1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas, zinātnieki,  doktoranti, zinātniskā grāda pretendenti Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Islandē, Lihtenšteinā un  Norvēģijā; augstskolas, augstskolu doktorantūras, maģistrantūras, bakalaura un profesionālo studiju programmu studenti, akadēmiskais  un administratīvais personāls Latvijā, Islandē, Lihtenšteinā un  Norvēģijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis: noteikt Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas „Pētniecība un izglītība” aktivitāšu  “Baltijas pētniecības programma”  un  “Stipendijas” (turpmāk – programma) projektu īstenošanas nosacījumus:

1)     mērķi, pieejamo finansējumu un sasniedzamos rezultātus;

2)     programmas apsaimniekotāju, aģentūru un tās pienākumus;

3)     prasības projekta iesniedzējam un projekta partneriem;

4)     projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

5)     atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmību nosacījumus;

6)     projekta līguma vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

7)     divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu ieviešanas kārtību.

Programmas mērķis ir veicināt padziļinātu, uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību, uzlabojot Baltijas pētniecības sniegumu starptautiskā līmenī (Baltijas pētniecības programma) un studentu un personāla prasmes un kompetences augstākās izglītības un pētniecības jomā (stipendiju programma).

Pamatojoties uz noteikumu projekta regulējumu, tiks īstenota:

1)     Latvijas, donorvalstu (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija), Igaunijas un Lietuvas pētniecības organizāciju sadarbība fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu ietvaros, radot jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un tādejādi stiprinot Baltijas sadarbību pētniecībā un reģionālo sadarbību starp trīs Baltijas valstīm un donorvalstīm:

2)     Latvijas un donorvalstu (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija) augstskolu sadarbība mobilitātes projektos, veicinot divpusējo sadarbību un mobilitāti augstākās izglītības jomā starp Latvijas un donorvalstu augstskolām, piedāvājot iespēju augstskolās studējošajiem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam  pilnveidot savas kompetences un prasmes.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada februārī

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi” (.docx)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi” 1.pielikums “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas” sasniedzamie rezultāti un iznākumi, to rādītāji, pārbaudes avoti un atskaitīšanās biežums” (.docx)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi” 2.pielikums “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” atklātā konkursa projektu iesniegumu tēmas un apakštēmas” (.docx)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi” 3.pielikums “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” atklātā konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (.docx)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi” 4.pielikums “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Stipendijas” atklātā konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (.docx)

Ministru kabineta noteikumu projekta “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitāšu “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas”  īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu  projekta izstrādē, sniedzot rakstisku viedokli līdz 2020.gada 17.februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par noteikumu projektu aicinām sniegt rakstveidā līdz 2020.gada 17.februārim uz e-pasta adresi Antra.Jansone@izm.gov.lv un pasts@izm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas departamenta vecākā eksperte Antra Jansone, tālr. 67047877, e-pasts: Antra.Jansone@izm.gov.lv .