Statuss:
Īstenošanā

ESSKF papl IZM

 


„Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta”
Nr. 10.1.2.0/18/TP/011

Izglītības un zinātnes ministrija no 2018.gada 21.decembra īsteno projektu “Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2.kārta”. Kopējās projekta izmaksas ir 614 104  EUR.

Projekta mērķis ir ir nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu investīcijām izglītības un zinātnes jomas attīstībā un sniegt atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijai kā ES fondu administrēšanā iesaistītajai institūcijai, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Projektā plānotās darbības:

 1. informācijas izstrāde un izplatīšana par pieejamo ES fondu atbalstu un veiktajām investīcijām izglītībā un zinātnē - integrētu sabiedrības informatīvo kampaņu organizēšana par investīcijām profesionālajā un augstākajā izglītībā, ES fondu investīciju aprakstu un veikto ieguldījumu vizualizāciju digitālā kataloga izveide, dokumentālās filmas uzņemšana par ES fondu projektu ietekmi vispārējās izglītības refomu īstenošanā; sagatavoto materiālu izplatīšana sabiedrībai - translācija plašsaziņas līdzekļos, vides reklāmās, sociālajos tīklos;
 2. sabiedrības izpratnes veidošana par ES fondu devumu Latvijas izglītības un zinātnes sistēmas attīstībai, ietverot sociālo partneru un nozares ekspertu iesaisti izglītības sektorā veikto investīciju sabiedriskā novērtējuma, kā arī priekšlikumu ieguvei turpmāko investīciju efektīvākam un precīzi mērķētam plānojumam - cilvēkrīcības un tehnoloģiju patēriņa analīze un secinājuma iestrāde ES fondu komunikācijā, klātienes pasākumu - semināru, diskusijas organizēšana; dalība ES fondu projektu un izglītības jomas izstādēs un forumos.
 3. projekta īstenošanas laikā tiks sagatavota un sadarbībā ar IZM Komunikācijas nodaļu izplatītas plašsaziņas līdzekļiem preses relīzes, atbildes uz jautājumiem un komentāri par aktualitātēm ES fondu izglītības un zinātnes jomā un uzturēta IZM interneta vietnes ES struktūrfondu sadaļa. Vienlaikus visu projekta īstenošanas laiku tiks nodrošinātas mutiskas konsultācijas ikvienam interesentam gan pa tālruni, gan klātienē, kā arī sniegtas atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem elektroniskā pasta adresē – esf@izm.gov.lv.

28.06.2019.

Pētījums: vairums jauniešu neizdara mērķtiecīgas izvēles tālākās izglītības pēc vispārējās pamata izglītības iegūšanā

Lēmums par tālāko izglītību lielākajai daļai skolēnu ir "pēdējā brīža" lēmums un kopumā tikai 40% no 9. klases skolēniem ir pilnībā izlēmuši, ko darīs pēc 9. klases- secināts nesen veiktā pētījumā par tālākās izglītības (pēc vispārējās pamatizglītības) izvēles procesu.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma* SIA “Analītisko pētījumu un stratēģiju laboratorija” pētnieki ir noskaidrojuši informāciju par jauniešu izvēlēm tālākās izglītības pēc vispārējās pamata izglītības iegūšanā, analizējot jauniešiem pieejamo informāciju, jauniešu vidū pastāvošos priekšstatus, būtiskākos lēmumu pieņemšanas ietekmētājus u.c. saistītus aspektus kontekstā ar ES fondu veiktajām investīcijām izglītības iestāžu infrastruktūras modernizācijā un mācību satura attīstībā atbilstoši šodienas darba tirgus prasībām. Pētījuma mēķgrupas ir 8.-9. klašu skolēni, vidējās profesionālās izglītības mācību iestāžu 1.-2. kursu studenti, vecāki un pedagogi.

Lai gan vairāk nekā puse skolēnu par šo savu tālāko izglītību aizdomājas jau 8. klasē vai senāk, lēmums tomēr netiek pieņemts savlaicīgi un pārdomas par to ir ilglaicīgas. Tas raksturīgs pat tiem, kuri ir pārliecināti par konkrētu izvēli. Savukārt tiem jauniešiem, kuri gala lēmumu pieņem par labu profesionālajai izglītībai, ir raksturīgi, ka par nepieciešamību izlemt tālāko izglītības ceļu viņi aizdomājas tikai 9. klasē.

