RU

 

Vai skola ir slēgta arī fiziski (skolā neatrodas neviens darbinieks)? Kas tādā gadījumā notiek ar tehnisko personālu, kas darbu nevar veikt attālināti?

Skolas nav slēgtas, bet mācību process tiek nodrošināts attālināti. Iestādes vadītājs nosaka darba organizācijas kārtību personālam.


 

Vai pedagogiem, skolas personālam šajā laikā tiks saglabāts atalgojums?

Jā, atbilstoši Darba likuma 57. pantam (Darba līgumā neparedzēta darba veikšana) un 74. pantam (Atlīdzība gadījumos, kad darbinieks neveic darbu attaisnojošu iemeslu dēļ) atalgojums tiek saglabāts.


Vai izglītības iestādēm jāizdod kāds dokuments, lai īstenotu darbu attālināti?

Jā, izglītības iestādēm jāizdod rīkojums par mācību darba organizāciju, t.sk. jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar skolēniem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas); jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar bērniem; jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar skolēniem un viņu vecākiem.


Kā notiek klašu žurnālu, e-klases aizpildīšana?

Klases žurnāli jāaizpilda līdzīgi kā klātienes nodarbībās. Ir noteikta mācību nodarbības tēma un, ja ir saņemta atgriezeniskā saite no bērna, tad tiek uzskatīts, ka bērns mācību stundā ir piedalījies.


Kā skolas dokumentē attālināto darbu? Kā darba devējs uzskaita nostrādāto laiku?

Tāpat kā klātienē strādāto.


Vai pedagogus, skolas personālu var laist atvaļinājumā? Vai skola var “piespiest” doties atvaļinājumā?

Ārkārtējā situācijā, kad ikdienas darba veikšana ir būtiski ietekmēta, darba devēji aicināti izvēlēties darbiniekiem iespējami saudzīgākus risinājumus. Nepieciešamības gadījumā darbinieks un darba devējs var savstarpēji vienoties par atvaļinājuma izmantošanu, tomēr darba devējam nav tiesību piespiest darbinieku doties atvaļinājumā.

Plašāka informācija par darba tiesisko attiecību jautājumiem ārkārtējās situācijas laikā pieejama Valsts darba inspekcijas tīmekļa vietnē un Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.


Ko darīt, ja ir zināms, ka izglītības iestāde turpina darbu klātienē pretēji MK rīkojumā noteiktajam un tajā uzturas personas, kuras iebraukušas no Covid-19 skartajām valstīm, bijušas saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām?

Par personām, kas neievēro valstī noteiktos ierobežojumus, jāinformē Valsts policija, zvanot uz tālruni 110. Savukārt par izglītības iestāžu prettiesisku darbību jāziņo Izglītības kvalitātes valsts dienestam (www.ikvd.gov.lv e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv; t.67222504). Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 42. pantā noteikta administratīvā atbildība par Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu.


Vai ārkārtējās situācijas periodā skolās turpināsies plānotās akreditācijas?

No 14. aprīļa Izglītības kvalitātes valsts dienests pakāpeniski atsāk akreditāciju īstenošanu, ārkārtējās situācijas laikā veicot akreditācijas attālinātos procesus (dokumentu izpēte, intervijas ar dažādām mērķgrupām) un turpinot kvalitātes vērtēšanu klātienē pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu darbības tiesiskuma nepārtrauktību, likumā “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” noteikts akreditācijas pagarinājums līdz 31. decembrim, ja vispārējās/profesionālās izglītības iestāde/izglītības programma ir akreditēta līdz 31. augustam.
Līdz 31. decembrim pagarināts arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas termiņš un akreditācijas termiņš pirmoreiz akreditējamām licencētām vispārējās un profesionālās izglītības programmām, ja izglītības iestādē jau tiek īstenota cita akreditēta vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības programma (ja iesniegums par akreditāciju tika iesniegts līdz 5. aprīlim).


 

Kas notiek ar mācību procesu speciālajās izglītības iestādēs?

Visas speciālās izglītības iestādes mācību procesu nodrošina attālināti. Izvērtējot katru konkrētu gadījumu, izglītības iestāde sadarbībā ar pašvaldībām var sniegt atbalstu skolēnam mājās, iesaistot arī atbalsta personālu u.c.


Vai pedagogiem un bērnu vecākiem ir iespēja saņemt konsultācijas par speciālās izglītības programmu īstenošanas jautājumiem?

