Statuss:
Noslēdzies
Logo ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projekts "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide"

Nr. 2.2.1.1./19/I/001

Projekta "Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Valsts valodas centru un Rīgas valstspilsētas aģentūru "Rīgas digitālā aģentūra".

Projekta norises laiks: no 2019. gada 2. augusta līdz 2023. gada 1. decembrim (52 mēneši).

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 3 075 802.53 EUR, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 2 614 432.16 EUR, valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 461 370.37 EUR.

Projekts īstenots kā viens no programmas projektiem, kas paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projektā izvirzītie mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu ne tikai programmas mērķu sasniegšanu, bet arī VARAM izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi – „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”

Projekta īstenošana sekmēs šādu galveno mērķu sasniegšanu:

  • valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa optimizācija, attīstot efektīvus un modernus risinājumus valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa atbalstam, tai skaita nodrošinot iespēju valsts pārbaudījumus vai to daļas kārtot e-vidē, kā arī uzlabojot informācijas apmaiņas un datu apstrādes iespējas;
  • informācijas noplūdes risku samazināšana, attīstot risinājumus, kas ierobežotu cilvēcisko faktoru valsts pārbaudījumu satura sagatavošanā un izplatīšanā valsts pārbaudījumu organizēšanas procesos;
  • publiskās pārvaldes pakalpojumu pilnveidošana, attīstot lietotajiem draudzīgus e-pakalpojumus, piemēram, Valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu elektronisku pieejamību;
  • vienotas nacionālā līmeņa informācijas sistēmas izveide izglītības procesiem nepieciešamo tehnisko un citu resursu uzskaites un monitoringa nodrošināšanai.

Detalizētāk ar Ministru kabineta rīkojumu un projekta apraksta kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Aktualitātes par projekta īstenošanas gaitu:

Skolēni raksta pārbaudes darbu
Eksāmens skolā
dati
edurio