Statuss:
Īstenošanā

Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība

ansamblisLOGOECIZMOECD2

Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts sadarbības projekts ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD)

Sadarbības mērķis – līdz 2020. gada beigām izstrādāt Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam – Latvijas izglītības un prasmju stratēģiju.

oecdskillssystemsLatvijai kā OECD dalībvalstij ir nepieciešama starptautiski salīdzinošā analīzē balstīta, uz augstāku produktivitāti un ražotspēju vērsta izglītības un prasmju attīstības stratēģija, kas paredz stratēģisku pieeju prasmju piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvarošanai un strukturēti risina ar prasmju nepietiekamību saistītos Latvijas ekonomiskās attīstības izaicinājumus.

Latvijas izglītības un prasmju stratēģijā ir jāparedz rīcībpolitikas instrumenti un sasniedzamie rādītāji izglītības un prasmju rezultātu ciešākai salāgošanai ar darba tirgu, ņemot vērā Latvijas vidēja termiņa ekonomiskās, demogrāfiskās un sociālās tendences, un jānosaka skaidra nākamā struktūrfondu plānošanas perioda ieguldījumu struktūra un prioritātes. OECD augsta līmeņa analītiskā kapacitāte un pieredze nacionālo attīstības izaicinājumu risināšanā un starpnozaru sadarbības veicināšanā sekmēs minēto mērķu sasniegšanu.

Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība ir kopīgs darbs, kurā tiks iesaistīts plašs sociālo un sadarbības partneru loks.

OECD eksperti pētīs Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības un finansēšanas atbilstību darba tirgum. Balstoties uz izpētes rezultātiem, OECD sagatavos rekomendācijas nākamajam politikas plānošanas periodam, kā arī iesaistīsies Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanā.

Projekts tiks īstenots divos posmos:

1. Diagnostikas posms: 2018. gada 3. ceturksnis (septembris) – 2019. gada 4. ceturksnis. Diagnostikas posms paredz Latvijas prasmju sistēmas pārvaldības, finansēšanas un atbilstības darba tirgum izvērtējumu, balstoties uz starptautiski salīdzinošiem datiem un OECD valstu labo praksi.

2. Rīcības posms: 2020. gada 1. ceturksnis – 2020. gada 4. ceturksnis. Rīcības posms paredz identificēt politikas kontekstu un izaicinājumus nākošajam politikas plānošanas periodam. Tā ietvaros tiks veikta Izglītības un prasmju pamatnostādņu 2021.-2027. gadam koncepcijas izstrāde.

Projekta prioritārās jomas:

  • Izglītojamo mācību rezultātu uzlabošana
  • Mūžizglītības kultūras veicināšana
  • Prasmju atbilstības uzlabošana darba tirgū
  • Prasmju sistēmas pārvaldības stiprināšana

Projektā plānotie rezultāti:

Sagatavots OECD Diagnostikas ziņojums par situāciju Latvijā prasmju attīstības jomā (2019. gada 4. ceturksnis) un OECD Prasmju stratēģijas Rīcības ziņojums par Latviju, kas ietver Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam koncepcijas projektu (2020. gada 4. ceturksnis).

Sniegts atbalsts Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam sagatavošanai atbilstoši OECD darba rezultātiem un virzībai uz apstiprināšanu Saeimā.