Jā, pedagogi un bērnu vecāki aicināti vērsties pēc padoma un konsultācijām speciālās izglītības iestādēs - attīstības centros. Kontaktinformāciju un pieejamos laikus, kuros esat droši aicināti zvanīt vai arī rakstīt uz e-pastu, varat atrast IZM tīmekļvietnē.


Vai ārkārtas situācijas periodā tiks nodrošināti no valsts budžeta apmaksāti asistenta pakalpojumi?

Arī īstenojot mācības attālināti, bērniem ir jānodrošina asistenta pakalpojumi nepieciešamajā apjomā atbilstoši izglītības īstenotajam mācību plānam.

Saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra 24.03.2020. rīkojumu, pirmsskolas izglītības iestādēs bērni, kuriem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, saņems no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Savukārt vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie - valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.


 

 

Vai uz bērnudārziem attiecas valdības pieņemtie lēmumi par 2 metru distances ievērošanu un pulcēšanās aizliegumiem publiskās vietās? Kā bērnudārzos iespējams ievērot 2 metru distanci?

Izglītības iestāde, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāde, likuma izpratnē nav uzskatāma par publisku vietu, tāpēc valdības pieņemtais nosacījums par 2 metru distances ievērošanu un pulcēšanās aizliegumiem publiskās vietās nav tieši piemērojams pirmsskolas izglītības iestādēm. Tajās ar valdības rīkojumu ārkārtējās situācijas laikā ir jānodrošina dežūrgrupu darbība. Lai pasargātu bērnu un personāla veselību, pirmsskolas izglītības iestādēm ir tiesības noteikt stingru kārtību, kādā vecāki vai citas personas uzturas pirmsskolas telpās un teritorijā. Piemēram, var noteikt, ka vecāki ar bērniem nāk tikai līdz ārdurvīm, kur tos sagaida pirmsskolas darbinieks. Pirmsskola var noteikt vecāku pārvietošanās ceļus telpās, ierobežojumus u.c. Vecāku pienākums ir stingri ievērot pirmsskolas noteikto kārtību. Plašāks skaidrojums un ieteikumi pirmsskolas izglītības iestādēm IZM tīmekļvietnē.


Vai pirmsskolām ir atļauts vest bērnus pastaigās ārpus pirmsskolas teritorijas?

Ievērojot valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas mērķi - ierobežot Covid-19 izplatību -, kā arī bērnu tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem, nav atbalstāma bērnu došanās pastaigās ārpus pirmsskolas teritorijas.


Vai privātais bērnudārzs drīkst pieprasīt pilnu samaksu, ja bērns to neapmeklē ārkārtas apstākļu dēļ?

Izglītības kvalitātes valsts dienests vērš uzmanību, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā, negaidot izglītojamo vecāku lūgumus, pirmsskolai būtu:

  • jāpārskata un maksimāli jāsamazina pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izdevumi, tostarp izvērtējot iespēju pieteikties dīkstāves pabalstiem darbiniekiem;
  • jāpārskata un maksimāli jāsamazina maksa tiem izglītojamā vecākiem, kuru bērns neapmeklē pirmsskolu;
  • jāinformē vecāki par pirmsskolas izglītības programmas turpmāku īstenošanu; par maksu; par noslēgtā līguma laušanas nosacījumiem un arī lauztā līguma atjaunošanas iespējām un nosacījumiem;
  • jāvienojas ar izglītojamā vecākiem par abpusēji pieņemamu risinājumu vai arī noslēgtā līguma laušanu (valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā (nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļos) pirmsskola izglītojamo vecākiem nevar piemērot soda sankcijas par līguma laušanu (piemēram, pieprasīt samaksāt nākamā mēneša maksu)).

Jāņem vērā, ka starp pirmsskolu un izglītojamā vecākiem noslēgtajā līgumā visbiežāk ietvertie nepārvaramas varas vai t.s. force majore apstākļi attiecināmi uz līguma savstarpējo izbeigšanu, nevis uz maksas maksāšanas pārtraukšanu/samazināšanu.

Lai gan valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā visticamāk var izbeigt līgumu pirms tā darbības termiņa, tomēr šādi rīkojoties un valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai beidzoties, pirmsskolai nebūs pienākuma vēlāk noslēgt ar vecāku jaunu līgumu ar iepriekšējā līguma nosacījumiem un uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības ieguvei.

Tādēļ katrā konkrētā gadījumā vecākiem un pirmsskolai patstāvīgi ir jārod abpusēji pieņemams risinājums. Gadījumā, ja abpusēji pieņemamu risinājumu neizdodas rast, pirms noslēgtā līguma laušanas rakstveidā būtu jāvienojas ar pirmsskolu par laužamā līguma atjaunošanas iespējām un nosacījumiem pēc valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas atcelšanas, it īpaši par samaksas jautājumiem.