Pētnieki arī secina, ka pašu jauniešu vērtējumi par informācijas pieejamību ir pozitīvi, tomēr būtiski, ka jaunieši ir drīzāk pasīvi pieejamās/piegādātās informācijas patērētāji, nevis aktīvi tās meklētāji. Kopumā novērojams, ka skolēniem nepieciešama plašāka palīdzība savu spēju, talantu, prasmju un nākotnes vēlmju pašdefinēšanā.

Analizējot iegūtos datus, informācija liecina, ka katram jaunietim lēmuma pieņemšana ir zināmā mērā unikāla un atšķirīga no citiem. Lai gan lielāko daļu jauniešu visbūtiskāk ietekmē vecāku viedoklis, tomēr blakus tam pastāv ļoti daudzi papildu faktori – informācija no draugiem, pedagogiem, karjeras testi, informācija sociālajos tīklos, izglītības iestāžu veiktās mārketinga aktivitātes u.c.


*Pētījums veikts no ESF projekta Nr.10.1.2.0/18/TP/011 “Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 2. kārta” līdzekļiem.


„Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta”
Nr. 10.1.2.0/15/TP/006


Izglītības un zinātnes ministrija no 2016.gada 7.janvāra  īsteno projektu „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta”.   Kopējās projekta izmaksas ir 200000,00 EUR.  

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā un sniegt atbalstu IZM kā ES fondu administrēšanā iesaistītajai institūcijai, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā  

Projektā plānotās darbības:  
1.nodrošināt informācijas izstrāde un izplatīšana par pieejamo ES fondu atbalstu izglītības un zinātnes attīstībai;  
2.nodrošināt sabiedrības, sociālo partneru un nozares ekspertu līdzdalība plānošanas dokumentu un īstenošanas nosacījumu izstrādē;  
3.nodrošināt zinātnē un pētniecībā nodarbināto informētība un izpratne par Viedās specializācijas stratēģijas ( RIS3)programmu kvalitātes vadību un monitoringu;  

Primāri projekta līdzekļi plānoti kvalitatīvas un viegli uztveramas informācijas izveidei infografiku vai video infografiku  veidā par katru no IZM pārziņā esošajiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 19 specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)ar lietošanas iespējām interneta vidē,sociālajos tīklos,izdruku veidā.  Lai to nodrošinātu ir veikts iepirkums un  šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA “Svēdra” par infografiku izveidi.

Projekta īstenošanas laikā tiek sagatavotas un sadarbībā ar IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļu izplatītas plašsaziņas līdzekļiem preses relīzes, atbildes uz jautājumiem un komentāri par aktualitātēm ES fondu izglītības un zinātnes jomā. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošinātas mutiskas konsultācijas ikvienam interesentam gan pa telefonu, gan klātienē, kā arī sniegtas atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem elektroniskā pasta adresē – esf@izm.gov.lv  


PROJEKTA  AKTUALITĀTES

  Hakatona rezultāti
  meitene ar grāmatām rokās un skolas somu
  hakatona plakāts ar diviem animētiem cilvēkim

  Publiski pieejama tīmekļa vietne redzitalak.lv

  01/07/2022

  Tīmekļa vietne redzitalak.lv ar bagātīgu un stāstos veidotu un viegli uztveramu saturu vēsta par ES fondu ieguldījumiem visās izglītības pakāpēs. Tīmekļa vietni veido multimediju saturs – teksta, foto, audio, grafiskie un video satura bloki.

  Tīmekļa vietnes saturs veidots četrās pamatkategorijās:

  Cilvēkstāsti, kuru uzdevums informēt par ES fondu ieguldījumu izglītībā rezultātiem, stāstot to caur finansējuma gala saņēmēja ieguvumu prizmu, izmantojot cilvēkcentrētu pieeju. Šie stāsti  balstās cilvēkstāstu pāros, ieguldījumus aplūkojot no divu cilvēku perspektīvas, iezīmējot gan paveikto, gan iestrādes nākotnei.

