Sadarbība ar Centrālāzijas valstīm ir Latvijas attīstības sadarbības politikas prioritāte, kā vienu no rīcības virzieniem akcentējot atbalstu Centrālāzijas valstu ilgtspējīgai attīstībai, izmantojot Latvijas pieredzes potenciālu.

Izglītība, tajā skaitā, izglītības politikas un administratīvās pārvaldes attīstība, atbalsts izglītības kvalitātei, atbilstība darba tirgus prasībām un izglītības kvalitātes monitoringa uzlabošana ir noteikta kā viena no prioritārajām jomām Latvijas attīstības sadarbībai ar Centrālāzijas valstīm.

Izglītības un zinātnes ministrija kopš 2014.gada aktīvi līdzdarbojās Centrālāzijas izglītības platformā (CAEP, vairāk informācijas šeit, gan uzņemoties vadošo lomu profesionālās izglītības jomā līdz 2019.gadam, gan piedaloties šīs sadarbības platformas darba plāna un prioritāšu izstrādē, gan ekspertu līmenī nodrošinot konsultācijas un informācijas sniegšanu, kā arī dalību pasākumos un diskusijās.

Izglītības un zinātnes ministrija 2015.gada 25.-26.jūnijā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros organizēja Pirmo ES un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmi. Tikšanās laikā ministri un augstākās amatpersonas vienojās par kopīgu paziņojumu par sadarbību augstākajā un profesionālajā izglītībā, kā prioritātes izvirzot kvalifikāciju ietvarstruktūras un standartu attīstību, izglītības kvalitātes atzīšanu, kā arī nodarbinātības jautājumus un atbilstību darba tirgus vajadzībām. Vairāk informācijas šeit.

Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja vairākus projektus un aktivitātes ar Centrālāzijas valstīm, tajā skaitā:

  • 2020.gada 1.jūlija – 7.decembrī tika īstenots projekts “Atbalsts sadarbības veicināšanai un pieredzes apmaiņai izglītības digitalizācijas jautājumos ar Centrālāzijas valstīm”, kura ietvaros 2020.gada 14.-15.oktobrī tika organizēts vebinārs “Sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana starp Eiropu un Centrālāzijas valstīm izglītības digitalizācijas jautājumos”, kurā piedalījās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Centrālāzijas valstu izglītības ministriju, to padotības iestāžu un izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī ES institūciju pārstāvji. Vairāk informācijas šeit.
  • 2019.gada 2.septembrī – 14.decembrī tika īstenots projekts “Atbalsts sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai profesionālās izglītības jomā ar Centrālāzijas valstīm”, kura ietvaros 2019.gada 11.-13.decembrī tika organizēts seminārs “Sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšana profesionālās izglītības jomā starp Latviju un Centrālāzijas valstīm” (Rīgā, Latvijā), kurā piedalījās pārstāvji no Kazahstānas, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības ministrijām, to padotības iestādēm un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotības iestāžu pārstāvji, profesionālās izglītības iestāžu un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji. Vairāk informācijas šeit.
  • 2018.gada 18.jūlijā – 20.decembrī tika īstenots projekts “Atbalsts izglītības jomas reformām un sadarbības veicināšanai ar Centrālāzijas valstīm”, kura ietvaros 2020.gada 3.decembrī Taškentā notika Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās un vidējās specializētās izglītības ministrijas konsultācijas izglītībā un zinātnē, kā arī 2020.gada 14.decembrī tika organizēts forums “Baltijas un Centrālāzijas valstu pārrobežu sadarbība augstākās izglītības attīstībai” (Rīgā, Latvijā), kurā piedalījās vairāk nekā 70 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības ministrijām, aģentūrām un augstskolām. Vairāk informācijas šeit.
  • 2016.gada 20.-22.aprīlī Rīgā notika CAEP reģionālā konference “Kvalifikāciju ietvarstruktūras un standarti Centrālāzijā”, kurā piedalījās Centrālāzijas valstu par profesionālo izglītību un kvalifikāciju ietvarstruktūru atbildīgo institūciju pārstāvji, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas.

Izglītības un zinātnes ministrija turpina sadarbību ar Centrālāzijas valstīm, tajā skaitā, ar Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības finansējuma atbalstu, prioritāri sniedzot atbalstu izglītības reformu īstenošanai Centrālāzijas valstīs, daloties ar savu pieredzi par aktuālajiem izglītības politikas jautājumiem.

Informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomās noslēgtajiem starpvaldību un starpresoru līgumiem.