Vai vecākam, kura bērns neapmeklē izglītības iestādi ārkārtas situācijas laikā un kuram nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu, ir iespējams saņemt apmaksātu slimības lapu?

Nē. Apmaksātu slimības lapu var saņemt, ja bērns ir saslimis vai ir bijis kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Citos gadījumos vecākiem/pieskatītājiem ar darba devēju būtu jāvienojas par attālinātu darbu vai atvaļinājumu.


Vai apmaksāta slimības lapa tiek izsniegta vecākam, kura bērns atgriezies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām?

Veselības ministrija skaidro: lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos bērnu vidū, bērniem, kas atgriezušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, kurām noteikti īpašie piesardzības pasākumi, tiek rekomendēta pašizolācija mājās. Šiem bērniem tik piemērots kontaktpersonas statuss un noteikta karantīna mājās, tādējādi par bērnu līdz 14 gadu vecumam ārstniecības persona var izsniegt darbnespējas lapu atbilstoši šobrīd spēkā esošajai kārtībai, kā tas notiek jebkuros gadījumos, kad cilvēkam ir noteikta karantīna. Šajos gadījumos darbnespējas lapas izsniegšana bērna vecākiem notiek bez bērna apskates, pamatojoties uz vecāku sniegto informāciju par teritoriju, kurā bērns ir uzturējies pēdējo 14 dienu laikā.


Kā notiks mācību process profesionālajās izglītības iestādēs?

Profesionālās izglītības iestādēs (norises vieta – skola) mācības notiek attālināti. Centralizētais eksāmens 3. kursa izglītojamiem pārcelts.

Profesionālās izglītības iestādes vadība, konsultējoties ar darba vidē balstītu (DVB) mācību un mācību prakšu īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem, izvērtējot riskus, var pieņemt lēmumu par to, vai kvalifikācijas prakses, prakses un DVB mācības var notikt klātienē uzņēmumos, vai arī tās daļu/posmu var organizēt attālināti (ar elektroniskās saziņas līdzekļiem), vai arī veikt izmaiņas mācību procesa grafikā, t.sk. izmaiņas prakšu, kvalifikācijas prakšu un DVB mācību norises laikos, ja tas ir nepieciešams.

Ja kvalifikācijas prakses, prakses un DVB mācības iespējams pilnvērtīgi organizēt neklātienē, vai arī tās daļas/posmu organizēt attālināti (ar elektroniskās saziņas līdzekļiem), tiek izdots izglītības iestādes iekšējs (direktora) rīkojums par izglītības procesa darba organizācijas izmaiņām par katru prakses/ prakses daļas vai DVB mācību posmu, ko iespējams īstenot attālināti. Iestādes vadītājs sagatavo rīkojumu, par to informējot visas iesaistītās līgumslēdzēju puses.


Vai augstākās izglītības iestādēs notiek prakses?

Augstākās izglītības iestādēs prakses var notikt tikai attālināti.


Man ir studiju un studējošā kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Pēdējā mēneša laikā būtiski samazinājušies mani ienākumi un izskatās, ka situācija kļūs vēl kritiskāka. Kādas ir iespējas atlikt kredīta maksājumu uz laiku?

Valdība 2.aprīlī atbalstījusi IZM rosinātos grozījumus MK noteikumos, kas ļauj atlikt studiju un studējošā kredītu, kā arī kredītam pielīdzināto stipendiju pamatsummas atmaksu uz termiņu līdz 6 mēnešiem. Pieteikties šim atbalstam varēs līdz 2020.gada 31.decembrim. Plašāku informāciju par pieteikšanās kārtību lasiet IZM tīmekļvietnē.


 

 

 

Vai iespējams organizēt individuālās nodarbības sportā, mūzikas instrumentu spēlē?

Lai arī ārkārtas situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības, mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros, pedagogi arī individuālo apmācību gadījumā var piedāvāt veidu, kā klātienes nodarbības aizstāt ar attālinātām (piemēram, izstrādājot plānu, ko iespējams apgūt/izpildīt mājas apstākļos).


Vai privātie pakalpojuma sniedzēji var turpināt bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības attālināti?

Jā, attālinātas nodarbības var turpināties. Plašāks skaidrojums un ieteikumi gan privātajiem bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītības īstenotājiem, gan bērnu vecākiem pieejams IZM tīmekļvietnē.