  Projektu gaitas, ieguvumu un ietekmes apraksti vēsta par ES fondu izglītībā finansējuma pēcietekmi jeb nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā, drošībā un katra iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā.

  Novērtējumu, analītiskie pārskati tautsaimniecības nozaru un saistītu tēmu griezumā stāsta  kā attīstās sabiedriskie procesi, darba tirgus un ekonomika Latvijā un Eiropas Savienībā, un kādas ir indivīdu personīgās iespējas kontektsā ar ieguldījumiem izglītības sistēmā.

  Anotēts saistīto tīmekļa saišu materiālu apkopojums sniedz padziļinātu informāciju par iespējām meklēt vairāk saistīto informāciju tīmeklī.

  Pabeigta satura izstrāde tīmekļa vietnei redzitalak.lv par ES fondu ieguldījumiem izglītībā

  05/12/2021

  Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas un SIA „LEAD Korporatīvā komunikācija”noslēgto līgumu pabeigta vietnes tīmekļa vietnes redzitalak.lv digitālā kataloga satura izstrāde.

  Izstrādtāts digitālā kataloga „Redzi tālāk” tīmekļa vietnes tehniskais modulis

  10/03/2021

  Saskaņā ar 2020.gada 10. augustā Izglītības un zinātnes ministrijas un SIA „Midis”noslēgto līgumu noslēgta digitālā kataloga „Redzi tālāk” tehniskā moduļa un risinājuma izstrāde un testēšana.

  Publiskā iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par ES fondu ieguldījumu izglītībā tīmekļa vietnes izstrādi

  07/09/2020

  2020.gada 10. augustā Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu komisija pamatojoties uz iepirkuma “Digitālā kataloga tehniskā moduļa un risinājuma izstrāde” (identifikācijas Nr. IZM 2020/20/ESF) nolikuma 28.5.5. apakšpunktu, nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Midis”. 2020.gada 7.septembrī ar SIA "Midis" noslēgts līgums par digitālā kataloga tehniskā moduļa un risinājuma izstrādi.

  Iepirkuma rezultātā SIA „Midis” izstrādās Digitālo katalogu, kas atbilstoši tā tehniskajai funkcionalitātei ir tīmekļa vietne un ērti pieejama ikvienam interneta lietotājam. Digitālā kataloga vietnes nosaukums ir www.redzitalak.lv . Sauklis Redzi tālāk izriet no kopējās ES fondu ieguldījumu izglītībā komunikācijas stratēģijas un tās izveidē izmantotā pamatojuma. Galvenā ziņa un vēstījumi ir tiešā korelācijā ar vietnes nosaukumu. Digitālā kataloga radošā koncepcija balstās mudinājumā redzēt tālāk par savu horizontu – redzēt tālāk par ES fondu programmu investīciju summām. Tas ir pamudinājums aiz skaitļiem ieraudzīt īstus cilvēkus, reālus stāstus, ilgtspēju, stabilitāti un izaugsmi.

  Digitālais katalogs ir reprezentatīvs, stāstu veidojošs komunikācijas rīks, kura galvenajā lomā ir bagāts un apmeklētājiem vērtīgs, viegli uztverams un lietojams saturs par ES fondu ieguldījumiem izglītības jomā. Digitālajā katalogā ietveramās informācijas mērķis ir rosināt un stiprināt sabiedrības izpratni par ES fondu investīciju nozīmi izglītībā, par šo ieguldījumu pēcietekmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā un katra Latvijas iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā, sekmēt sabiedrības atbalstu un uzticēšanos ES fondu ieguldījumam un Latvijā īstenoto projektu realizācijai.

  Digitālā kataloga tehniskā moduļa un risinājuma izstrādi paredzēts noslēgt 2021. gada februārī.

  2019.gada 19.decembrī

   

  Projekta ietvaros 2019. gada novembrī un decembrī nodrošināta animācijas videoklipu par Eiropas Savienību fondu investīcijām un to radītajām iespējām iedzīvotājiem izglītībā un zinātnē demonstrācija sabiedriskajā transportā.

