Izglītības un zinātnes ministrijas ir uzsākusi Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanas nosacījumu izstrādi un aicina visus interesentus iesaistīties izstrādes procesā, apmeklējot un aktīvi piedaloties 2017. gada 23. maijā rīkotajā seminārā /publiskajās diskusijās “ Studentu inovācijas projektu finansēšanas modeļi Latvijā”

 Seminārs /publiskās diskusijas “Studentu inovācijas projektu finansēšanas modeļi Latvijā”( skat.darba kārtību) notiks 23.05.2017 plkst. 14:00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, Auditorija Magnum (106.auditorija). Seminārā aicinām piedalīties ikvienu interesentu – potenciālos finansējuma saņēmējus un faktiskā labuma guvējus - studentus, jaunos zinātniekus, augstskolu un zinātnisko institūtu vadības pārstāvjus, uzņēmējus, pašvaldību speciālistus, un lūdzam līdz š.g. 22. maijam reģistrēties  dalībai seminārā.

Izglītības un zinātnes ministrijas ( IZM) uzdevumā Latvijas Universitāšu asociācija ir veikusi pētījumu "Studiju procesa un industrijas sadarbības veicināšanas pasākumu alternatīvu modeļu izpēte”. Pētījuma ietvaros ir sagatavots ziņojums, kurā veikta ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze un datu apkopojums, kā arī sniegti priekšlikumi alternatīvo studentu inovācijas pētījumu grantu ieviešanas modeļu izstrādei. Pamatojoties uz veikto pētījumu un tā sabiedriskajā apspriešanā izteiktajiem ekspertu viedokļiem un potenciāli sadarbībā iesaistīto pušu argumentāciju, tiks izstrādāti atbalsta nosacījumi Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.3. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanai. Minētā pasākuma mērķis ir motivēt studējošos jaunu un inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei studiju nozares un sabiedrības sociālekonomisko problēmu risināšanai, kā arī veicināt augsti kvalificētu jauno speciālistu sagatavošanu zinātniskam un praktiskajam darbam uzņēmējdarbībā.

Seminārā vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli par studiju procesa un industrijas sadarbības modeļiem, kas mērķēti uz studentu inovāciju projektu īstenošanu praktisku nozares un sabiedrības problēmu risināšanu, par iespējamiem veicināšanas un motivācijas pasākumiem – finansiāliem un nefinansiālie pasākumiem/ atbalsta programmām, kā arī viedokli un vērtējumu par ārvalstu pieredzes pārneses iespējām Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Darba grupu diskusijās aicinām apspriest sadarbībā iesaistīto institūciju lomu, pienākumus, tiesības, izmaksu/finansēšanas nosacījumus, tajā skaitā izmaksu veidus, izmaksu diferencēšanu atbilstoši studiju jomu specifikai, atbalsta ilgumu, izmaksu vienības, mehānismus līdzfinansējuma piesaistei, kā arī problēmas, kas apgrūtina sadarbību starp augstākās izglītības institūcijām un industriju.

 

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB