, LV-1050

Plašāka informācija AIC mājaslapā:

Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskā atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana Latvijā [ārēja saite]

Kā var saņemt Bērna uzraudzības pakalpojuma sniedzēja apliecību?

Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD; www.ikvd.gov.lv), kas pārzina bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistru. Reģistrācija ir bezmaksas. Dokumentus var iesniegt IKVD klātienē vai nosūtot pa pastu kā arī elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (elektroniskā veidā iesniegtie iesniegumi tiek pieņemti izskatīšanai tikai tad, ja tie ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievienots laika zīmogs).

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050.

Plašāka informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Papildu informācija un konsultācijas pa tālruni 67358077.

Kā rīkoties, ja nozaudēti vispārējās izglītības dokumenti?

Gadījumā, ja ir nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) vispārējās izglītības dokumenta oriģināls, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu, ar lūgumu izsniegt izglītības dokumenta dublikātu. Ja izglītības iestāde ir reorganizēta vai likvidēta, personai ar iesniegumu jāvēršas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē (Pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāju un izglītības speciālistu kontaktinformācija). Papildus laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” jāiesniedz sludinājums par dokumenta atzīšanu par nederīgu. Par sludinājumu maksā tā autors. Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” attiecīgās izglītības iestādes direktors vai pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs izraksta dublikātu un reģistrē izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā.

Kā rīkoties, ja nozaudēti profesionālās izglītības dokumenti?

Gadījumā, ja nozaudēts (nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts) profesionālās izglītības dokumenti, jāvēršas izglītības iestādē, kas izsniegusi dokumenta oriģinālu. Dublikātu izsniedz, ja ir pietiekami izglītības iestādes vai arhīva dati, kas apliecina izglītības programmas apguvi un izglītības dokumenta ieguvi, kā arī ir iespējams izmantot līdzvērtīgu dokumenta veidlapu. Citos gadījumos tiek izsniegta izglītības iestādes izziņa.

Informācija par profesionālās izglītības dokumentu dublikātu saņemšanu

Ko darīt, ja neapmierina saņemtais vērtējums centralizētajā eksāmenā?

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts Valsts izglītības satura centrā (VISC), ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu.

Iesniegums ir jāaizpilda un jāparaksta. Iesniegumam jāpievieno izsniegtā sertifikāta oriģināls vai oriģināla kopija.

Iesnieguma paraugs (.doc)

Iesnieguma paraugs (.pdf)

Parakstīto iesniegumu un sertifikāta oriģinālu vai oriģināla kopiju var iesniegt:

1) personīgi, ierodoties VISC, Vaļņu ielā 2, vai

2) sūtot pa pastu uz adresi: VISC, Vaļņu iela 2, Rīga, LV–1050.

Kā reģistrēt izglītības iestādi?

Lai reģistrētu izglītības iestādi jāvēršas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, Rīgā.

Informācija par iestāžu reģistrāciju pieejama IKVD mājaslapas sadaļā “Izglītības likumā noteiktā institūciju reģistrācija” [ārēja saite].

Kur iegūt informāciju par stipendijām studēšanai ārvalstīs?

Ārvalstu stipendiju piedāvājumi interesentiem ir pieejami Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas sadaļā „Stipendiju piedāvājumi” [ārēja saite] un Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā, sadaļā „Aktuālie stipendiju piedāvājumi”.

Kā nokārtot mājmācību vai mājas apmācību savam bērnam?

- bērnam jābūt reģistrētam vai saistītam ar kādu no savas pašvaldības skolām, lai varētu saņemt konsultācijas;

- vecākiem jāvēršas ar iesniegumu konkrētajā skolā par mājmācību; skolai šis fakts ir obligāti jāsaskaņo ar pašvaldību;

- ja bērnam nepieciešama mājmācība fiziskās vai psiholoģiskās veselības problēmu dēļ, jāsaņem ārsta apstiprinājums;

- vecākiem jāvienojas ar skolu, kā norisināsies savstarpēja sadarbība.

Kas jādara, lai pieteiktos asistenta pakalpojumam?

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti, kas apgūst izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstāko izglītību, vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā jānorāda:

- vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese;

- likumiskā pārstāvja personas dati, ja iesniegumu iesniedz cilvēka likumiskais pārstāvis;

- vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);

- informācija par to, vai cilvēks saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros;

- vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārds un uzvārds (ja tas ir zināms);

-informācija, vai izglītības iestāde vai dienas aprūpes centrs nodrošina cilvēka nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.

Plašāku informāciju meklējiet Labklājības ministrijas mājaslapas sadaļās:

Asistenta pakalpojums pašvaldībā un asistenta pakalpojums izglītības iestādē [ārēja saite]

Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti [ārēja saite]

Kā var saņemt stipendiju profesionālajās izglītības iestādēs?

Izglītojamais, kas profesionālās izglītības iestādē klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads), no stipendiju fonda var saņemt ikmēneša stipendiju.

Valsts budžeta stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām” [ārēja saite].
Minimālā stipendija ir 10 eiro, bet maksimālā - 150 eiro. Paaugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.).

Profesionālās izglītības iestāde no stipendiju fonda var piešķirt:

  • Vienreizēju stipendiju, ja izglītojamais iesniedz attiecīgu iesniegumu par nepieciešamajiem papildu izdevumiem, par kuriem nav paredzēta kompensācija no valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas;
  • Paaugstinātu stipendiju par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē.
  • Vienreizējās stipendijas un paaugstinātās ikmēneša stipendijas apmērs nepārsniedz 150 euro.

 

Profesionālās izglītības iestādē piešķir izglītojamam paaugstinātu stipendiju, ja persona:

  • ir bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš nav nodots audzināšanā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai aizbildņa ģimenē;
  • ir pilngadīgs, sekmīgs bez vecāku gādības palicis izglītojamais vai bārenis.

Kā saņemt studiju kredītu?

Savas fakultātes vai augstskolas kredītu piešķiršanas komisijā jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma anketa un pārējie dokumenti.

Kad augstskolā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, students dodas uz banku, līdzi ņemot pasi. Bankā students uzrāda pasi, atver kontu un noslēdz aizdevuma līgumu.

Uz banku jādodas arī galvotājam, lai atvērtu kontu un noslēgtu galvojuma līgumu. Līdzi jāņem pase un konta izraksts par ienākumu regularitāti, ja neesat AS "SEB banka" klients. Ja ienākumi ir gūti skaidrā naudā vai ienākumi ir tādi, par kuriem vēl jānomaksā nodoklis (piemēram, nomas/īres maksājumi, autoratlīdzības, dividendes, citi saimnieciskās darbības ienākumi), tad jāiesniedz arī Gada ienākumu deklarācija vai Valsts ieņēmumu dienesta/Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa. Galvotājam jāzina tā studenta, par kuru viņš galvo, vārds, uzvārds un personas kods. Plašāku informācija pieejama Studiju un zinātnes administrācijas mājaslapā [ārēja saite].

Kā var licencēt izglītības programmas?

Vispārējās izglītības programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), tālr.67507832. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Profesionālās izglītības programmas (profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas) licencējamas IKVD, tālr.67387867. Informācija IKVD mājaslapā [ārēja saite].

Neformālā izglītība līdz 160 st. apmācību kursa apjomā licencē pašvaldība.

Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmas licencējamas vietējā pašvaldībā.

Studiju programmas licencēšana - tiesību piešķiršana augstskolai, koledžai vai to filiālēm īstenot noteiktu studiju programmu. Vairāk informācijas [ārēja saite].

Jautājumi saistībā ar Covid-19