  Animācijas klipi demonstrēti Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā un Latvijas starppilsētu autobusu maršrutos.

  Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā animācijas klipi demonstrēti no 2019. gada 26.novembra līdz 2019. gada 17.decembrim. Šajā laika posmā animācijas klipi demonstrēti 3,4 miljonus reižu, kas ļāvis sasniegt potenciāli 8,3 miljonus pārvadāto pasažieru.

  No 2019. gada 5. decembra līdz 2019. gada 20.decembrim animācijas klipi demonstrēti Latvijas starppilsētu autobusu maršrutos, kas potenciāli ļāvis sasniegt vairāk nekā 140 tūkstošus pārvadāto pasažieru Rīgas, Bauskas, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils, Kolkas, Alūksnes, Gulbenes, Balvu, Rēzeknes, Daugavpils, Subates, Neretas, Dobeles, Siguldas, Cēsu, Ogres, Valmieras un Jēkabpils virzienos.

  Animācijas klipi pieejami šeit.


   

  2019.gada 6.decembrī

  Projekta ietvaros no 2019. gada 25.septembra līdz 20.decembrim organizēts nozīmīgs diskusiju cikls “Augstākās izglītības pārvaldība: Drosme mainīties”, lai ar plašu nozares pārstāvniecību un sabiedrības iesaisti meklētu labākos risinājumus augstākās izglītības attīstībai un kvalitātes celšanai. Diskusijas organizētas, lai veicinātu informētību un izpratni par izmaiņām augstākās izglītības pārvaldībā un augstākās izglītības akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveidē, apzinot nozares redzējumu par risinājumiem pārmaiņu procesu īstenošanai. Pasākums kopums organizēts Eiropas Savienības specifiskā atbalsta mērķa programmu “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās (SAM 8.2.2.) un “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” (SAM 8.2.3.) ietvaros.

  Diskusiju secinājumi tiek izmantoti, lai izstrādātu konceptuālo ziņojumu valdībai par augstākās izglītības pārvaldības modeļa maiņu un izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021. – 2027. gadam.

  Pavisam aizvadīti pieci diskusiju cikli, kuros iesaistījās augstskolu, studējošo, zinātnisko institūciju, sociālo partneru pārstāvji, ārvalstu eksperti, dažādu nozares nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī Latvijas Republikas Saeimas un ministriju pārstāvji. Noslēdzošā diskusijā, kas norisinājās Valsts prezidenta pilī, piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, augstskolu, zinātnisko institūtu un sociālo parteru pārstāvji.

  Kopumā piecos diskusiju ciklos reģistrējās 413 dalībnieki. Visas diskusiju tiešraides iespējams vērot Izglītības un zinātnes ministrijas interneta tīmekļa vietnes sadaļā “Aktualitātes” 

  Uzsākta satura izstrāde tīmekļa vietnei redzitalak.lv par ES fondu ieguldījumiem izglītībā

  20/01/2020

  Publiskā iepirkuma rezultātā un noslēdzot līgumu ar SIA „LEAD Korporatīvā komunikācija”, uzsākts darbs pie satura izstrādes tīmekļa vietnei, digitālalajam katalogam redzitalak.lv, par ES fondu ieguldījumiem izglītībā.

  Paredzēts, ka tīmekļa vietnei redzitalak.lv tiks sagatavots bagātīgs, stāstu veidojošs un viegli uztverams saturs par ES fondu ieguldījumiem visās izglītības pakāpēs. Tīmekļa vietni veidos multimediju saturs – teksta, foto, audio, grafiskie un video satura bloki.

  Plānots, ka tīmekļa vietnes saturs tiks izstrādāts četrās pamatkategorijās:

  Cilvēkstāsti, kuru uzdevums informēt par ES fondu ieguldījumu izglītībā rezultātiem, stāstot to caur finansējuma gala saņēmēja ieguvumu prizmu, izmantojot cilvēkcentrētu pieeju. Šo stāstu veidošanas pamatprincipu paredzēts balstīt cilvēkstāstu pāros, ieguldījumus aplūkojot no divu cilvēku perspektīvas, iezīmējot gan paveikto, gan iestrādes nākotnei.

