Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.

Profesiju standartus izstrādā, saskaņo un apstiprina saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumiem Nr. 633 „Profesiju standartu izstrādes kārtība” [ārēja saite]. Attiecībā uz 5. kvalifikācijas līmeņa profesijām profesiju standartu izstrādi, to ekspertīzi koordinē, kā arī organizatorisku un metodisku atbalstu sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments.

Profesijas standarta projekta saturu saskaņo Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadome.  

Ar Ministru kabinetā apstiprināto profesiju standartu saturu var iepazīties Valsts Izglītības satura centra mājas lapā: 

http://visc.gov.lv/profizglitiba/standarti.shtml