  Ar projektu gaitas, ieguvumu un ietekmes aprakstiem profesionāli un saistoši stāstīs par ES fondu izglītībā finansējuma pēcietekmi jeb nozīmi Latvijas tautsaimniecības attīstībā, drošībā un katra iedzīvotāja labklājības līmeņa celšanā.

  Ar novērtējumiem, analītiskiem pārskatiem tautsaimniecības nozaru un saistītu tēmu griezumā stāstīs  kā attīstās sabiedriskie procesi, darba tirgus un ekonomika Latvijā un Eiropas Savienībā, un kādas ir indivīdu personīgās iespējas kontektsā ar ieguldījumiem izglītības sistēmā.

  Anotēts saistīto tīmekļa saišu materiālu apkopojums sniegs padziļinātu informāciju par iespējām meklēt vairāk saistīto informāciju tīmeklī.

  Paredzēts, ka satura izstrāde tīmekļa vietnei redzitalak.lv minētā līguma ietvaros tiks noslēgta līdz 2021. gada beigām.

  2018.gada 10.oktobrī 

  Projekta ietvaros uzsāktas publiskās diskusijas par pētniecisko institūciju un komercsektora sadarbību ES fondu investīciju piesaistē RIS3 stratēģijas īstenošanā

  Sadarbībā ar TVRīga24 Izglītības un zinātnes ministrija sākot no 19.oktobra Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā rīkos diskusijas  par viedās specializācijas straēģijas (RIS3) attīstību Latvijā. Diskusijās aicināti piedalīties pārstāvji no zinātniskajām institūcijām, uzņēmumiem, kā arī valsts pārvaldes darbinieki no Zemkopības ministrijas un ES fondu koordinējošām institūcijām. Diskusiju mērķis ir pārrunāt nozares aktualitātes, īpašu uzmanību vēršot uz zinātnisko institūciju un komersantu dialoga un sadarbības izvērtējumu.

  Pasākuma laikā tiks sniegts  vispusīgs RIS3  jomu attīstības izvērtējums, sniedzot ieskatu arī Eiropas Savienības struktūrfondu programmās, kurās piedaloties, var iegūt finansējumu katras  jomas projektu īstenošanai. Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrfondu projektu ietvaros, sadarbojoties pētniekiem un komersantiem, tiek īstenoti praktiskās ievirzes pētījumi, kas sniedz ieguldījumu jaunu zināšanu, inovāciju un tehnoloģiju radīšanā. Projektā tiek izstrādāti jaunu produktu un tehnoloģiju prototipi, tostarp, jaunas ārstniecības un diagnostikas metodes. Savukārt programmā “Pecdoktorantūras pētniecības atbalsts” pakāpeniski tiek attīstītas pēcdoktorantu prasmes un palielināta zinātniskā kapacitāte, nodrošinot jauno pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Programmas mērķis ir ļaut mērķtiecīgiem, jauniem zinātniekiem – pēcdoktorantiem realizēt savas pētnieciskās ambīcijas vietējā un starptautiskā līmenī.

  Plašāk informāciju par diskusiju norisi skat. -sadaļā:

   ________________________________________________________________________________________________________________________________________

   2018.gada 5.februārī  

    

   Tiks rīkotas diskusijas - informatīvi semināri par ES fondu investīciju projektu īstenošanas nosacījumiem  augstskolu pārvaldības un  studiju programmu modernizācijai un akadēmisko spēku profesionālajai pilnveidei

   Latvijas Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu centrā š'.g. februārī projekta ietvaros tiks organizēti  semināri  par ES fondu finansētā pasākuma “Inovāciju granti studentiem”;  darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” un specifiskā atbalsta mērķa  “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” mērķiem, idejām un projektu atbalstāmajām darbībām. Semināros aicināti piedalīties  augstākās izglītības institūciju pārstāvji un studenti, lai darba grupās diskutējot par inovācijas veicinošas vides izveidi augstskolās, mācībspēku un studentu motivēšanas mehānismiem, augstākās izglītības institūciju sadarbību ar komersantiem un citiem jautājumiem.

   Inovatīvu ideju radīšanai un izstrādei augstākās izglītības institūcijām ir jāveicina zinātnes attīstība, jāuzlabo sadarbība ar partneriem – citām augstākās izglītības institūcijām, zinātniskām institūcijām un uzņēmējiem, kas ļautu risināt problēmas multidisciplināri, kā arī iespējami jātuvina studiju process reālām dzīves problēmām un praksei.Augstākās izglītības iestādēm ir svarīgi izprast, kā sadarbība ar uzņēmējiem varētu veicināt ne tikai konkrēta uzņēmuma attīstību, bet arī visas nozares attīstību. Akadēmiskajā vidē ir jāveicina starp-sektoru sadarbība dažādos veidos, tostarp, augstskolās izmantojot uzņēmēju – vieslektoru pakalpojumus. 

   Plašāk informāciju par diskusiju norisi skat. -sadaļā:

    ______________________________________________________________________________________________________________________________________

    2016.gada 16. augusts 

    Projekta ietvaros sagatavotas infografikas skolotāju augusta konferencēm par ES fondu pieejamo atbalstu vispārējai un profesionālajai izglītībai  

      Projekta ietvaros sagatavota informācija par to,kāds ES fondu atbalsts pieejamas šajā plānošanas periodā gan vispārējām, gan profeionālajām mācību iestādēm jaunajā macību gadā.  Infografikas izplatāmas gan elektroniskā veidā izglītības iestāžu mājas lapās un sociālajos tīklos, gan izdruku veidā skolotāju un vecāku sapulcēs, lai sabiedrība, it īpaši vecāki  gūtu informāciju par idividuāla atbalsta iespējām skolēniem ar mācību grūtībām vai gluži pretēji individuālo talantu attīstībai. Infografiokas pieejamas un lejuplādējamas šeit. 

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________

    2016.gada  5.aprīlis 

     

    Veikts iepirkums par informatīvo semināru un publisko diskusiju organizēšanu un tehnisko nodrošinājumu 

    Lai visefektīvāk nodrošinātu  atgriezenisku saiti un veicina izpratni par ES fondu ieguldījumu mērķiem un to pieejamību, ir plānoto investīciju un nosacījumu apspriešana ar potenciālajiem finansējuma saņēmējiem,labumu guvējiem un nozares ekspertiem publiskās diskusijās. Tāpēc projekta ietvaros atbilstoši katra SAM pasākuma specifikai tiks organizēti MK noteikumu projektu un vērtēšanas kritēriju sabiedriskās apspriešanas, organizējot seminārus - publiskās diskusijas gan Rīgā, gan reģionos. Šobrīd ir veikta iepirkuma procedūra un noslēgta Vispārējā vienošanās ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, lai visoperatīvāk var nodrošināt tehnisku pasākumu norisi. 

    Iepirkums "Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu publicitātes semināru un diskusiju organizēšanas pakalpojumi”organizēts Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā. Uzvarētāji ir  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Comperio” (Reģ.Nr.40003676807);  Biedrība “Dizaina Inovāciju Centrs” (Reģ.Nr.40008115452); Rīgas plānošanas reģions (Reģ.Nr.90002222018). Sīkāk ar veikto iepirkumu var iepazīties mājas lapas sadaļā -Publiskie iepirkumi

    Pirmie semināri/publiskās diskusijas par IZM pārziņa esošā SAM īstenošanas nosacījumiem plānoti:

    • š.g. 19. aprīlī par SAM 1.1.1.4. " Zinātnisko institūtu kapacitātes attīstība" īstenošanas nosacījumiem,
    • š.g. 22. aprīlī  un 3.maijā Rīgā par  SAM 1.1.1.2 "Atbalsts pecdoktorantūras pētījumiem". 
    • š.g. 11.maijā Jelgavā -LLU jauno zinātnieku lielās intereses dēļ par  SAM 1.1.1.2 "Atbalsts pecdoktorantūras pētījumiem".